Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Informasjon om feiing og tilsyn i fritidsbustader

Frå 2018 blir det innført ordning med feiing og tilsyn i fritidsbustader i Samnanger. 

Ny forskrift om brannforebyggjing trådte i kraft 01.01.2016. Denne forskrifta Set krav til feiing og tilsyn også i fritidsbustader. Der det tidlegare var krav til feiing og tilsyn i bustader, er det no krav til feiing og tilsyn i alle byggverk med fyringsanlegg:

Ǥ 17. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.»


Kva betyr dette for deg som eigar av fritidsbustad?
Hytter/fritidsbustader har tidlegare vore unnateke lovpålagt feiing og tilsyn. Dei nye forskriftene betyr at du som eigar av hytte/fritidsbustad kjem under same ordning som feiing/tilsyn av bustad.

 «§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg
Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.

Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart.

Etter å ha mottatt varsling om feiing eller tilsyn skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst* til hele fyringsanlegget»


* Forklaring på "tilfredsstillende atkomst", jf. veiledningsteksten til forskrift om brannførebygging: 
Tilfredsstillende atkomst er et funksjonskrav som innebærer at feieren må kunne gjennomføre inspeksjon og feiing av fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse. Det er som utgangspunkt opp til brann- og redningsvesenet å avgjøre om atkomsten er tilfredsstillende.

  • Ved feiing gjennom innvendig feieluke må eieren sørge for atkomst til luken
  • Ved feiing fra tak må tilfredsstillende atkomst ses i sammenheng med kravene til sikring av arbeidstakere ved arbeid i høyden. Feieren skal ha tilfredsstillende atkomst opp til og på taket. Kravene følger av arbeidsmiljølovens Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.


Tiltak frå brannvesenet si side i denne prosessen

  • 2017/2018 har blitt nytta til å foreta vurderingar og implementere nytt forskriftskrav.
  • Fra 2018 starta kartlegging og innkreving av feieavgift for fritidsbustader.
  • Feieravgift for fritidsbustader i 2018 vil verta kravd inn i 4. kvartal. Pris i 2018 er kr. 449 (for pipe nr. 1). For fritidsbustader som har 2 piper, vil prisen for pipe nr. 2 vera 232 kroner.  
  • Det er om lag 750 fritidsbustader i Samnanger kommune. Dette medfører at ikkje alle får tilsyn eller feiing dei første åra. Det vert utarbeidd feie- og tilsynsfrekvens basert på kartleggjing, tilsvarande som for bustadhus.
  • Om dykkar fritidsbustad ikkje har fyringsanlegg må du melda frå til Samnanger kommune på postmottak@samnanger.kommune.no.


 

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 29.08.2018
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering