Forureining

Luftforureining

Kommunen skal sørgja for at det vert gjennomført tiltak dersom det er fare for at krava om lokal luftkvalitet i Forurensningsforskriften vert overskride. Det er dei ansvarlege for forureininga som må betala for nødvendige tiltak og utgreiingar.

Retningsliner og lovkrav

Forureining til vatn og grunn

Skadeverknadane av forureina vatn og grunn kan spenna frå direkte helseskade til opplevd ulempe. Den vanlegaste årsaka til dette er utslepp av kloakkvatn og kjemikaliar. Forureining av vatn og grunn er viktig fordi vi vert eksponert for dette via drikkevatn og badevatn. Det er sektor for samfunnsutvikling v/teknisk drift som har ansvar for vasskvaliteten på drikkevatnet.

Kontakt

Servicesenteret: 

Retningsliner og lovkrav


Sist oppdatert: 21.07.2022
Publisert: 20.10.2020