Forureining - Støy

Støygrense

Andre retningsliner frå helsedirektoratet

Klage på støy

Kommunen handsamar klager på støy. Du kan klaga dersom du vert utsett for støy som gjer deg helseproblem.

Me tilrår at du først prøver å ta opp saka med den som forårsakar støyen og forsøker å finna ei løysing.

Kva kan eg klaga på?

Døme på kva du kan klaga på
  • Støy frå tekniske installasjonar, som for eksempel varmepumper, kjøleanlegg eller ventilasjonsanlegg.
  • Støy frå bedrifter eller industri.
  • Støy frå bygg- og anleggsverksemd.
  • Støy frå idrettsanlegg.
  • Støy frå utestader, musikkanlegg og konsertar.
  • Støy frå dyr. Me har ei eiga side om klage på hald av dyr, den finn du her.

Dersom du treng å få målt eller kartlagt støy, må du kontakte eit firma med kompetanse innan støy, akustikk og vibrasjon.

Kva kan eg ikkje klaga på?
  • Kommunen handsamar ikkje klager på nabostøy, for eksempel støy mellom leilegheiter.
  • Støy frå menneske i offentleg rom, for eksempel frå parkar og leikeplassar etter klokka 23, rettast til politiet på telefon 02800.
  • Kommunen handsamar ikkje enkeltepisodar.
Korleis kan eg klaga?

Dersom du vil klaga, må du sende inn skriftleg klage, på ein av følgjande måtar:

Bruk ikkje e-post dersom klagen inneheld personlege opplysningar. Du kan også ringja kommunen for å drøfta forholdet først.

Du som klagar har i utgangspunktet ikkje rett til å vere anonym, med mindre du har sakleg grunn for å vera det. Kontakt kommnen dersom du har spørsmål om dette.

Kontakt

Servicesenteret: 


Sist oppdatert: 10.02.2021
Publisert: 20.10.2020