Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Buformer

Dersom du av ulike årsaker ikkje kan skaffe deg bustad sjølv eller ikkje lenger kan bu heime, kan kommunen hjelpa deg med å skaffa bustad.

Busetjing av flyktningar
Flyktningar som kjem til Samnanger får hjelp frå flytningetenesta i NAV Samnanger til å skaffa seg bustad.

Kommunal bustad/gjennomgangsbustad
Barnefamiliar med akutt behov, flyktningar og sosialt vanskelegstilte kan få tilbod om kommunal bustad/gjennomgangsbustad.

Omsorgsbustad
Kommunen tildeler omsorgsbustad etter gjeldande lov- og regelverk.

Sjukeheim
Dersom du må ha meir omsorg og hjelp enn det heimehjelpstenesta-/ heimesjukepleien kan gje deg, kan du søkja om sjukeheimsplass på Samnangerheimen.

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 23.07.2010
  • Utskriftsvenleg versjon
Hovudside (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Tone Ramsli      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering