Innhaldet i helsestasjonstenesta

Helsestasjonstenesta er eit lavterskeltilbod for barn og føresette med tanke på å førebyggje sjukdom og skade, fremje god fysisk og psykisk helse og gode sosiale forhold. 
 
 

 

Meir informasjon om innhaldet i tenesta:
  • Gje rettleiing til målgruppa og dei føresette. 
  • Arbeida tverrfagleg og tverretatleg og medverka til å samordna tenester.  
  • Fylgja nasjonalt tilrådd program i høve helsekontrollar og vaksinering.  
  • Tilbod om heimebesøk til alle nyfødde.  
  • Spebarnsgrupper saman med fysioterapeut, tannpleiar og helsestasjonslege.  
  • Samarbeid med andre grupper om habilitering av barn og unge med særskilde behov som kronisk sjuke og funksjonshemma.   
  • Undervisning i skulen for grupper/klassar/foreldremøter/personell etter førespurnad frå skulen 
  • Helseteneste for flyktningar.  
  • Utleige av brystpumpe og sengevætingsalarmar.  
  • Tenesta er gratis. 
 
Er du nytilflytta til kommunen, er du velkomen til å ta kontakt slik at helsekort vert oversendt. Gje og melding til helsestasjonen dersom du flyttar frå kommunen, slik at helsekortet vert oversendt. 
 
 
 
Kontaktinformasjon