HeimNyheiterBustadpreferansar for innbyggjarar på 50 år og eldre

Bustadpreferansar for innbyggjarar på 50 år og eldre

Deltek du i undersøkinga, får du høve til å koma med dine eigne bustadønske og bidra til å påverka utviklinga av framtidige bustadløysingar i Samnanger kommune.

Svaret ditt vil bli brukt til å skapa betre tilpassa og aldersvenlege bustadmiljø, som tek omsyn til behova og ønska til personar over 50 år.

Ditt bidrag i undersøkinga er viktig fordi det gjev deg ei røyst og høve til å påverka bustadssektoren.
Resultata frå undersøkinga vil bli brukte for å forstå behova til eldre betre og utvikla meir eigna bustadtilbod.

Spørjeskjema finn du her


Sist oppdatert: 25.05.2023
Publisert: 25.05.2023