Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Forslag til kommunale avgifter og gebyr 2021

Formannskapet handsama 12.11.2020 sak om avgifter og gebyr for 2021. Endeleg vedtak skal gjerast av kommunestyret 03.12.2020.  

Formannskapet gjorde i framlegget sitt (innstillinga si) til kommunestyret ingen endringar i forhold til rådmannen sine framlegg til kommunale avgifter og gebyr for 2021. Nedanfor finn du nærmare informasjon. 


Diverse kommunale avgifter og gebyr 2021:


Gebyr 2021 for bygge- og delingssaker, plansaker, saker etter Matrikkellova, Forureningslova og tiltak i sjø:


Renovasjonsgebyr 2021:


Husleige 2021  -  Omsorgsbustader og anna lokale
Formannskapet har i innstillinga si til kommunestyret foreslått å auka husleigesatsane med 3 prosent i 2021. Dette gjeld kommunale omsorgsbustader og nokre andre lokale som kommunen leiger ut. Framlegget om auke på 3 prosent er i tråd med rådmannen sitt framlegg. Dato for regulering av husleiga er som hovudregel 1. august. 

Sist endra 17.11.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering