HeimNyheiterHøyring – Framlegg til budsjett og økonomiplan 2024–2027

Høyring – Framlegg til budsjett og økonomiplan 2024–2027

Framlegg til budsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027 låg ute på høyring fram til 24.11.2023.
Publisert: 11.11.2023
Sist endra: 01.12.2023

Formannskapet handsama 09.11.2023 rådmannen sitt framlegg til budsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027 for Samnanger kommune. Formannskapet vedtok der nokre endringar i forhold til rådmannen sitt framlegg.

Formannskapet vedtok òg å leggja framlegget ut på høyring, med høyringsfrist 24.11.2023.

Endeleg vedtak om budsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027 skal gjerast av kommunestyret 07.12.2023.

Formannskapet sitt vedtak 09.11.2023

"Framlegg til budsjett – og økonomiplan for 2024-2027 i Framsikt vert lagt ut på høyring. Høyringsfrist vert sett til 24. november.

1. Rådmannens talbudsjett for 2024 vert vedteke med følgande endringar:

  • Avsetting til disposisjonsfond 2024: kr. 5,8 mill. (ned frå kr. 6,5 mill.)
  • Overføring til investering vert redusert med 1 mill.
  • Det vert ikkje sett av kr. 1 mill. i investeringsbudsjettet ifm. tiltak i Vassloppa barnehage.
  • Det vert ikkje sett av kr. 0,3 mill. i driftsbudsjett (rådmann) ifm. tiltak i Vassloppa barnhage.

Tot. 2 mill. vert fordelt slik for 2024:
+ 1,25 mill. drift Oppvekst
+ 0,75 Pilotprosjekt auka grunnbemanning, barnehage

Verbalpunkt:

2. Budsjettert låneopptak i 2024 med bakgrunn i investeringsbudsjettet er på 32,25 mill. kr. Av dette skal det takast opp eit lån på 4,7 mill. kr innan sjølvkost som skal gå til VA infrastruktur (4 mill. kr) og Reservevassforsyning (0,7 mill. kr). I tillegg er det sett av 5 mill. kr som skal gå til formidla startlån. Dette i samsvar med kommunelova § 14-15 fyrste ledd.

3. Økonomiplan for 2024- 2027 og årsbudsjett for 2024 vert lik oppstillingane i bevilgningsoversikt drift §5-4, bevilgningsoversikt investering §5-5, økonomisk oversikt drift §5-6 og oversikt gjeld og andre vesentlege langsiktige forpliktingar §5-7.

4. Årsbudsjettet for 2024 vert vedteke på sum netto driftsrammer for sektorane, rådmann og felleskostnadar- og inntekter.

5. Rådmannen vert gjeven fylgjande fullmakter innanfor budsjettet sine rammer (jf. samsvar Økonomireglement og kommunen sitt finansreglement):

  • Justere budsjetta som følgje av sentrale og lokale lønsoppgjer
  • Budsjettreguleringar innanfor sektorane sine rammer
  • Gjennomføre låneopptak; nye lån og refinansieringar
  • Utføre budsjettreguleringar av teknisk karakter innanfor drift og investering

6. Kontrollutvalet vert gjeve ei råme på 1 081 000 kr.

7. Prosjektplan – temaplan for struktur og eigedomsmasse 2024- 2033 vert lagt fram for kommunestyret som eiga sak våren 2024 for politisk handsaming.

8. Utgreiing av barnehage– og skulestruktur skal halde fram og dette vert lagt til OHO-utvalet. Det er viktig at ei slik utgreiing inkluderer tilsette og brukarar og legg opp til reell medverknad før avgjerder om strukturendringar skal endeleg vedtakast.

I samband med planstrategi for inneverande valperiode bør det vurderast ein eigen skule/barnehagebruksplan.

9. Skissert Program for handlefridom held fram som tidlegare vedteke; i 2024, og vidare i utover i kommande planperiode for 2025- 2027, med atterhald om utslag frå endringar i budsjettframlegget til rådmann.

10. Framlegg til vedtekter for kommunalt kulturfond som vart oppretta i 2023 vert vedteke. Fullmakt og delegering vert ført inn i kommunen sitt nye og reviderte delegeringsreglement.

