Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Fri rettshjelp

Beskriving

Informasjonen på denne sida er henta frå Nasjonal Tenestekatalog, som er utarbeidd av Kommuneforlaget. Nasjonal Tenestekatalog inneheld generell informasjon som gjeld for heile landet. For ein del kommunale tenester har me i tillegg lagt ut informasjon frå Samnanger kommune, til dømes kontaktinformasjon og serviceerklæring.


Tenesteskildring frå Nasjonal Tenestekatalog:


Har du dårleg økonomi og treng juridisk hjelp, kan du søkje om fri rettshjelp. Dette inneber at staten heilt eller delvis dekkjer utgiftene dine til advokathjelp og fri sakførsel i retten.

Prioriterte sakstypar er

 • familiesaker
 • erstatning for personskade
 • oppseiing/utkasting av bustad 
 • oppseiing/avskjed i arbeidsforhold
 • trygd
 • pensjon

Oppdatert

20.04.2012 14:15

Kriterium

 • Du har bruttoinntekt eller næringsinntekt som ikkje er større enn 246 000 kroner for einslege, 369 000 kroner for ektefellar. Formuesgrensa er 100 000 kroner
 • Du har ikkje teikna rettshjelpsforsikring som heilt eller delvis dekkjer utgiftene til juridisk bistand med mindre særlege forhold gjer det rimeleg

I enkelte tilfelle kan Fylkesmannen gjere unntak for inntektsgrensa. Uavhengig av inntekt og formue kan det blir gjeve fri rettshjelp

 • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
 • i saker om kvinnemishandling
 • når eit valdsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen

Advokaten som du ønskjer å nytte, må normalt halde til i nærleiken av der du bur eller har tilhald.


Målgruppe

Personar som ikkje har økonomi til å betale for juridisk rådgjeving eller sakførsel.


Pris

Personar med bruttoinntekt under 100 000 kroner pr. år betalar ikkje eigendel.


Handsaming

Hovudregelen er at Fylkesmannen avgjer saker om fri rettshjelp. I enkelte tilfelle kan likevel dette blir avgjort av advokaten sjølv eller av retten ved fri sakførsel.


Klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til fylkemannen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom fylkesmannen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Justisdepartementet, som avgjer om klagen skal takast til følgje.


Vedlegg

Legg ved utskrift av den siste likninga eller annan stadfesting på din økonomiske situasjon dersom den har endra seg.


Rettleiing

For å få fri rettshjelp må du fylle ut eit eigenerklæringsskjema der du gjer greie for den økonomiske situasjonen din. Skjemaet sender du til Fylkesmannen saman med opplysningar om kva saka gjeld. Vel du å ta kontakt med ein advokat, vil denne i mange tilfelle sjølv kunne innvilge fri rettshjelp eller hjelpe deg med å sende søknaden vidare.


Referansar

Sist endra 20.01.2014
 • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering