HeimNyheiterRegionale smitteverntiltak i kommunar i Vestland

Regionale smitteverntiltak i kommunar i Vestland

Regjeringa innfører regionale smitteverntiltak i Samnanger og fleire andre kommunar i Vestland frå fredag 03.12.2021 kl. 21.00.
Publisert: 03.12.2021
Sist endra: 04.12.2021

Regjeringa har vedteke å innføra forskrift om regionale tiltak i fleire kommunar i Vestland for å få ned smitten. Dette gjeld mellom anna Samnanger. Tiltaka gjeld frå fredag 03.12.2021 kl. 21.00 og inntil vidare. 

Pressemelding frå regjeringa 03.12.2021

Forskriftsteksten (kapittel 5A i covid-19-forskrifta)

Oversikt over tiltaka:

Desse regionale tiltaka vert innførte gjennom forskrift: 

 • Påbod om bruk av munnbind der det ikkje er mogleg å halde avstand minst ein meter avstand i butikkar, kjøpesenter, kollektivtransport og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjeld ikkje for barn under 12 år, eller for dei som av medisinske eller andre grunnar ikkje kan bruke munnbind.
 • Påbod om at arbeidsplassar der heimekontor er mogleg utan at det går utover viktige og naudsynte tenester, skal sørgje for at tilsette jobbar heimanfrå heile eller deler av veka.
 • Antallsbegrensninger for private arrangement innadørs. Inntil 100 personar på offentleg stad eller i leigde eller lånte lokale.
 • Plikt for serveringsstader og arrangørar til å ha system for å registrere gjester og for å varsle gjester om smitteeksponering.
 • Krav om bordservering av alkohol for serveringsstader og arrangement med skjenkeløyve.
 • Krav om sitjeplassar for serveringsstader med skjenkeløyve. Det kan maksimalt vere 600 i publikum på innandørs arrangement utan faste tilviste plassar. Dei skal delast i kohortar som ikkje er større enn 200.

Tiltaka er dei same som vart iverksette for Oslo kommune og fleire kommunar i Innlandet og Viken fylke 02.12.2021.

Forskrifta om regionale tiltak gjeld for følgjande kommunar i føretaksområdet til Helse Bergen:

 • Alver
 • Askøy
 • Austevoll
 • Austrheim
 • Bergen
 • Bjørnafjorden
 • Kvam
 • Osterøy
 • Modalen
 • Samnanger
 • Vaksdal
 • Voss
 • Øygarden