Oversikt over alle tenester


A

Adopsjon
Aksellastrestriksjonar
Alkoholsal
Allemannsrett
Ambulerande vaktmeister
Angrerett
Arbeidsgjevar
Arbeidsgjevaravgift
Arbeidsløyve
Arbeidsmarknadstiltak
Arbeidsmiljø
Arbeidssøking
Arv og gåver
Attføringsytingar
Avlastingsbustad
Avlastingsheim
Avløysartilskot

B

Badeanlegg
Barnehageplass
Barnepark
Barnetrygd
Barnevern
Bedriftsetablering
Besøksheim
Bompengar
Bot
Brann- og eksplosjonsvern
Brøyting
Bufellesskap
Bustadfinansiering
Bustønad
Bygdeturisme
Byggjesak
Bålbrenning
Båtplass

D

Dagpengar
Dagsenter
Dansearrangement
Dekking av reiseutgifter
Den norske kyrkja
Dom
Domstol
Drikkevatn
Dødsfall
Døvetolk

E

Eigedomskjøp
Eigedomsregister
Eigedomssal
Eigedomsskatt
Eigenbetaling
Eingongsstønad
Energisparing
Ergoterapi

F

Fagopplæring
Feiing
Ferie
Feriepengar
Festival
Film og kino
Film- og videokonsesjon
Flaumvarsel
Fly og helikopter
Flyktningar og asyl
Flyttemelding
Forbrukartest
Foreldrepengar
Fornybar energi
Fosterheim
Fritidsfiske
Frivilligsentral
Fyrverkeri
Fysioterapi
Fødselspermisjon
Følgje ("Ledsager")
Førarkort
Førelegg

G

Gjeldsrådgjeving
Godstransport
Gravemelding
Grunnforureining
Grunnskule

H

Habilitering og rehabilitering
Hefte i motorvogn
Heimehjelp
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helsestasjon
Hjelpemiddel

I

Idrettsanlegg
Idrettslag
Idrettsmidlar
Individuell plan
Inkluderande arbeidsliv
Innbyggjarinitiativ
Innemiljø
Innsynsrett
Inntekts- og formuesskatt

J

Jakt og fangst

K

Kameratkøyring
Karakterar
Klima
Kommunal bustad
Kommunale avgifter og gebyr
Kommuneplanlegging
Kompostering
Kontantstøtte
Korttidsopphald
Kringkastingsavgift
Krisehandtering
Kultur- og musikkskule
Kulturaktivitetar
Kulturbygg
Kulturmidlar
Kulturvern
Kunstutstilling
Kystforvaltning
Køyretøykontroll

L

Lag og foreiningar
Landbruk
Landbrukseigedom
Legeteneste
Leigeforhold
Leikeplass
Leirskule
Lokalhistorie
Luftforureining
Lækjemiddel
Lønn

M

Matombringing
Meinerstatning
Meirverdiavgift
Mekling
Miljøsertifisering
Mobbing
Motorferdsel i utmark
Motorvognavgifter
Museum
Musikkarrangement

N

Namsmyndigheit
Naturskade
Naturskadeerstatning
Naturvern
Norskopplæring
Notarius publicus
Næringsfond
Næringsskatt
Nærmiljøtilskot

O

Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Omsorgspengar
Omsorgspermisjon
Oppmåling
Overgrep

P

Parkering
Pasientklage
Pasientskadeerstatning
Pedagogisk-psykologisk teneste
Personleg assistent
Persontransport
Personvern
Piggdekk
Politimelding ("Anmeldelse")
Politiske parti
Presse
Psykisk helsevern

R

Registrering av køyretøy
Reguleringsplan
Reisebillett
Reisegaranti
Rekruttering
Renovasjon
Rettferdsvederlag ("Billighetserstatning")
Rettshjelp
Rettssak
Rustiltak
Ruteopplysning
Ruteplanleggjar

S

Samfunnsstraff
Seksjonering
Sjukefråver
Sjukeheim
Sjukepengar
Sjøfart
Sjølvmelding
Sjøsikkerheit
Skattekort
Skogbrannvarsel
Skogbruk
Skulefritidsordning
Skulehelseteneste
Skulerute
Skuleskyss
Smittevern
Soning
Sosialhjelp
Spesialavfall
Stadnamn
Stønad til einsleg forsørgjar
Stønad ved arbeidsmarknadstiltak
Støttekontakt
Støy
Svangerskapsomsorg
Svangerskapspengar
Særskilt norskopplæring

T

Tannhelseteneste
Teaterførestilling
Tilrettelagt transport
Tinglysing
Toll
Tomtefeste
Trafikkinformasjon
Trafikksikkerheit
Trus- og livssynssamfunn
Trygde- og servicebustad
Tryggleiksalarm
Turistkontor

U

Uførestønad
Ungdomsklubb
Ungdomsmidlar
Utdanningspermisjon
Utsleppsløyve

V

Vaksenopplæring
Val
Valdsoffererstatning
Vassforureining
Vatn og avløp
Vegbygging
Vegnamn
Vegvedlikehald
Velferdspermisjon
Ventelønn
Ventestønad
Vidaregående skule
Viltforvaltning
Vrakpant

Y

Yrkesautorisasjon
Yrkesretta attføring
Yrkesskade