Følgjekort

Ordninga med følgjekort omfattar personar som har ei funksjonshemming som vil vara i minst 2-3 år.

Retningslinjer for følgjekort 

Retningslinjer for Samnanger kommune, gjeldande frå 01.09.2004: 

1. Formål
Ordninga med følgjekort skal vere eit verkemiddel for å førebyggje isolasjon og dermed medverke til auka livskvalitet for den funksjonshemma. Ordninga med følgjekort vil omfatte personar som har ei funksjonshemming som vil vare minst 2-3 år. Ordninga vert vedteken og administrert av bustadkommunen, men er gyldig for heile landet.

2. Funksjonshemming
Med funksjonshemming meiner ein at det er eit mishøve mellom individet sine føresetnader og krav frå miljøet og samfunnet si side til funksjon på område som er vesentlege for å etablere og halda ved lag eit sjølvstendig og sosialt tilvere.

3. Følgje
Følgje er den som til ei kvar tid er med den funksjonshemma for at denne skal kunna oppnå målet med ordninga.

4. Følgjekort
Eit følgjekort er eit dokument i form av eit kort som vert skrive ut til den funksjonshemma. Følgjekortet skal gje den funksjonshemma sitt følgje fritt tilgjenge til offentlege kultur - og fritidsarrangement som den funksjonshemma ikkje kunne ha delteke i eller nytta utan følgje. Følgjekortet vert skrive ut gratis, og nedre aldersgrense for søkjar er normalt 8 år.

5. Søknad
Den funksjonshemma søker Samnanger kommune på fastsett skjema om følgjekort. Søknaden skal innehalda passfoto. Samnanger kommune føreheld seg retten til å be om uttale frå lege / spesialist eller kommunen sin helseteneste dersom det er tvil om søkjar treng følgje.

6. Periode
Tildelingsperioden for følgjekort er 5 år. Det står på kortet kor lenge det er gyldig. Du må sjølv syta for ny søknad når kortet er gått ut på dato.

7. Bruksområde
Følgjekortet gjeld som tilgjenge til aktivitetar, bygningar, med meir som aksepterar ordninga. Det offentleg fastsette symbolet skal vera sett opp på stader som aksepterar ordninga. Ordninga er landsdekkande og kan brukast over kommune - og fylkesgrensene.

8. Klage
Vedtak om å innvilga eller avslå søknad om følgjekort vert å sjå på som enkeltvedtak. Dette vedtaket kan med heimel i Forvaltningslova §28, 2. ledd klagast inn til det kommunale klageorganet.

Søknadsfrist

Det er ikkje søknadsfrist for følgjekort. Me handsamar alle søknader etter kvart som dei kjem inn til oss. 

Kva kostar det? 

Det kostar ikkje noko å få følgjekort. Du må kjøpe billett til deg sjølv på vanleg måte, men kan ta med eit gratis følgje der dei godtar ordninga.

Slik søkjer du

Trykk her for å lasta ned søknadsskjemaet for følgjekort

Send søknaden til kommunen på ein av følgjande måtar: 

 • Via post til;
  Samnanger kommune
  Tyssevegen 217
  5650 Tyssse
 • eDialog: sikker løysing for digital sending av dokumentasjon til kommunen
Kva skjer vidare?
 • Me vurderer søknaden din.
 • Me tar kontakt med deg dersom me treng fleire opplysningar
 • Me prøver å svara deg innan fire veker. Dersom me ikkje klarar dette, tar me kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svaret.
Kontakt oss

Eining for pleie og omsorg - Samnangerheimen

Slik klagar du

Trykk her for å lesa korleis du kan klaga på eit vedtak. 


Sist oppdatert: 24.11.2022
Publisert: 05.02.2021