Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Pasient- og brukarombodet

Beskriving

Informasjonen på denne sida er henta frå Nasjonal Tenestekatalog, som er utarbeidd av Kommuneforlaget. Nasjonal Tenestekatalog inneheld generell informasjon som gjeld for heile landet. For ein del kommunale tenester har me i tillegg lagt ut informasjon frå Samnanger kommune, til dømes kontaktinformasjon og serviceerklæring.


Tenesteskildring frå Nasjonal Tenestekatalog:


Du kan kontakte pasient- og brukarombodet dersom du er misnøgd med den hjelpa du har fått på sjukehuset eller av den kommunale helse- og omsorgstenesta. Ta òg kontakt dersom du meiner at du ikkje får oppfylt rettane dine som pasient, brukar eller pårørande eller du treng rettleiing. Ombodet kan gi deg informasjon om rettane dine, hjelpe deg med å formulere ei klage eller vidaresende klaga di til rett adressat.

Pasient- og brukarombodet har teieplikt og er sjølvstendig og uavhengig.


Brosjyrar

Meir om ordninga finn du i lenkja under. Der finn du òg kontaktinformasjon til pasient- og brukarombodet i fylket.


Oppdatert

31.01.2012 10:18

Kriterium

Arbeidsområdet til pasient- og brukarombodet er statlege spesialisthelsetenester og kommunale helse- og omsorgstenester.


Målgruppe

Alle kan vende seg til pasient- og brukarombodet, uavhengig av om dei mottar sjukehusbehandling eller kommunale helse- og omsorgstenester.


Pris

Hjelpa er gratis.


Handsaming

Pasient- og brukarombodet avgjer sjølv om framlegget ditt gir tilstrekkeleg grunn til å behandle saka. Dersom ombodet vel å ikkje gjere noko med saka, skal du få ei kort grunngjeving for kvifor.


Rettleiing

Ta kontakt med pasient- og brukarombodet i fylket. Du kan vende deg dit anonymt dersom du ønskjer det. Ombodet gir deg råd om kva du bør gjere, men du avgjer sjølv om du vil gå vidare med saka di.


Referansar

Sist endra 20.01.2014
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering