Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Råd og informasjon om koronavirusinfeksjon

(Sist oppdatert 02.04.2020) Råd og informasjon til innbyggjarane i Samnanger om koronavirusutbrotet.   

Innhald
Innleiing
Samnanger kommune er førebudd
Kor farleg er koronavirusinfeksjonen?
Smittesituasjonen i Samnanger
Kva gjer du om du mistenker at du er sjuk?
Kven skal testast?
Råd til personar som skal i heimekarantene
Råd til personar som skal i heimeisolasjon
Forskjell mellom heimekarantene og heimeisolasjon
Skal ein halda litt avstand, mykje avstand eller heilt avstand til andre personar?
Ønskjer du kontakt med Samnanger legekontor?
Støttetelefon
Pasientrestriksjonar ved Samnanger helsetun
Nye konsultasjonsformer: Video- og telefonkonsultasjon
Restriksjonar ved Samnangerheimen
Risikogruppa må vera ekstra forsiktig
Kor lenge kan du vera smitta før du utviklar symptom?
Korleis førebygga smitte?
Bruk av munnbind utanfor helsetenesta er ikkje anbefalt
Kva vert gjort om du får påvist sjukdommen?

Kvar finn eg meir informasjon?
Historia viser at det vil koma epidemiar og pandemiske situasjonar med varierande mellomrom. Siste store hending var svineinfluensaen i 2009 der Samnanger kommune gjennomførte massevaksinering av innbyggjarane.

Det nye koronaviruset vart oppdaga i januar 2020 og me får stadig ny kunnskap om sjukdommen. Korleis kan den enkelte førebyggje smitte? Kven skal testast? Kven skal isolerast eller i karantene? Korleis blir vekene og månadene som kjem?

På denne sida finn du informasjon og råd om koronavirusutbrotet, og informasjon om tiltak spesielt for Samnanger. 

Helsetenesta i kommunen er førebudd på den utviklinga av koronautbrotet vi ser i Noreg i desse dagar, og på å handtera koronavirus-situasjonen i Samnanger. Me er til for å hjelpa deg med spørsmål og med helsehjelp om du treng det.

Samnanger kommune følgjer råd om koronaviruset frå det nasjonale Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.


 

Samnanger kommune er førebudd

Helsetenesta er førebudd på å handtera pasientar som trur dei kan vere smitta av koronavirus eller som får påvist smitte. Me har både planar, utstyr og personell for å handtera situasjonen.


 

Kor farleg er koronavirusinfeksjonen?

Dei fleste vil oppleva koronavirusinfeksjonen som ein relativt mild luftvegsinfeksjon, som ved forkjøling eller influensa. Nokon få kan verta alvorleg sjuke og nokon av dei kan også døy av sjukdommen. Dette gjeld helst eldre og andre med nedsett immunforsvar eller allmenntilstand.

Det finst ingen spesifikk medisin mot denne virusinfeksjonen. Det finst heller ikkje vaksine. Men forskarane er i gang med å utvikla både vaksine og å prøva ut medisinar mot sjukdomen. Smittesituasjonen i Samnanger

Pr 02.04.2020 har me testa 61 personar i Samnanger. Me har fått svar på 57 av desse prøvane og alle desse er negative (ingen smitta). Me ventar på svar på dei siste fire prøvane. Det tek vanlegvis om lag to dagar å få svar på prøvane. 


 

Kva gjer du om du mistenker at du er sjuk med det nye koronaviruset?


Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøking:

 • ring Samnanger legekontor sin eigen koronavirustelefon: 48893212 (les meir informasjon her)
 • ring fastlegen eller
 • ring legevakt på telefon 116117

Symptom på sjukdommen er som ved andre luftvegsinfeksjonar: naseforkjøling, hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevanskar.

 

Kven skal testast?

(oppdatert 30.03.2020)

I hovudtrekk skal følgjande personar med luftvegsinfeksjon testast:

 • Pasientar med behov for innlegging
 • Bebuarar på Samnangerheimen
 • Tilsette i helsetenesta med pasientnært arbeid
 • Personar over 65 år som har kronisk sjukdom (som hjarte-karsjukdom, diabetes, kronisk lungesjukdom, kreft og høgt blodtrykk)
 • Personar som har vore i nær kontakt med ein person som har fått påvist koronasmitte. 


For detaljar, sjå fhi.no eller ring Samnanger helsetun sin koronavirustelefon: 48893212 (les meir informasjon om koronatelefonen her).

Andre personar med lettare akutt luftvegsinfeksjon får vanlegvis ikkje tilbod om test, heller ikkje etter reise. Dei skal holda seg heime til ein dag etter symptomfriheit.

Personar uten symptom skal ikkje testast for koronaviruset (covid-19). 
 

 


Råd til personar som skal i heimekarantene

Råd til personar som er eller skal i heimekarantene finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider: 
Råd til personar som skal i heimeisolasjon

Råd til personar som eller er skal i heimeisolasjon finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider:


 

Heimekarantene og heimeisolasjon er ikkje det same

Det er forskjell mellom heimekarantene og heimeisolasjon:

 • Karantene er for dei som kan vera i spesiell fare for å utvikla koronainfeksjon, og som er under observasjon for å sjå om ein utviklar symptom.
 • Isolasjon er for dei som har fått påvist sjukdom eller som ventar på prøvesvar.Skal ein halda litt avstand, mykje avstand eller heilt avstand til andre personar?

Ved å halda avstand bremsar me koronasmitte (covid-19). Nedanfor finn du plakat med råd frå Folkehelseinstituttet. Klikk på bildet for å forstørra det. 
Plakat frå Folkehelseinstituttet - litt, mye eller helt avstand - Klikk for stort bilete

 Du kan også lasta ned plakaten i PDF-format (PDF, 1005 kB)

 

 

Ønskjer du kontakt med Samnanger legekontor?

 • For spørsmål om koronavirus og eigen situasjon, ring koronavirustelefonen på 48893212 (sjå meir informasjon her)
 • For andre helsespørsmål, ring 56589100
 • Opningstid: 08.00-16.00 måndag-fredag. 
 • Utanom opningstid: Telefon 116117 (Samnanger og Bjørnafjorden interkommunale legevakt)
Støttetelefon for Samnagner

Er du engsteleg eller bekymra for koronasituasjonen? Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Samnanger kommune sin støttetelefon på 96625285. Alle kan ta kontakt - barn, ungdom, vaksne og eldre.

Telefonen er open kvardagar kl 09.00-15.00.
 
 Pasientrestriksjonar ved Samnanger helsetun
For å unngå smittespredning på helsetunet er det innført følgjande restriksjonar:

 • Ingen pasientar kan ankomma legekontoret direkte, men må ringja og avtala først.
 • Spesielt viktig at ingen med luftvegsinfeksjon ankommer legekontoret på vanleg måte.
 • Alle med luftvegsinfeksjon vil verta tekne imot på vårt spesielle smitterom.
 • Det er berre tillate med inntil 5 personar på venterommet. Og ein skal sitja så spreidt som mogleg.
 • Alle skal sprita seg før og etter konsultasjon. Personalet vil kontollera at dette vert gjort ordentleg.
Nye konsultasjonsformer: Video- og telefonkonsultasjon

For å begrensa pasientmottaket på legekontoret mest mogleg, har me teke i bruk video- og telefonkonsultasjon som eit alternativ. Dette kan brukast for svært mange problemstillingar.

Prisen er den same som for vanleg konsultasjon ved frammøte.

Ring legekontoret på 56589100 for meir informasjon. Restriksjonar ved Samnangerheimen

Bebuarane ved Samnangerheimen er ekstra sårbare for alvorleg sjukdomsforløp om dei vert smitta. Samnangerheimen er difor stengt for pårørande inntil vidare.

Me har forståing for at dette opplevast vanskeleg, men takkar for forståing for dette tiltaket.

Besøk vert tillete i heilt spesielle tilfelle. 

Risikogruppa må vera ekstra forsiktig

Eldre over 65 år og dei med hjarte-karsjukdom, lungesjukdom, diabetes, høgt blodtrykk og kreft er ekstra utsette for meir alvorleg forløp om dei vert smitta. Me har alle ansvar for å beskytta denne gruppa spesielt mot smitte.

Om du tilhøyrer risikogruppa bør du:

 • Ikkje handla i butikken eller på apoteket. Få nokon til å hjelpa deg.
 • Ver ekstra nøye med handvask og å sprita hendene.
 • Hald huset ekstra reint, spesielt på stader som kjem i kontakt med hendene dine.
 • Hald deg mest mogleg heime, og ta berre imot besøk av dei næraste.
 • Ingen med luftvegsinfeksjon eller feber må få koma på besøk.
 • Hald minst 1 meters avstand til dei som kjem på besøk. 
 • Ingen kyss eller klemmar. 
 

 

Kor lenge kan du vera smitta før du utviklar symptom?

Tida frå smitte til symptom oppstår er vanlegvis omkring 5-6 dagar, men kan variera fra 0-14 dagar.Korleis førebyggje smitte?

Sjukdomen smittar som ved forkjøling og influensa ved at virus overførast frå luftvegane hos ein sjuk person. Sjå:


For å hindra smitte bør personar som er sjuke unngå å hosta eller nysa direkte på andre, og ein bør, når det er mogleg, halda minst 1 meters avstand til personar med luftvegssymptom. Ein bør også tilstreba å hosta/nysa i eit papirtørkle (som kastast etterpå) eller i albogekroken.

God handhygiene, både hos sjuke og friske, er viktig for å hindra smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vatn, spesielt når du har vore ute blant folk. Handdesinfeksjon er eit godt alternativ dersom handvask ikkje er mogleg. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har handdesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør reingjerast med såpe og vatn.

Det vert òg fråråda å oppsøkja forsamlingar/aktivitetar der mange personar er samla, på grunn av risiko for smitte. 
 

Plakat smitteførebygging - Klikk for stort bilete

 


 

Bruk av munnbind utanfor helsetenesta er ikkje anbefalt

Det anbefalast ikkje munnbind for friske personar. Dette gjeld ikkje dersom ein jobbar i helsetjenesta, eller har kontakt med ein person med bekrefta eller mistenkt infeksjon med koronaviruset. Feilbruk førekjem ofte og personar som brukar munnbind tek seg oftare til ansiktet, noko som kan auka smittefaren. Personar som er sjuke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.


 

Kva vert gjort om du får påvist sjukdommen?

Personar som får påvist koronavirusinfeksjon vil verta isolert heime eller på sjukehus, avhengig av kor alvorleg sjukdommen er. Dei fleste vil kun ha milde symptom, men isolering vert gjort for å redusera risikoen for å smitta andre.


 

 

Kvar finn eg meir informasjon?

På grunn av stor pågang på telefon til fastlegekontor, koronavirustelefonen og legevakt ber me deg om å nytta følgjande kanalar for informasjon og generell rådgjeving:

Sist endra 03.04.2020
 • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering