Koronavaksine

Anbefalig om ny oppfriskningsdose med koronavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå oppfriskningsdose for fleire målgrupper:

1) Personer 65 år og eldre

2) Personer i aldersgruppen 18-64 med underliggjande risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19.

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sjukdommar
 • hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nylig avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medførar nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresjukdom og nyresvikt 2
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare
 • kroniske hjerte- og karsjukdommar (med unntak av høgt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og då særleg pasientar med langvarig eller dårlig kontrollert sjukdom eller diabetessenkomplikasjonar.

3) Personer i aldersgruppen 12-17 år med underliggjande risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19.

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamentar som gjer betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsjukdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nylig avslutta (innen siste seks månader) behandling mot kreft - spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresjukdom med betydeleg nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorleg hjertesjukdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesjukdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorleg astma med forverringar som har behøvd akutt sjukehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sjukdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

4) Gravide i 2. og 3. trimester

Nye grupper:

5) Friske personar i aldersgruppa 18- 64 år

6) Born med alvorleg grunnsjukdom i alder 6 mndr til 4 år

 

Koronavaksinering for gruppa 18 - 64 år

Regjeringa har no opna opp for at ALLE personar i aldersgruppa 18-64 år kan få oppfriskningsdose av korona-vaksine. Dette gjeld òg dei UTAN underliggjande sjukdom med risiko for alvorleg sjukdomsforløp.
Risikoen for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19 er låg for personar 18-64 år utan underliggjande risiko. Nytta av ny oppfriskningsdose vil vera avgrensa fordi dei fleste så langt har teke dei tilrådde dosane og mange har i tillegg relativt nyleg gjennomgått infeksjon.
Dei som likevel ønskjer påfylldose av korona-vaksine, kan få dette ved å bestilla time anten via Helseboka på nettsida til kommunen eller ved å ringja legekontoret.
Vaksinasjon går føre seg onsdagar fram til jul. Utover dette, ta kontakt med legekontoret i opningstida til kontoret på tlf: 56589100

 

Born i alderen 6 månader til 4 år med alvorleg grunnsjukdom kan no òg få koronavaksine.
Folkehelseinstituttet meiner at svært få born i alderen 6 månader - 4 år vil ha behov for vaksina, men at det likevel kan vera enkelte born med alvorleg grunnsjukdom som kan ha nytte av eit slikt tilbod. Dette skal i så fall skje etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.
Bakgrunn: Det er ikkje mogleg å seia at born med underliggjande sjukdom har høgare risiko for innlegging av Covid-19. Dei fleste innleggingar grunna korona i denne aldersgruppa så langt har vore friske born. I tillegg er vaksineeffekten usikker. Omikron gir mild sjukdom og ein anslår at 70-90% av borna i denne gruppa allereie har hatt sjukdommen. Det er altså ikkje ei tilråding på gruppenivå til born i denne aldersgruppa med alvorleg grunnsjukdom, men behovet må vurderast etter individuelle vurderingar av lege.
Er du usikker på om bornet ditt vil ha nytte av vaksinen, ta kontakt med fastlege eller spesialist på sjukehus som kjenner bornet for ei vurdering.

 

Sjølve korona-vaksinen

Frå veke 43 er den nyaste korona-vaksinen tilgjengeleg.
Denne vaksinen heiter Comirnaty Original/Omicron BA.4-5.
Vaksinen inneheld genkoden (mRNA) for S-proteinet til både det opprinnelege Wuhan-viruset og omikronvarianten BA.4 og BA.5.
Samanlikna med dei tidlegare korona-vaksinene gjer denne vaksinen sannsynleg litt betre beskyttelse mot Omikron-virus som sirkulerer rundt oss no, samstundes som den gjer like god beskyttelse mot alvorleg sjukdom. Alle korona-vaksinane har omtrentleg same biverknadsprofil.

Vaksinen kan du få på Samnanger legekontor frå veke 43.
Time til vaksinasjon bestillast inne på Helseboka

Ved spørsmål kan ein kontakta legekontoret på tlf: 56589100

 

Generell informasjon for alle grupper

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 månader etter siste vaksinedose.
Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gje ein lavare grad av immunstimulering samanlikna med tidlegare variantar. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om ein nyleg har gjennomgått infeksjon.

Tidsintervall frå tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men eit lengre intervall vil som regel gje ein betre immunrespons.

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige delar av befolkningen, altså for dei under 65 utan underliggjande risikotilstander, på eit seinare tidspunkt når det føreligg meir informasjon om vidare smitteutvikling.»

 

Ekstra vaksinering av personar med alvorleg svekka immunforsvar
Etter individuell vurdering av den einskilde pasient, kan det vera aktuelt med ein ekstra vaksinedose (i tillegg til dei tre dosane i grunnvaksineringa og den eine oppfriskningsdosen). Slik vurdering skal i utgangspunktet gjerast av sjukehusspesialist.

