HeimNyheiterHøyring av forslag til lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr i Samnanger

Høyring av forslag til lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr i Samnanger

Forslaget ligg ute til offentleg høyring fram til 05.06.2024. Alle kan kan senda høyringssvar.
Publisert: 26.04.2024
Sist endra: 26.04.2024

Kommunestyret vedtok 25.04.2024 å leggja forslag til lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr i Samnanger kommune ut til offentleg høyring. Høyringsfristen er 05.06.2024. 

Alle har høve til å senda høyringssvar (gje høyringsuttale). 

Forslag til lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr i Samnanger kommune

Forslag til lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr i Samnanger kommune

Saksutgreiing m/vedlegg

Saksutgreiing:

Saksutgreiing om forskrift eller reglement for vass- og avløpsgebyr i Samnanger kommune (formannskapssak 19/2024 og kommunestyresak 36/2024)

Vedlegg til saksutgreiinga: 

Vedtak i kommunestyret 25.04.2024

Kommunestyret gjorde følgjande vedtak 25.04.2024 i sak 36/2024: 

Vedtak:
Forslaget til forskrift om vass- og avløpsgebyr i Samnanger kommune blir lagt ut til offentleg
høyring på kommunen si heimeside, med høyringsfrist 05.06.2024. Høyringa skal òg kunngjerast i Samningen. Endeleg vedtak skal gjerast av kommunestyret i juni 2024.

Send inn høyringssvar

Høyringssvar må vera skriftlege. Du kan senda eller levera høyringssvar på vegner av deg sjølv, ei verksemd eller ein organisasjon/tilsvarande.  

Høyringssvar kan sendast/leverast på ein av følgjande måtar:

  • e-post til post@samnanger.kommune.no
  • via løysinga eDialog
  • i brev til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse
  • levera fysisk i servicesenteret på kommunehuset på Tysse

 

Høyringssvar må vera komne fram til kommunen seinast 05.06.2024.