HeimHelse, sosial og omsorgKreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren kan hjelpa og støtta pasientar og/eller pårørande om ein nyleg har fått ein kreftdiagnose, eller har levd med kreft i lengre tid. Også pasientar som er blitt friske, men har vanskar med å koma tilbake til kvardagen, eller slit med seineffektar etter behandling kan ta kontakt. Kreftkoordinatoren er også ressurssjukepleiar innan palliasjon. Ho har kunnskap om lindring, og kan vera til hjelp i dei tilfella der livet går mot slutten og ein har behov for lindring av symptom.

Kven er tilbodet meint for?

Du kan ta kontakt dersom du:

 • nyleg har fått ein kreftdiagnose eller anna alvorleg sjukdom
 • er pårørande til ein som har kreft eller anna alvorleg sjukdom
 • ventar på behandling
 • er under behandling
 • har seinverknader etter kreftbehandling eller anna alvorleg sjukdom
 • er frisk etter behandling, men har spørsmål om rehabilitering
 • ikkje blir frist og treng hjelp til tilrettelegging av kvardagen

Pårørande kan også ta kontakt. Det same kan samarbeidspartar i kommunen og spesialisthelsetenesta.

Tverrfagleg team: 

 • Ved alvorleg sjukdom vil pasient og pårørande kunne ha behov for hjelp og bistand frå andre ressurspersonar i kommunen. Ressurssjukepleiar vil i samråd med pasient og pårørande kunne formidla behovet til den eller dei som er aktuelle. 

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kva kan kreftkoordinatoren hjelpa deg med?

 • ein ressursperson for deg som er kreftramma eller er pårørande
 • heimebesøk med samtale, kartlegging og oppfølging
 • råd og rettleiing om diagnose, behandling og rehabilitering
 • råd og hjelp til lindring av smerter og plager. 
 • vera ein samtalepartnar, som kan bidra til å sortera tankar i ei vanskeleg tid
 • ha oversikt over og informere om relevante tilbod og tenester, kurs og rehabilitering
 • vera eit bindeledd mellom deg, fastlegen, spesialisthelsetenesta og kommunane, og formidle kontakt til ulike tenester og aktuelle samarbeidspartnarar
 • sikra oppfølging av barn som pårørande med å tilby kontakt med helsesjukepleiar som er barneansvarleg 
 • koordinera og leggja til rette for at du og dine får ein best mogleg kvardag heime
 • tilrettelegging i forhold til hjelpemiddel 
 • oppfølging av fysioterapeut 
 • bidra med informasjon om kva rettar pasient og pårørande har 
 • støtta pasient og pårørande 
 • omsorg ved livets slutt

Kontakt oss

Du treng ikkje å søkja eller bli tilvist frå lege eller spesialist. Du som er kreftramma eller pårørande kan ta direkte kontakt på telefon eller e-post. Du kan også be andre om å ta kontakt.

Inger Marie Sæterdal er for tida inne i 50% vikariat som kreftkoordinator og kan kontaktast på telefon 46299655.


Sist oppdatert: 15.03.2024
Publisert: 28.06.2018