HeimBarnehageSpesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp

Korleis kan barnet ditt få spesialpedagogisk hjelp?

Det er ikkje søknadsfrist. Ein kan be om spesialpedagogisk hjelp heile året.
Saksgangen er som fylgjer:

  • Bekymring vert drøfta og tiltak vert prøvd ut
  • Dersom tiltak ikkje gjev tilfredsstillande resultat, kan ein tilvise saka til PPT
  • PP-tenesta vurderer om det er behov for spesialpedagogisk hjelp
  • Kommunen gjer eit enkeltvedtak
  • Spesialpedagogisk hjelp kan starte
  • Barnehagen lagar ein plan for den spesialpedagogiske hjelpa
  • Det er krav om ei skriftleg evaluering (årsrapport) ein gong i året 

Kva får du?

  • Tidleg hjelp og støtte til utvikling og læring av til dømes språklege og sosiale ferdigheiter
  • Hjelpa kan gjevast enkeltvis eller i gruppe

Kort om Spesialpedagogisk hjelp (på fleire språk):

PPT og spesialpedagogisk hjelp – rettigheter (udir.no)

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (UDIR):

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (udir.no)

RAUDT HEFTE; Samnanger kommune sin RUTINEPLAN: (saksgang, skjema og malar)

Les meir om saksgang og finn tilvisingsskjema, mal for pedagogisk rapport, plan for spesialpedagogisk hjelp, årsrapport m.m. her:

Rutinar for spesialpedagogisk hjelp  -  Raudt hefte

Trykk her for meir informasjon om Samnanger PPT


Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kva seier lova?

Lov om barnehager (barnehageloven) - Kapittel VII. Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. - Lovdata


Sist oppdatert: 27.07.2022
Publisert: 30.05.2018