HeimBarnehageSøkja barnehageplass

Søkja barnehageplass

Slik søkjer du 

Det er samordna barnehageopptak i Samnanger (felles opptak for dei to kommunale barnehagane og den private barnehagen). Opptaket vert administrert av kommunen.  

Trykk her for å søkja barnehageplass

Trykk her å sjå vedtekter for kommunale barnehagar

Søknadsfristen for hovudopptaket er 1. mars.

Du kan senda søknad heile året, og vil bli sett på venteliste. Du får tilbod om plass dersom barnehagen har ledig plass.

NB: Viktig Informasjon til føresette som skal søkja barnehageplass. Ved enkelte høve kan søkjar oppleva at det kjem opp feilmeldingar når dei skal senda søknad. Her er viktig informasjon om korleis du går fram for å senda inn søknaden.

 • Kontroller at du har rett nettlesar. Det er viktig å bruka Google Chrome nettlesar når du skal søkja barnehageplass.
 • Det kjem nokon gongar opp feilmelding «bad Gateway» når du skal senda søknaden. Dette kan skuldast at du ikkje har Google Chrome nettlesar på din pc.
 • Dersom dette likevel skjer med deg, kan du klikka «send inn søknad «gjentatte gongar for å overstyra feilen. Etter 4-5 gongar vil feilmeldinga endra seg til «There already exist an application» eller liknande. Då har søknaden din gått igjennom. Du skal då motta melding om at me har motteke søknaden din.

Dersom du får opp feilmelding om at postnummeret er feil:

 • Dette kan fort skje når du skal leggja til medsøkjar. Då det kan bli lagt inn eit mellomrom før/etter postnummeret. Du må då undersøkja om postnummeret er skrive inn på rett måte. Det er lurt å fylla alt inn på nytt.

Har du spørsmål knytt til opptaket kan du ta kontakt med rådgjevar Siv Sæterdal på telefon 56 58 74 59 så ho kan hjelpe deg, eller ta direkte kontakt med ein av barnehagane du søkjer. Du kan òg kontakta rådgjevar oppvekst, Bodil H. Øpstebø på telefon 56 58 74 24.

Trykk her for å lesa meir om barnehagane i kommunen vår.


Kva kostar det?

Full barnehageplass

Frå 1. januar 2021 kostar ein full barnehageplass (heildagsplass 5 dagar per veke) 3 230 kroner i månaden. Dette er ein maksimumspris som vert regulert av staten. 

Redusert barnehageplass
 • 80 prosent plass (heildagsplass 4 dagar per veke) = 2 584 kroner i månaden
 • 60 prosent plass (heildagsplass 3 dagar per veke) = 1 938 kroner i månaden
 • 50 prosent plass (heildagsplass 2 dagar per veke) = 1 292 kroner i månaden
Enkeltdagar
 • Sal av enkeltdagar i barnehage  = 298 kroner per dag (inkludert mat)
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 

Du kan få redusert pris dersom du har fleire barn i barnehagen eller har låg inntekt.

Trykk her for å lesa meir om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Søskenmoderasjon
 • Du får 30 prosent prisreduksjon på barn (søsken) nummer to.
 • Du får 50 prosent prisreduksjon på barn (søsken) nummer tre og fleire.

Søskenmoderasjon gjeld berre betaling for opphald, ikkje for mat. 

Matpengar
 • Matpengar - 100 prosent plass = 327 kroner i månaden
 • Matpengar - 80 prosent plass = 261 kroner i månaden
 • Matpengar - 60 prosent plass = 196 kroner i månaden
 • Matpengar - 40 prosent plass = 131 kroner i månaden
Gebyr ved for sein henting
 • Gebyr ved for sein henting = 534 kroner per gong

Har du rett på plass?

Kven har rett på barnehageplass?

For å ha rett til barnehageplass må du:

 • bu i kommunen
 • søkja barnehageplass innan fristen for hovudopptaket 1. mars

Dersom barnet ditt fyllet eitt år i august, september, oktober eller november, har du rett på plass den månaden barnet ditt fyller år. Barn som er født desse fire månadane må med andre ord ikkje betala for plassen før dei startar i barnehagen.

Hovudopptaket skjer i perioden frå mars til juni. I denne perioden kan du ikkje endra på søknaden.

Du kan sjølvsagt søkja barnehageplass utanom hovudopptaket og få tilbod dersom me har ledige plassar.

Har barnet ditt rett til prioritet?

Kommunen skal prioritera å gje plass til følgjande barn i hovudopptaket:

1. Barn med nedsett funksjonsevne og barn som det er fatta vedtak om etter lov om barneverntenester § 4-12 og § 4-4 andre og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. (jfr bhg§13 ). Denne prioriteten gjeld også for barn under 1 år. Dokumentasjon frå sakkunnig instans må stadfeste at barnet har nedsett funksjonsevne. Sakkunning instans er t d. lege, helsestasjon, PPT barnevernstenesta eller sosialkontor. Dokumentasjon bør ikkje vera eldre enn 3 månader frå søknaden vert sendt.

2. Barn frå familie som har store belastningar p.g.a, sjukdom eller funksjonshemming hos føresette eller søsken

3. Barn av einslege forsytarar som er i arbeid eller under utdanning 

4. Barn som har søsken som går i den ynska barnehagen ved oppstartdato

5. Eldre barn går føre yngre barn under elles like tilhøve

6. Omsyn til samansetjing av barnegruppa kan i einskilde høve føre til at yngre barn går føre eldre slik at gruppa vert velfungerande og har god spreiing i alder og kjønn

Dersom to eller fleire barn står likt ved vurdering kan plassar fordelast ved loddtrekning.

Søkjer du plass til eit barn med rett til prioritet? Hugs å senda dokumentasjon til kommunen innan søknadsfristen 1. mars. 

Flytta, byta eller seia opp barnehageplass?

Flytta eller byta barnehageplass?

Flyttar du til ein annan stad i kommunen kan du behalda barnehageplassen du har. Ynskjer du plass i ein annan barnehage, må du sjølv søkja om ny barnehageplass.

Reglar for oppseiing
 • Skal barnet ditt slutta i barnehagen i løpet av barnehageåret, må du senda ei skriftleg oppseiing av plassen minst to månader før barnet skal slutta.
 • Dersom barnet sluttar etter 1. april, kan me krevja betaling for resten av barnehageåret.
 • Du treng ikkje å seia opp plassen når barnet ditt startar på skulen. Dette skjer automatisk for barn i både private og kommunale barnehagar.

Private barnehagar har eigne vedtekter.

Slik seier du opp barnehageplassen

Me har ikkje eit eige skjema for oppseiing av barnehageplass. 

Skriftleg oppseiing leverer du direkte til barnehagen din.


Sist oppdatert: 18.10.2021
Publisert: 20.10.2020