Bustad og eigedom

Her finn du diverse informasjon knytt til bustad og eigedom.

Snarvegar:  ByggingVatn og avlaup  -  Kommunale bustadfelt - Prisliste/kommunale avgifter - Bestilling av eigedomsinformasjon, kart- og plandata

 

Tema innan bustad og eigedom:

Bygging
Skal du byggja garasje eller utvida huset ditt? Under bygging finn du informasjon om korleis du går fram og kva reglar som gjeld.

Eigedom
Kommunale tenester knytt til eigedom er mellom anna adressetildeling, deling av grunneigedom, eigedomsskatt, renovasjon, tilknytning til vatn- og kloakk. Ta kontakt med eining for teknisk forvaltning for nærare informasjon.

Finansiering
Følgjande ordningar er omtalt her:

  • Tilskot til tilpassing av bustad (Husbanken)
  • Startlån (Husbanken)
  • Tilskot til bustadetablering (Husbanken)


Flytting
Du melder flytting til folkeregisteret.

Kjøp og sal
Lenker til offentleg informasjon ved kjøp og sal av eigedom.

Leige og utleige
Utleige av kommunal bustad og busetjing av flyktningar er omtalt her.

 

Skal du gjere tiltak på/ i eksisterande bustad ? 

Tekniske krav til ombygging i eksisterande bygg er omtalt her:

Tekniske krav i eksisterande bygg (PDF, 4 MB)

Publisert av Linda-Sofie Frøland. Sist endra 17.02.2017