Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Nedgravde oljetankar

Beskriving

Informasjonen på denne sida er henta frå Nasjonal Tenestekatalog, som er utarbeidd av Kommuneforlaget. Nasjonal Tenestekatalog inneheld generell informasjon som gjeld for heile landet. For ein del kommunale tenester har me i tillegg lagt ut informasjon frå Samnanger kommune, til dømes kontaktinformasjon og serviceerklæring.

- Informasjon om tenesta i Samnanger kommune


Tenesteskildring frå Nasjonal Tenestekatalog:


Som grunneigar står du ansvarleg for at ein oljetank på eigen eigedom alltid er i forsvarleg stand. Seinast éin månad før ein oljetank gravast ned, skal du gje skriftleg melding til kommunen om

  • storleiken på tanken 
  • konstruksjon 
  • korrosjonsvern 
  • alder 
  • karttilvising av kor du ønskjer at tanken skal leggjast ned på eigedommen

Det skal utførast periodisk kontroll av oljetanken, og talet på kontrollar avheng av tanktype. Skriftleg dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjend skal sendast til kommunen. Tankar som permanent blir tekne ut av bruk, skal normalt tømmast, gravast opp og leverast til eit godkjent mottak. Melding om dette skal sendast til kommunen. Nedgravde oljetankar er ei stadig større kjelde til forureining av grunn og vassdrag og kan vere til skade for både helsa og miljøet.


Oppdatert

24.04.2012 15:15

Kriterium

Oljetanken er nedgravd til under bakkenivå og ligg slik til at ikkje heile tanken kan inspiserast utvendig.


Målgruppe

Huseigarar/grunneigarar


Rettleiing

Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. Dei kan gje deg informasjon om firma som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Du kan også søkje i telefonkatalogen etter firma under oljevern eller farleg avfall. 


Referansar

Sist endra 20.01.2014
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering