HeimNyheiterReduserte kommunale tilbod som følgje av koronapandemien

Reduserte kommunale tilbod som følgje av koronapandemien

Som følgje av høgt sjukefråvær kan det dessverre bli reduksjonar i nokre kommunale tilbod i ein periode framover.
Publisert: 23.02.2022
Sist endra: 16.03.2022

Covid-19-smittesituasjonen gjer at sjukefråværet i kommunen for tida er svært høgt. Dette gjer det veldig krevjande å oppretthalda normalt tenestetilbod på alle område. Kommunen må som følgje av dette dessverre truleg redusera tenestetilbodet noko på enkelte område i ein periode framover. Det blir gjort daglege vurderingar knytt til dette, og omsynet til liv og helse vil bli prioritert høgast.

Det første tiltaket som vil bli sett i verk, er redusert opningstid i dei kommunale barnehagane.

Redusert opningstid i barnehage

Det vart frå og med 24.02.2022 innført redusert opningstid i dei kommunale barnehagane. Opningstida er kl. 08.00 – 15.30. Ordninga med redusert opningstid gjaldt i følgjande periode:

  • Dråpeslottet barnehage: til og med 09.03.2022
  • Vassloppa barnehage: til og med 13.03.2022

For barn med særlege behov og barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjonar var det i heile perioden framleis tilbod om normal opningstid.

Andre aktuelle tiltak

Andre aktuelle mellombelse reduksjonar i kommunale tilbod var/er:

  • Redusert tilbod i heimetenestene (praktisk bistand) i pleie og omsorg
  • Stenging av symjehallen på Tysse
  • Redusert snøbrøyting/brøytefrekvens på kommunale vegar