Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Kystsoneplanen vedteken

(Oppdatering 2018: Kystsoneplanen vart sett ut av kraft 13.12.2017, då kommunestyret vedtok ny arealdel av kommuneplanen for Samnanger. Denne erstatta då mellom anna kystsoneplanen). 

Kommunestyret gjorde 22.02.12 endeleg vedtak i saka.

Kommunedelplan for kystsona 2011-2023 erstattar no kommuneplanens arealdel langsmed fjorden. Plankartet og føresegnene er juridisk bindande, medan planskildringa forklarer korleis planen har blitt til og kva konsekvensar den har.

 

Plandokumenta kan lastast ned her:

 

Planskildring med konsekvensutgreiing (PDF, 3 MB)

        -Vedlegg 1 (PDF, 29 kB)
        -Vedlegg 2 (PDF, 341 kB)
        -Vedlegg 3 (PDF, 45 kB)


Føresegner og retningsliner (PDF, 458 kB)


Plankart 1 av 2 utan faresoner
Plankart 2 av 2 med faresoner for skred- og flaumfare
        -Faresonene syner kor ein må gjera nærare utgreiingar for ras- eller flaumfare ved plan- og byggesaker.

        -Førebels kan ein ikkje gjera søk på gnr. og bnr. i kartet.

Publisert av Ragnhild Lønningdal. Sist endra 28.10.2019
  • Utskriftsvenleg versjon
Planar/reglement (1)
Tenesteskildringar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering