Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Avløysarordningane i jordbruket

Beskriving

Informasjonen på denne sida er henta frå Nasjonal Tenestekatalog, som er utarbeidd av Kommuneforlaget. Nasjonal Tenestekatalog inneheld generell informasjon som gjeld for heile landet. For ein del kommunale tenester har me i tillegg lagt ut informasjon frå Samnanger kommune, til dømes kontaktinformasjon og serviceerklæring.

- Informasjon om tenesta i Samnanger kommune


Tenesteskildring frå Nasjonal Tenestekatalog:


Avløysarordningane er ein del av velferdsordningane i landbruket. Du kan søkje om tilskott til avløysing ved mellom anna

  • ferieavvikling
  • sjukdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følgje av sjukt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskottet skal dekkje utgifter til lønn, feriepengar, arbeidsgjeveravgift og avgiftspliktig køyregodtgjersle til avløysaren.


Oppdatert

20.04.2012 10:22

Kriterium

Avløysaren må vere minst 16 år og kan ikkje ha inntekt frå gardsbruket eller vere ektemake/sambuar til ein som har inntekt frå gardsbruket. Føretaket driv vanleg jordbruksproduksjon, er registrert i Einingsregisteret og 

  • er registrert som meirverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgåve som landbruksføretak, eller
  • har hatt ei samla omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tenester på til saman minimum kr 20 000 i løpet av dei siste 12 månadene før registreringsdato

Målgruppe

Landbruksføretak


Handsaming

Kommunen gjer vedtak i saka. Sjå søknadsskjemaet når det gjeld tidspunktet og retningslinene for utbetaling av tilskotet. Ta eventuelt kontakt med kommunen.


Handsamingstid

Kommunen vil behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein ventar at vedtaket vil bli gjort.


Søknadsfrist

Frist for søknad om tilskot til avløysing ved ferie og fritid er 20. januar året etter at avløysinga har skjedd. Ved langvarig sjukdom eller ved svangerskap/fødsel kan du søkje så ofte du ønskjer det, f.eks. kvar andre månad. Den seinaste fristen for å levere søknader er tre månader etter den siste dagen i søknadperioden som gjev rett til tilskot. For nærmare avklaring, kontakt kommunen.


Klage

Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klaga blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, vil saka bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.


Vedlegg

Dette avheng av type avløysing. Sjå forskrift om tilskot til avløysing under Lover og retningsliner.


Rettleiing

Du fyller ut eit søknadsskjema frå Statens landbruksforvaltning (sjå nedanfor). Skjemaet kan du også få ved å vende deg til kommunen.


Referansar

Sist endra 20.01.2014
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering