HeimNyheiterOppstart detaljreguleringsplan GBNR 25/176 «Haugane»

Oppstart detaljreguleringsplan GBNR 25/176 «Haugane»

I tråd med plan- og bygningslova §§12-1 og12-8 vert det varsla oppstart av detaljreguleringsplan for eigedomen gnr. 25 bnr. 176 i Hagabotnane, med tilstøytande vegareal. Det skal planleggjast for føremålet bustad.

 

Kart over området "Haugane" i Hagabotnane, med omriss av planområdet.

Kart over området "Haugane" i Hagabotnane, med omriss av planområdet.

 

Meir informasjon er å finna i varslingsbrevet frå plankonsulent FanAgro:

Varsel om oppstart av planarbeid for gnr 25 bnr 176 i Samnanger Kommune.pdf

 

Det er laga eit utkast til plankart, som førebels er å sjå på som ei skisse:

Utkast til plankart Haugane.pdf

 

Innspel eller merknader til planarbeidet skal sendast FanAgro innan 8. juli 2022. (I varslingsbrevet står det at fristen er 13.05.22)

E-post: ove@fanagro.no

Adresse: FanAgro AS, Brugata 6, 5200 Os.


Sist oppdatert: 10.06.2022
Publisert: 10.06.2022