HeimNyheiterFramlegg til budsjett og økonomiplan 2022-2025

Framlegg til budsjett og økonomiplan 2022-2025

Framlegget ligg til offentleg gjennomsyn i perioden 16.11. - 02.12.2021.
Publisert: 16.11.2021
Sist endra: 19.11.2021

Formannskapet sitt framlegg (innstilling) til budsjett og økonomiplan 2022-2025 for Samnanger kommune ligg til offentleg gjennomsyn i perioden 16.11. - 02.12.2021.

Sak om budsjett og økonomiplan 2022-2025 vart handsama av formannskapet 11.11.2021. Endeleg vedtak skal gjerast av kommunestyret 02.12.2021. Formannskapet sitt framlegg (innstilling) er lagt ut til offentleg gjennomsyn i ekspedisjonen på kommunehuset og her på kommunen sine nettsider.

Formannskapet sitt framlegg (innstilling) til budsjett og økonomiplan 2022-2025 er basert på rådmannen sitt framlegg, men med nokre endringar. Oversikt over endringane finn du nedanfor. 

Endringar i formannskapet si innstilling i forhold til rådmannen sitt framlegg

1. Endringar som følgje av Støre-regjeringa sine endringar i framlegg til statsbudsjett for 2022: 

 • Endringar i framlegg til budsjett vert lagt inn i budsjettet: 
  • Auka skatt og rammetilskot kr 1.402.000 i 2022.
  • Redusert inntekt frå foreldrebetaling i barnehage kr 113.000. 
 • Tiltak skattevekst som landsgjennomsnittet i økonomiplanperioden vert tatt ut, kr 200.000.
 • Midlar til DigiVestland vert lagt inn i budsjettet med kr 149 700 pr år.
 • Utvida opningstid Formannskapssak 061/2021 vert lagt inn i budsjettet.
 • Sal av sjukeheimsplassar vert redusert med kr 900.000 i 2022 og 1 mnok i 2023.
 • Resterande vert sett av til disposisjonsfond. 

2. Finansielle nøkkeltal:

 • Årleg avsetning til disposisjonsfondet skal i gjennomsnitt vera minst 2 mnok i økonomiplanperioden.
 • Disposisjonsfondet skal vera på minst om lag 15 mnok ved utgangen av økonomiplanperioden.
 • Netto driftsresultat skal vera minst 0,23 prosent, men det skal arbeidast for å oppnå høgare driftsresultat enn dette i åra etter 2022. 
Dokument til nedlasting  -  framlegg til budsjett og økonomiplan 2022-2025

Vedlegg: 

Andre saker/dokument med relevans for framlegget til budsjett og økonomiplan 2022-2025