HeimNyheiterEigedomsskatteliste til offentleg gjennomsyn

Eigedomsskatteliste til offentleg gjennomsyn

Eigedomsskatteliste for 2023 for eigedommar i Samnanger kommune ligg ute til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 02.02.2023
Publisert: 27.01.2023
Sist endra: 02.02.2023

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2023, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, vert eigedomsskattelistene lagt ut til offentleg gjennomsyn i tre veker frå og med torsdag 02.02.2023. Listene vert lagt ut på kommunehuset på Tysse og i biblioteket på Bjørkheim. 

Lista viser dei skattepliktige eigedomane med opplysning om matrikkelnummer (gards-, bruks-, feste- og seksjonsnummer), eigedomsskattetaksten, botnfrådrag for bustad- og fritidseigedomar (kr. 30 000 pr. bustadeining), grunnlaget for eigedomsskatt, skattesats og utrekna eigedomsskattebeløp.

Det er eiga liste for nokre av næringseigedomane (tidlegare verk og bruk), og det er òg utarbeidd ei liste for eigedomar med fritak.