Gratis kjernetid i barnehage

Alle 3, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt, har rett til 20 timar gratis opphald i barnehage pr. veke. Frå 01.08.2019 vert ordninga utvida til også å gjelda for 2-åringar. Ordninga er søknadsbasert. 

Frå og med 1. august 2019 vil ordninga med gratis kjernetid gjelda for hushaldningar som har ei samla årsinntekt som er mindre enn 548.500 kroner per år. Søknad om gratis kjernetid skal sendast til NAV Samnanger. Det må søkjast på nytt for kvart barnehageår.

I tillegg til ordninga med gratis kjernetid, er det også ei ordning med redusert foreldrebetaling i barnehage for familiar/husstandar som har låg inntekt. Ordninga går ut på at ingen skal betala meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen. Også denne ordninga er søknadbasert. Nærmare informasjon finn du nedanfor. 
 Meir informasjon: 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 05.06.2019