11. Driftstilskot til Samnanger kyrkjestyre vert gjeve innanfor ei råme på 3,5 mill. kr. Denne råma er utover avtala kommunal tenesteyting.

På investeringssida får Samnanger kyrkjestyre løyving til 2 nye prosjekt i 2024; 420 000 kr til investeringstiltak ved Haga kyrkje og 250 000 kr til investeringstiltak ved Aadland kyrkje.

12. Betalingssatsar ligg i rådmannen sitt framlegg i Framsikt. Satsane for gebyr og avgifter for 2024 vert lagt fram og vedteke i eiga sak.

13. I Samnanger kommune vert det oppretta familielos- funksjon og fritidstilskot til born og unge som del av arbeid med relativ fattigdom i kommunen.

14. Framlegg til prosjektskisse for prøveordning med Fritidstilskot for barn og unge i Samnanger kommune i 2024 vert vedteke.

15. Rådmann syner til utgreiing kring møtestad og gaming- rom i gamle biblioteket på kommunehuset. Det vert vedteke å ikkje gå vidare med denne løysinga.

16. Det vert skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i kommunen i 2023. Den generelle skattesatsen som skal gjelda for dei skattepliktige eigedomane vert sett til 7 ‰. Satsane er differensiert ved at den satsen som skal gjelda for bustader og fritidseigedomar vert sett til 1,0 ‰. Satsen for bustadar og fritidseigedomar går med det ned frå 1,4 ‰. Eigedomskatt for næringsverksemd vert ståande på 7 ‰.

Eigedomskatt for næringsverksemd vert ståande på 7 ‰. For bustaddelen av eigedomen (gjeld og fritidseigedom) vert det gitt eit botnfrådrag på kr 30 000 av takstverdi. Botnfrådraget vert gitt for alle sjølvstendige bustaddelar. Botnfrådrag vert ikkje gitt når eigedomen vert nytta til næringsverksemd. Det vert skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget som vert redusert i 2024. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille. 3 I medhald av eigedomsskattelova vert det gjeve fritak til stiftingar eller institusjonar som har som formål å gagna kommunen, fylket eller staten. Unnateke er kommersielle stiftingar/ institusjonar. Fritaket vil gjelda forsamlingshus, bedehus, turisthytter og liknande. Fritak kan og vurderast på grunnlag av søknad. I medhald av eigedomsskattelova vert det gjeve fritak for bygningar som har historisk verdi med 100 prosent. Fritak kan og vurderast på grunnlag av søknad. Det er eit krav at bygget har bevart sin opphavlege arkitektoniske stil og at det ikkje vert brukt til forretningsverksemd. I medhald av eigedomsskattelova vert det gjeve fritak for nybygde bustadeigedomar (gjeld ikkje fritidseigedomar) i 2 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar fritaket. Formannskapet får fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

17. Investeringsbudsjettet vert justert, slik at det ikkje vert løyva pengar til bygging av fleirbrukshall dei fyrste fire åra.

18. Kommunestyret ber om at OHO-utvalet arbeider med evalueringskriterium utarbeida sak om eit 1,5-årig pilotprosjekt der ein ser på tiltak som m.a. styrka grunnbemanning i dei kommunale barnehagane gjeldande frå midten av 2024 og heile 2025. Saka vert lagt fram i junimøtet 2024.

19. Kommunestyret ber om at det vert utarbeida ei kostnadsutgreiing på utviding av fryserom (kjøkken) på Samnangerheimen. Denne er per i dag altfor liten mtp. både krav frå Mattilsynet om korrekt fryselagring og høveleg kapasitet til oppbevaring av matvarer.

20. Kommunestyret ber om eit kostnadsoverslag for resterande veg av Hagabakkane."

Lenker til rådmannen sitt framlegg til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027
Andre saker med relevans for framlegget til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027
Innsending av høyringsuttalar

Alle kan gje høyringsuttal i denne saka. Høyringsuttalar må sendast til kommunen på ein av følgjande måtar: 

Høyringsuttalar må vera komne fram til kommunen seinast 24.11.2023.