HeimNyheiterMomskompensasjon for idrettsanlegg

Momskompensasjon for idrettsanlegg

Frå og med 15. september 2021 er det opna for innlevering av søknader om kompensasjon av meirverdiavift ved bygging av idrettsanlegg, for handsaming i 2022. 

Denne ordninga gjeld bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. Ordninga omfattar ikkje drifts- og vedlikehaldskostnadar.

Søknader skal leverast elektronisk på eige søknadsskjema via Lotteri- og stiftilsestilsynet sine heimesider.  Her kan du òg lesa meir om ordninga. 


Sist oppdatert: 07.10.2021
Publisert: 07.10.2021