Sjukeheim - langtidsopphald

Langtidsplass på sjukeheim er ei teneste for personar som har varig behov for heildøgns omsorg og pleie. Dei som ikkje får dekka sitt daglege behov for pleie og omsorg ved heimebaserte tenester, kan søkja om langtidsopphald i institusjon.

 

Langtidsplass i institusjon er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester.


Søknad/søknadsskjema

  • Ein må søkje på kommunen sitt søknadsskjema (felles søknadsskjema for pleie- og omsorgstenester). Lenke til skjemaet finn du i menyen til høgre på sida.
  • Ofte har kommunen si pleie- og omsorgsteneste hatt kontakt med pasienten over lengre tid når det vert aktuelt med langtidsplass ved sjukeheimen. Pasienten har gjerne hatt heimesjukepleie og korttidsopphald ved sjukeheimen, og vil difor vera godt kjent for pleie- og omsorgstenesta. 


Betalingssatsar
Det er eigne statlege forskrifter om betaling for opphald i institusjon over 60 dagar per kalenderår, som avgjer kva ein skal betala for opphaldet.

 

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 23.12.2019