Publisert 31.03.2016

Folkehelseinstituttet lagar årleg folkehelseprofilar for kommunar og fylker. Folkehelseprofil for Samnanger 2016 er no publisert på Folkehelseinstuttet sine nettsider.

Publisert 07.03.2016

Sak om kommunale vegar vart handsama av kommunestyret 03.03.2016. Saksdokumenta kan lastast ned her på kommunen sine nettsider.  

Publisert 23.12.2015

Kommunestyret har vedteke satsar for kommunale avgifter, gebyr og eigedomsskatt for 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016. 

Publisert 30.10.2015

Kommunestyret valde 21.10.2015 ordførar, varaordførar og medlemmer til formannskapet, naturutvalet, kontrollutvalet m.m. 

Publisert 15.09.2015

Her finn du resultata frå kommunestyrevalet 2015, mellom anna mandatfordelinga og kven som vart valde inn i kommunestyret.  

Publisert 14.08.2015

Alle 3, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt, har rett til 20 timar gratis opphald i barnehage pr. veke. Frå 01.08.2019 vert ordninga utvida til også å gjelda for 2-åringar. Ordninga er søknadsbasert. 

Publisert 13.08.2015

01.07.2015 vert det innført forenkla byggjereglar i Noreg. Her finn du informasjon om dei nye reglane. 

Første Førre | Neste Siste