Klage på kommunale avgifter/gebyr

Som brukar eller tenestemottakar kan du oppleva at du ønskjer å klaga på ein rekning, på eit vedtak eller ei anna avgjerd som du føler er feil eller urettferdig.

Klage på kommunale tenester skal i utgangspunktet rettast til den eininga som har ansvaret  for tenesta, til dømes:

  • Teknisk eining for vatn, kloakk og tømmeavgift
  • BIR for renovasjonsavgifta
  • Samnanger barneskule for SFO
  • Eining for pleie og omsorg for heimehjelp, mat og tryggleiksalarm
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 01.04.2011