HeimNyheiterEndeleg vedtak av reguleringsplan for Haugane

Endeleg vedtak av reguleringsplan for Haugane

Planområdet som ligg tvers over vegen for Hagabotnane idrettsanlegg legg til rette for ein til to bustader. Grunneigarar og naboar vert varsla direkte. Plandokumenta finn ein her:

Planskildring

Plankart

Føresegner

 

I tråd med plan- og bygningslova § 12-12 tredje ledd kan vedtaket påklagast. Ein eventuell klage skal grunngjevast og sendast kommunen innan tre veker.


Sist oppdatert: 30.06.2023
Publisert: 22.06.2023