Planar, reglement og vedtekter

Her finn du oversikt over planar, reglement og vedtekter.
Planar og vedtekter
Plan / reglement / vedtektGodkjent/sist revidert
Barnehagevedtekter (PDF, 230 kB)Juni 2018
Beredskapsplan / Plan for beredskapsarbeidet (PDF, 7 MB)03.03.2016
Bustadsosial handlingsplan 2008 - 2011 (PDF, 482 kB)21.02.2008
Delegeringsreglement (PDF, 440 kB)14.06.2018
Endring og omstilling - rutine for (PDF, 772 kB)03.11.2014
Energi- og klimaplan (PDF, 913 kB)29.04.2010
Finans- og gjeldsforvaltning - reglement (PDF, 518 kB)30.06.2016
Folkehelse - plan for perioden 2012 - 2020 (PDF, 2 MB)25.09.2012
Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger (PDF, 378 kB)06.11.2013
Godtgjersle til folkevalde (PDF, 167 kB)27.09.2007
Handlingsplan 2008 - 2011 for vaksne personar med nedsett funksjonsevne (PDF, 349 kB)16.09.2008
HMT-handbok (helse, miljø og tryggleik)2016
IKT-reglement for tilsette i Samnanger kommune (PDF, 34 kB)27.01.2010
Innkjøpsreglement (PDF, 649 kB)08.11.2018
Kommuneplan, samfunns-/tekstdel12.06.2007
Kommuneplanen sin arealdel (DOCX, 109 kB)14.06.2018
Kommunestyret og politiske utval - reglement (PDF, 957 kB)25.09.2013
- Vedlegg: Reglar og rutinar for vurdering av gildskap (PDF, 308 kB)22.02.2018
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (PDF, 4 MB)05.11.2014
Konfliktar, trakassering/mobbing m.m. - retningslinjer for handtering (PDF, 2 MB)01.10.2015
Kulturmidlar - retningsliner for tildeling (PDF, 562 kB)07.02.2019
Kulturminne 2012-2020 (PDF, 3 MB)15.05.2013
Kulturplan (PDF, 2 MB)10.02.2009
Kulturpris (retningsliner) (PDF, 30 kB)25.10.2018
Kystsoneplan22.02.2012
Leseløftet - handlingsplan for lesing i Samnanger 2011-2020 (PDF, 490 kB)07.06.2011
Lønspolitisk plan (PDF, 464 kB)03.06.2019
Lønspolitisk plan (vedlegg til planen) (PDF, 200 kB)26.09.2014
Målbruksplan (PDF, 127 kB)29.01.1998
Opplæringsplan for tilsette (generell del) (PDF, 238 kB)27.10.2005
Oppvekst og læringsmiljø (strategi for) (PDF, 704 kB)30.05.2012
Personalvedtekter26.09.2011
Pleie og omsorgstenesta (PDF, 650 kB)16.09.2008
Politivedtekter for Samnanger kommune27.09.2001
Prøvetidsreglement for nytilsette (PDF, 500 kB)30.11.2017
Psykiatriplan (PDF, 207 kB)10.04.2007
Rammeplan for Samnanger kulturskule (PDF, 245 kB)15.12.2016
Reguleringsplanar
Ruspolitisk handlingsplan (PDF, 269 kB)15.02.2007
Seniorpolitisk plan (PDF, 699 kB)04.11.2004
Skulefritidsordninga (SFO-vedtekter gjeldande frå og med skuleåret 2017/18) (PDF, 408 kB)15.12.2016
Skulebruksplan (PDF, 3 MB)10.12.2009
Skuleveg i Samnanger - risikovurdering (rapport frå 2010) (PDF, 2 MB)08.04.2010
Smittevernplan (PDF, 2 MB)14.04.2015
Strategiplan for oppvekst og kultur 2016-2019 (PDF, 397 kB)09.06.2016
Takseringsreglar for eigedomar i Samnanger kommune (PDF, 2 MB)26.03.2015
Trafikksikringsplan (PDF, 7 MB)16.11.2017
Utleige av kommunale bygg (PDF, 96 kB)16.10.2002
Vaksenopplæring (PDF, 232 kB)05.06.2002
VA Norm (felles kommunalteknisk norm for vatn og avløp)16.06.2016
Vatn og avlaup - standard abonnementsvilkår (PDF, 612 kB)26.11.2015
Vedtekter for bruk av konsesjonsmidlar i Samnanger kommune (PDF, 62 kB)26.03.2011
Vedtekter for Samnanger ungdomsråd (PDF, 41 kB)12.05.2016
Økonomireglement (PDF, 334 kB)18.06.2002
Årsmelding for Samnanger kommune
Økonomisk sosialhjelp (satsar og retningsliner) (PDF, 30 kB)01.03.2015
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 05.10.2011