Barn som pårørande

Mange barn opplever å vera pårørande i løpet av oppveksten sin. Når noko skjer med foreldre eller søsken, blir borna sin kvardag påverka. Det er mange årsaker til at barn er pårørande eller at kvardagen blir vanskelig, til dømes tilhøve i familien som psykisk eller fysisk sjukdom, misbruk av alkohol eller andre rusmidlar, vitne til vald i familien, samlivsbrot, med meir.

Kontakt oss

Dersom du er bekymra for eit barn som er pårørande, oppmodar me deg til å ta kontakt med rus- og psykiatritenesta.


Sist oppdatert: 04.02.2021
Publisert: 20.10.2020