Skip Navigation LinksSamnanger helsetun > Helsestasjon > Innhaldet i tenesta

Innhaldet i helsestasjonstenesta

Helsestasjonstenesta er eit lavterskeltilbod for barn og føresette med tanke på å førebyggje sjukdom og skade, fremje god fysisk og psykisk helse og gode sosiale forhold. 
 
 

 

Meir informasjon om innhaldet i tenesta:
  • Gje rettleiing til målgruppa og dei føresette. 
  • Arbeida tverrfagleg og tverretatleg og medverka til å samordna tenester.  
  • Fylgja nasjonalt tilrådd program i høve helsekontrollar og vaksinering.  
  • Tilbod om heimebesøk til alle nyfødde.  
  • Spebarnsgrupper saman med fysioterapeut, tannpleiar og helsestasjonslege.  
  • Samarbeid med andre grupper om habilitering av barn og unge med særskilde behov som kronisk sjuke og funksjonshemma.   
  • Undervisning i skulen for grupper/klassar/foreldremøter/personell etter førespurnad frå skulen 
  • Helseteneste for flyktningar.  
  • Utleige av brystpumpe og sengevætingsalarmar.  
  • Tenesta er gratis. 
 
Er du nytilflytta til kommunen, er du velkomen til å ta kontakt slik at helsekort vert oversendt. Gje og melding til helsestasjonen dersom du flyttar frå kommunen, slik at helsekortet vert oversendt. 
 
 
 
Kontaktinformasjon 
  
 

 

Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering