Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Råd og informasjon om koronavirusinfeksjon

(Sist oppdatert 25.01.2021) Råd og informasjon til innbyggjarane i Samnanger om koronavirusutbrotet.   

Innhald
Innleiing
Samnanger kommune er førebudd
Kor farleg er koronavirusinfeksjonen?
Smittesituasjonen i Samnanger
Munnbind
Reising til og frå Samnanger
Vaksinasjon
Kva gjer du om du mistenker at du er sjuk?
Kven skal testast?
Råd om barn, sjukdomsfråvær og testing
Råd til personar som skal i heimekarantene
Råd til personar som skal i heimeisolasjon
Forskjell mellom heimekarantene og heimeisolasjon
Skal ein halda litt avstand, mykje avstand eller heilt avstand til andre personar?
Ønskjer du kontakt med Samnanger legekontor?
Pasientrestriksjonar ved Samnanger helsetun
Nye konsultasjonsformer: Video- og telefonkonsultasjon
Restriksjonar ved Samnangerheimen
Risikogruppa må vera ekstra forsiktig
Kor lenge kan du vera smitta før du utviklar symptom?
Korleis førebygga smitte?
Kva vert gjort om du får påvist sjukdommen?

Kvar finn eg meir informasjon?
Historia viser at det vil koma epidemiar og pandemiar med varierande mellomrom. Siste store hending var svineinfluensaen i 2009 der Samnanger kommune gjennomførte massevaksinering av innbyggjarane.

Det nye koronaviruset vart oppdaga i januar 2020 og me får stadig ny kunnskap om sjukdommen. Korleis kan den enkelte førebyggje smitte? Kven skal testast? Kven skal isolerast eller i karantene? Korleis blir tida framover?

På denne sida finn du informasjon og råd om koronavirusutbrotet, og informasjon om tiltak spesielt for Samnanger. 

Helse- og omsorgstenesta i kommunen er godt førebudd på å handtera koronavirus-situasjonen i Samnanger. Me er til for å hjelpa deg med spørsmål og med helsehjelp om du treng det.

Samnanger kommune følgjer råd om koronaviruset frå det nasjonale Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.


 

Samnanger kommune er førebudd

Helse- og omsorgstenesta har ansvar for å handtera pasientar som trur dei kan vere smitta av koronavirus eller som får påvist smitte. Me har både planar, utstyr og personell for å handtera situasjonen.


 

Kor farleg er koronavirusinfeksjonen?

Dei fleste vil oppleva koronavirusinfeksjonen som ein relativt mild luftvegsinfeksjon, som ved forkjøling eller influensa. Nokon få kan verta alvorleg sjuke og nokon av dei kan også døy av sjukdommen. Dette gjeld helst eldre og andre med alvorleg eller dårleg regulert underliggjande sjukdom. 

Det finst ingen spesifikk medisin mot virusinfeksjonen. Men forskarane er i gang med å prøva ut medisinar mot sjukdomen. Smittesituasjonen i Samnanger

Pr. 23.01.2021 har tre personar i Samnanger testa positivt for covid-19. For tida har me ingen smitta i kommunen.Vaksinasjon

(oppdatert 25.01.2021)

Me er no godt igang med å vaksinera dei eldste i Samnanger, samt helsepersonell. Alle skal ha 2 doser med 3 vekers mellomrom. Foreløpig har alle vaksinerte berre fått dose nr 1.

Pr 21. januar har me vaksinert 33 personar med dose 1. 
Pr 28. januar skal me ha vaksinert totalt 63 personar med dose 1 og 14 personar med dose nr 2.
Pr 4. februar skal me ha vaksinert totalt 87 personar med dose nr 1 og 27 personar med dose nr 2.

Vaksinasjonsdekninga i Samnanger er på linje med dei fleste kommunane i landet elles.  

Ein har full effekt av vaksinen når det er gått 1-2 veker etter dose 2.

Dei neste vekene fortset me med vaksinering av personar som er 85 år og eldre,  samt helsepersonell. 

Dersom du er 85 år eller eldre: Ring koronatelefonen på tlf 966 26 968 mellom kl 09.00 og 14.00 for å verta tildelt time.
Andre aldersgrupper kan venta med å melda seg. 
Etterkvart vil me vaksinera yngre personar nedover på prioriteringslista.
Det vil bli informert i Samningen og på kommunen si heimeside når det vert din tur. Følg med.

Prioriteringsrekkefølge:
 1. Bebuarar i sjukeheim                                                                                     
 2. Alder 85 år og eldre                                                                                    
 3. Alder 75-84 år                                                                                                          
 4. Alder 65-74 år + einskilde personar 18-64 år med særleg høg risiko         
 5. Alder 55-64 år med underliggjande sjukdom/tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggjnde sjukdom/tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggjande sjukdom/tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

For meir informasjon, sjå https://www.helsenorge.noMunnbind

FHI (Folhehelseinstituttet) tilrår bruk av munnbind når avstand ikkje kan oppretthaldast og smitterisikoen tilseier det. Det er påbud om at personar i karantene må bruka munnbind om dei må bruka offentleg transport, og anbefaling om at smitta personar bør bruka munnbind når dei har mindre enn ein meters avstand til dei som dei bur med. Born under 12 år treng ikkje bruka munnbind.Reising til og frå Samnanger

Samnanger kommune fylgjer nasjonale reglar og oppfordrar til å unngå reiser som ikkje er heilt nødvendige og redusera sosial kontakt. Kjem du likevel til Samnanger frå kommunar med høgt smittetrykk er det viktig at du testar deg for covid-19. Ved å gjera dette bidreg du til å forhindra smitteutbrot i Samnanger.

Testen bør takast tettast opp mot avreise, og du bør ha svar før du kjem til Samnanger. Du treng ikkje vera i karantene medan du ventar på prøvesvar.

Tilreisande frå utlandet må ta obligatorisk koronatest ved landegrensa om ein kjem frå eit område med karanteneplikt.


 

Kva gjer du om du mistenker at du har fått covid-19? 

 

 • Hald deg heime og bestill time for testing.
 • Ring Samnanger kommune sin eigen koronavirustelefon: 96626968 for rådgjeving, og for å sette deg opp til testing (les meir informasjon her).
 • Om du føler deg så sjuk at du meiner du treng vurdering av lege: ring fastlegen eller ring legevakt på telefon 116117.

Dei vanlegaste symptoma på covid-19 er som ved andre luftvegsinfeksjonar: naseforkjøling, hoste, feber, sår hals og evt. pustevanskar.


 

Kven skal testast?

(oppdatert 07.07.2020)

Her kan du finna oppdaterte testkriterier, utarbeidd av Folkehelseinstituttet:

 

Ytterlegare detaljar/informasjon:
For ytterlegare detaljar, sjå fhi.no eller ring Samnanger helsetun sin koronavirustelefon: 96626698 (les meir informasjon om koronatelefonen her).Råd om barn, sjukdomsfråvær og testing
 

For ajourført oversikt til ei kvar tid, sjå:
https://helsenorge.no/koronavirus/barnehager-og-skoler


Pr. 19.09.2020 og fram til nye nasjonale retningslinjer kjem, gjeld følgjande: 


BARN:

Barn i barneskule- og barnehagealder som kan gå i barnehage og skule: 

 • Friske barn, eller
 • Barn som berre har rennande nase (uansett farge på snørret) og elles er i god allmenntilstand


Barn som skal haldast heime:

 • Alle barn med nyoppståtte luftvegssymptom


Barn som skal testast: 

 • Ved berre lette luftvegsssymptom (fråvær av feber og/eller hoste), kan ein sjå an tilstanden heime i 2 dagar. Dersom tiltanden ikkje betrar seg, må barnet testast. Dersom tilstanden betrar seg, kan barnet gå tilbake til barnehage/skule utan test. 
 • Ved feber og/eller hoste bør barnet testast for covid-19. 


Når kan barnet returnera til barnehage og skule?

 • Når allmenntilstanden er god, ikkje feber og kun lette restsymptom
 • Dersom barnet er testa for covid-19, må det også ha kome svar på testen med negativt testresultat (altså at testen viser at barnet ikkje er smitta med covid-19) før barnet returnerer til barnehage/skule

 


VAKSNE (inkl. ungdomsskuleelevar): 

Skal testast ved: 

 • Luftvegssymptom, sjølv milde. Skal halda seg heime til det har kome svar på testen. 

 

Kan gå tilbake til jobb/skule ved: 

 • Negativ test, god allmenntilstand og ved kun lette restsymptom

 


Råd til personar som skal i heimekarantene

Råd til personar som er eller skal i heimekarantene finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider: 
Råd til personar som skal i heimeisolasjon

Råd til personar som eller er skal i heimeisolasjon finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider:


 

Heimekarantene og heimeisolasjon er ikkje det same

Det er forskjell mellom heimekarantene og heimeisolasjon:

 • Karantene er for dei som kan vera i spesiell fare for å utvikla koronainfeksjon, og som er under observasjon for å sjå om ein utviklar symptom.
 • Isolasjon er for dei som har fått påvist sjukdom eller som ventar på prøvesvar.Skal ein halda litt avstand, mykje avstand eller heilt avstand til andre personar?

Ved å halda avstand bremsar me koronasmitte (covid-19). Nedanfor finn du plakat med råd frå Folkehelseinstituttet. Klikk på bildet for å forstørra det. 
Plakat frå Folkehelseinstituttet - litt, mye eller helt avstand - Klikk for stort bilete

 Du kan også lasta ned plakaten i PDF-format (PDF, 1005 kB)

 

 

Ønskjer du kontakt med Samnanger legekontor?

 • For spørsmål om koronavirus og eigen situasjon, ring koronavirustelefonen på 96626968. Opningstider kvardagar kl. 09.00-14.00 og laurdagar kl. 11.00-12.00 (sjå meir informasjon her).
 • For andre helsespørsmål, ring 56589100. Telefonen har opningstid måndag - fredag kl. 08.30-11.30 og 13.00-14.30. 
 • Utanom opningstid: Ring telefon 116117 (Bjørnafjorden og Samnanger legevakt)

 

 Pasientrestriksjonar ved Samnanger helsetun
For å unngå smittespredning på helsetunet er det innført følgjande restriksjonar:

 • Ingen pasientar kan ankomma legekontoret direkte, men må ringja og avtala først.
 • Spesielt viktig at ingen med luftvegsinfeksjon ankommer legekontoret på vanleg måte.
 • Alle med luftvegsinfeksjon vil verta tekne imot på vårt spesielle smitterom.
 • Det er berre tillate med inntil 5 personar på venterommet. Og ein skal sitja så spreidt som mogleg.
 • Alle skal sprita seg før og etter konsultasjon. Personalet vil kontollera at dette vert gjort ordentleg.
 • Ta av klokke og smykker på hendene før du kjem til legekontoret. 
Nye konsultasjonsformer: Video- og telefonkonsultasjon

For å begrensa pasientmottaket på legekontoret mest mogleg, har me teke i bruk video- og telefonkonsultasjon som eit alternativ. Dette kan brukast for svært mange problemstillingar.

Prisen er den same som for vanleg konsultasjon med frammøte.

Ring legekontoret på 56589100 for meir informasjon. Restriksjonar ved Samnangerheimen

Bebuarane ved Samnangerheimen er ekstra sårbare for alvorleg sjukdomsforløp om dei vert smitta. Samnangerheimen har difor innført restriksjonar for besøk av bebuarane.

Me har forståing for at dette opplevast vanskeleg, men takkar for forståing for tiltaket.

  

Risikogruppa må vera ekstra forsiktig

Eldre over 65 år og dei med hjarte-karsjukdom, lungesjukdom, diabetes, høgt blodtrykk og kreft er ekstra utsette for meir alvorleg forløp om dei vert smitta. Me har alle ansvar for å beskytta denne gruppa spesielt mot smitte.

Om du tilhøyrer risikogruppa bør du:

 • Vera tilbakehalden med å handla i butikken eller på apoteket. Få gjerne nokon til å hjelpa deg.
 • Ver ekstra nøye med handvask og å sprita hendene.
 • Hald huset ekstra reint, spesielt på stader som kjem i kontakt med hendene dine.
 • Ver næye med kven sin får kome på besøk. ingen må ha luftveisinfeksjon, feber eller andre stmptomer på covid-19.
 • Hald minst 1 meters avstand til dei som kjem på besøk. 
 • Ingen klemmar eller annan fysisk kontakt. 
 

 

Kor lenge kan du vera smitta før du utviklar symptom?

Tida frå smitte til symptom oppstår er vanlegvis omkring 5-6 dagar, men kan variera fra 0-14 dagar.Korleis førebyggje smitte?

Sjukdomen smittar som ved forkjøling og influensa ved at virus overførast frå luftvegane hos ein sjuk person. Sjå:


For å hindra smitte bør personar som er sjuke unngå å hosta eller nysa direkte på andre, og ein bør, når det er mogleg, halda minst 1 meters avstand til andre. Ein bør også tilstreba å hosta/nysa i eit papirtørkle (som kastast etterpå) eller i albogekroken.

God handhygiene, både hos sjuke og friske, er viktig for å hindra smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vatn, spesielt når du har vore ute blant folk. Handdesinfeksjon er eit godt alternativ dersom handvask ikkje er mogleg. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har handdesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør reingjerast med såpe og vatn.

Det vert òg fråråda å oppsøkja forsamlingar/aktivitetar der mange personar er samla, på grunn av risiko for smitte. 
 

Plakat smitteførebygging - Klikk for stort bilete

 


 

 

Kva vert gjort om du får påvist sjukdommen?

Personar som får påvist koronavirusinfeksjon vil verta isolert heime eller på sjukehus, avhengig av kor alvorleg sjukdommen er. Dei fleste vil kun ha milde symptom, men isolering vert gjort for å redusera risikoen for å smitta andre.


 

 

Kvar finn eg meir informasjon?

På grunn av stor pågang på telefon til fastlegekontor, koronavirustelefonen og legevakt ber me deg om å nytta følgjande kanalar for informasjon og generell rådgjeving:

Sist endra 25.01.2021
 • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering