Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Oppmålingsforretning

Beskriving

Informasjonen på denne sida er henta frå Nasjonal Tenestekatalog, som er utarbeidd av Kommuneforlaget. Nasjonal Tenestekatalog inneheld generell informasjon som gjeld for heile landet. For ein del kommunale tenester har me i tillegg lagt ut informasjon frå Samnanger kommune, til dømes kontaktinformasjon og serviceerklæring.

- Informasjon om tenesta i Samnanger kommune


Tenesteskildring frå Nasjonal Tenestekatalog:


Oppmålingsforretning kan gå ut på å 

 • klarleggje og forklare grenser og rettar som er knytta til fast eigedom (matrikkeleining)
 • skaffe fram alle opplysningar og dokumentasjon som er nødvendig for å føre det offisielle registeret i landet over fast eigedom (matrikkelen). For ny matrikkeleining gjeld at du først har løyve frå kommunen etter plan- og bygningslova før eininga kan opprettast i matrikkelen. 
 • merkje nye grenser i marka i samsvar med kommunalt løyve etter plan- og bygningslova
 • overføre areal mellom to matrikkeleiningar (arealoverføring)

Oppdatert

23.05.2013 08:45

Kriterium

Oppmålingsforretning skal mellom anna haldast dersom du skal

 • dele ei matrikkeleining
 • feste del av ei matrikkeleining for meir enn ti år
 • registrere ny matrikkeleining eller festegrunn
 • overføre areal frå ei matrikkeleining til ei anna

Oppmålingsforretning med kartlegging av eigedomsgrensene må vere utført før grunnboksheimelen til matrikkeleininga kan tinglysast.


Målgruppe

 • Eigedomseigarar (personar som har grunnboksheimel til ein eigedom)
 • Personar som har festa grunn for meir enn ti år
 • Personar som har løyst inn festegrunn etter lov om tomtefeste

Pris

Kommunestyret fastset storleiken på gebyret. Gebyret kan ikkje setjast høgare enn det som kjem fram av sjølvkostprinsippet. Dersom kommunen oversit fristen for behandling av saka, skal gebyret avkortast med ein tredel. Blir fristen oversete med ytterlegare to månader, skal gebyret avkortast med ytterlegare ein tredel.


Handsaming

Ved matrikkelføring av ei sak som krev oppmålingsforretning, skal kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlege løyve og annan nødvendig dokumentasjon ligg føre. Den som styrer oppmålingsforretninga, skal gje melding om tid og stad for forretninga. Varselet skal sendast til den som har kravt forretninga og alle som har grunnboksheimel til (eller kan godtgjere at dei eig) tilstøytande grunn. Det skal førast protokoll frå oppmålingsforretninga.


Handsamingstid

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er motteke og det ikkje er avtalt noko anna med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretninga og fullføre matrikkelføringa innan 16 veker.


Klage

Klagefristen er tre veker og går frå det tidspunktet du har motteke matrikkelbrevet eller underretning om føringa i matrikkelen. Både heimelshavarar, eigarar og festarar som avgjerda har noko å seie for, kan klage på oppmålingsforretninga. Du sender klagen til kommunen, som også kan gje rettleiing. Dersom kommunen held fast på avgjerda, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.


Rettleiing

Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftleg. Du må gje opplysningar om mellom anna

 • kva som blir rekvirert (kartlegging av eksisterande grenser, grensejustering, arealoverføring osb.)
 • eigar- og festetilhøve
 • grenser og naboeigedommar vist på kart

Referansar

Sist endra 20.01.2014
 • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering