Høyring - Trafikksikringsplan 2017-2021

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 11-12, 14 var Samnanger kommune sin TS-plan (2017-2021) lagt ut til offentleg ettersyn frå 15. mai - 30. juni 2017. Plandokumenta var å finna på kommunen si heimeside (sjå lenke under) samt i ekspedisjonen på kommunehuset.

I perioden 15. mai - 30. juni 2017 var det mogleg å koma med merknader og synspunkt (høyringsuttale) på plandokumenta. 

Høyringsuttalar skulle merkast med «Høyring – Trafikksikringsplan 2017-2021» og sendast til Samnanger kommune Tyssevegen 217, 5650 Tysse, eller på e-post til postmottak@samnanger.kommune.no

 
Publisert av Linda-Sofie Frøland. Sist endra 03.07.2017