Her finn du detaljerte tilrådinger for vaksinering:
Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

 

Samtykkeskjema for dei som er under 16 år
For alle som ikkje er fylt 16 år ved vaksineringstidspunktet må skriftleg samtykke frå begge foreldra takast med på vaksineringsdagen.
Samtykkeskjema kan hentast på legekontoret eller lastast ned nedanfor. Me rår til at ein av foreldra følgjer med til vaksineringa.
Samtykkeskjema

Tal vaksinedosar satt i Samnanger

 

Tal vaksinedosar satt i Samnanger pr. 18.03.2022 er totalt 5031. 

Tal vaksinerte med PfizerBioNTech i Samnanger til og med veke 10/2022

 

Dose 1

Dose 2

Dose 3

Påfylls-dose
 65+

Påfylls-dose 
45-64 år

Påfylls-dose
helse-pers.

Påfylls-dose
ansatte skule og barnehg.

Påfyllsdose
18 - 44 år

Andre

Veke 1

14

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 2

13

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 4

19

14

0

0

0

0

0

0

0

Veke 5

34

13

0

0

0

0

0

0

0

Veke 6

42

6

0

0

0

0

0

0

0

Veke 7

31

17

0

0

0

0

0

0

0

Veke 8

7

35

0

0

0

0

0

0

0

Veke 9

6

43

0

0

0

0

0

0

0

Veke 10

4

31

0

0

0

0

0

0

0

Veke 11

37

5

0

0

0

0

0

0

0

Veke 12

39

8

0

0

0

0

0

0

0

Veke 13

38

4

0

0

0

0

0

0

0

Veke 14

84

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 15

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 16

83

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 17

81

36

0

0

0

0

0

0

0

Veke 18

49

38

0

0

0

0

0

0

0

Veke 19

21

42

0

0

0

0

0

0

0

Veke 20

1

82

0

0

0

0

0

0

0

Veke 21

12

143

0

0

0

0

0

0

0

Veke 22

57

128

0

0

0

0

0

0

0

Veke 23

30

79

0

0

0

0

0

0

0

Veke 24

56

48

0

0

0

0

0

0

0

Veke 25

111

8

0

0

0

0

0

0

0

Veke 26

110

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 27

68

4

0

0

0

0

0

0

0

Veke 28

45

27

0

0

0

0

0

0

0

Veke 29

105

6

0

0

0

0

0

0

0

Veke 30

145

28

0

0

0

0

0

0

0

Veke 31

133

215

0

0

0

0

0

0

0

Veke 32

27

123

0

0

0

0

0

0

0

Veke 33

12

91

0

0

0

0

0

0

0

Veke 34

22

119

0

0

0

0

0

0

0

Veke 35

13

119

1

0

0

0

0

0

0

Veke 36

9

115

0

0

0

0

0

0

0

Veke 37

5

37

0

0

0

0

0

0

0

Veke 38

57

42

0

0

0

0

0

0

0

Veke 39

36

11

7

0

0

0

0

0

0

Veke 40

4

8

3

0

0

0

0

0

0

Veke 41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 42

4

8

4

2

0

0

0

0

0

Veke 43

0

0

0

10

0

0

0

0

0

Veke 44

6

12

5

36

0

0

0

0

0

Veke 45

2

0

0

10

0

0

0

0

0

Veke 46

2

10

2

129

0

7

0

0

0

Veke 47

5

11

1

102

0

1

0

0

0

Veke 48

2

1

2

142

0

33

0

0

0

Veke 49

5

3

3

22

24

37

0

0

0

Veke 50

2

3

10

28

107

11

9

0

0

Veke 51

1

4

1

5

79

3

2

0

0

Veke 52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 1

3

6

1

2

90

5

24

12

2

Veke 2

6

3

0

3

40

0

0

69

2

Veke 3

2

4

0

7

23

0

2

42

1

Veke 4

0

6

1

2

22

2

0

33

1

Veke 5

2

2

0

0

15

0

0

17

2

Veke 6

0

4

0

0

7

0

0

16

1

Veke 7

0

1

0

1

4

0

0

12

1

Veke 8

2

0

0

0

4

0

0

7

3

Veke 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 10

0

1

0

4

6

0

0

0

2

Totalt

1809

1804

41

505

421

99

37

208

15

 

 

Tal vaksinerte med AstraZeneca i Samnanger til og med veke 10/2022

 

Dose 1

Dose 2

Veke 9 - 2021

43

0

Veke 10 - 2021

49

0

Totalt

92

0

 

Tal vaksinerte i Samnanger til og med veke 10/2022  -  Totalt for alle vaksinetypar

 

Dose 1

Dose 2

Dose 3

Påfylls-dose
 65+

Påfylls-dose 
45 - 64 

Påfylls-dose 
helsepers.

Påfylls-dose ansatte skule og barnehg.

Påfyllsdose
18 - 44 år

Andre

Sum totalt

1901

1804

41

505

421

99

37

208

15


Sist oppdatert: 27.01.2023
Publisert: 28.12.2020