Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Heimetenester

Eining for pleie og omsorg har utarbeidd eit informasjonsbrev til personar som har fått innvilga heimesjukepleie eller praktisk bistand i heimen (heimehjelp) og deira næraste pårørande. Der finn ein diverse praktisk informasjon til brukarar av desse tenestene. Innhaldet i brevet er gjengitt nedanfor. 
 

Kontaktinformasjon heimesjukepleie og praktisk bistand (heimehjelp):

Postadresse:

Eining for pleie og omsorg

Tyssevegen 97

5650 TYSSE

Sentralbord:

56 58 98 50

Vakttelefon:

95 78 04 70

Besøksadresse:

Tyssevegen 97

5650 TYSSE

 

Einingsleiar pleie og omsorg  

Janne Drevsjø

56 58 98 50

Fagsjukepleiar:
 
Siv-Merete L. Holdhus
 
 
Sakshandsamar: 
 
Tone Drevsjø
 
   56 58 98 53
 

Dagsenter:

Anne Karin Røsseland

56 58 98 50

Fysioterapeut:

Åse Waage Tveit

91 64 14 97

Einingsleiar  si rolle:    (Janne Drevsjø)

Heimebesøk

Sakshandsaming knytt til søknad om t.d. heimesjukepleie, praktisk bistand

(heimehjelp ), middag, tryggleiksalarm, dagsenter og omsorgsløn, i samarbeid med sakshandsamer.

Personalansvar.

Overordna fagleg ansvar for tenesta.

 

Næraste pårørande:

Me må ha oppnemnt ein som er næraste pårørande. Det er brukar som bestemmer kven dette skal vere og kva informasjon me kan gje.

Næraste pårørande er vår kontaktperson.

Næraste pårørande informerer andre i familien ved behov.

 

Nøklar:

For å kunne gje hjelp vil me i nokre tilfelle ha behov for nøklar til inngangsdøra. Eininga må signere for motteke nøkkel og nøkkelen blir oppbevart i låst skap.  

 

Utstyr for å kunne gje tenester:

Når du tek i mot hjelp frå heimetenesta må du ha/ta imot utstyr me treng for å kunne gje hjelp. Døme på dette kan vera sjukeseng. 

 

Verdiar:

For å sikre dine og våre interesser ynskjer me at du oppbevara pengar og andre verdiar på ein trygg måte.

 

Strøing:

Om vinteren må det strøast og måkast der dette er mogleg. Strøsand må vere tilgjengeleg.

 

Parkering:

Det må vere tilrettelagt for Heimetenesta sine bilar å parkere heile året.

 

Lys:

Utelys må vera tent når det er mørkt.

 

Medisin:

Skal heimesjukepleien stå for tillaging av medisinar må du ha stor  dosett.

(Me kan hjelpa med å skaffe slike dosettar)

Frå januar 2017 er det i hovudsak multidose. Då skjer tillaginga av medisin på apotek, og de får utlevert rull med medisinar for 14 dagar, i små posar merka med dato og klokkeslett.

 

Matombringing:

Matombringing er eit tilbod kommunen har. Eigenbetaling (sjå avgifter i kommunen). Du kan søkje om å få levert middag heim. Dersom du av ulike årsaker ikkje klarar å lage middag lenger, eller at du treng å få nokre dagar i veka for å oppretthalde god ernæring. Maten blir laga på produksjonskjøkkenet på Samnangerheimen, og den blir levert varm. Du kan bestille mat frå 1 til 7 dagar i veka.

 

Fysioterapeut:
Åse Waage Tveit er kommunal fysioterapeut som etter behov arbeider med behandling, rehabilitering, tilpassing av hjelpemidlar med meir.

                                                                                                                                            

Tannhelse:

Når ein har hatt heimetenester minst 1 gg/veke i 3 md. har ein rett på gratis tannbehandling. De må sjølve kontakte tannlege for evt. time.

 

Dagsenter:

Tre dagar i veka, er det dagsenter på storstova på Samnangerheimen. Ein må søkje om å få plass her. Tenesta er for dei som bur heime, og som treng å komme seg ut i lag med andre. Det blir servert middag.

Eigenbetaling ( sjå avgifter i kommunen)

 

Tryggleiksalarm:

Det er mogeleg å søkje om tryggleiksalarm. Denne alarmen vert knytt opp til ein sentral som kan formidle til heimesjukepleia eller familie at du treng hjelp.

Eigenbetaling (sjå avgifter i kommunen).

Publisert av Linda-Sofie Frøland. Sist endra 23.12.2019
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
56 58 98 50 / 56
E-post :
janne.drevsjo@samnanger.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar pleie og omsorg
Bunnhjørne
Kommunale avgifter, skattar og gebyr (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering