HeimKoronaKoronavaksine

Koronavaksine

Informasjon om vaksinasjon mot covid-19 i Samnanger vert løpande oppdatert på denne sida.

 

Elektronisk (digital) registrering for koronavaksine

Registrer deg her

NB! Du må ha BankID for å nytta tenesta.

(Når du klikkar på "Registrer deg her" kjem du inn på ei innloggingsside. På innloggingssida kan du velja språk ved å klikka på "globusen" i øvste høgre hjørne. Trykk her for kopi av skjermbilde frå innloggingssida.) 

Det er viktig at flest mogeleg nyttar elektronisk registrering. Me tilrår at du registrerer deg sjølv om du ikkje ønskjer vaksine. Få gjerne nokon til å hjelpa deg om det trengs. 

Vaksinetype

Det er vaksinen frå PfizerBioNTech som no vert nytta i Samnanger. 

Kven skal registrera seg for koronavaksine? 

Oppdatert 10.09.2021:

12- TIL 15-ÅRINGAR

Frå torsdag 16.09.2021 startar me opp med vaksinering av 12-15-åringar. For alle som ikkje er fylt 16 år ved vaksineringstidspunktet må skriftleg samtykke frå begge foreldra takast med på vaksineringsdagen. Samtykkeskjema kan hentast på legekontoret eller lastast ned nedanfor. Me rår til at ein av foreldra følgjer med til vaksineringa. 

      Samtykkeskjema

 

UTFYLLANDE INFORMASJON

Enkleste Nivå
Middels nivå
 Dybdeinformsjon

 

16- OG 17-ÅRINGAR

Me har no starta med vaksinering av 16- og 17-åringar. Dette gjeld alle som er fødd i 2004 og 2005.
Registrering skjer helst elektronisk på kommunen si heimeside. Alternativt kan ein ringja vaksinetelefonen.
Intervallet mellom dose 1 og dose 2 er 8 - 12 veker.
For alle som ikkje er fyllt 16 år ved vaksineringstidspunktet må skriftleg samtykke frå begge foreldre medbringast på vaksinasjonsdagen. Samtykkeskjema kan hentast på legekontoret eller lastast ned her:

       Samtykkeskjema


GRAVIDE

FHI tilrår no at gravide i 2. og 3. trimester får tilbod om vaksine. Gravide som tilhøyrer risikogruppe for alvorleg forløp av covid-19, kan også vaksinerast i 1. trimester (fram til 12. svangerskapsuke).
Om du er gravid etter 12. svangerskapsveke og ikkje er vaksinert enno, er du velkomen til å registrera deg for vaksinering på kommunen si heimeside, eller ringja vaksinetelefonen.
Om du er gravid i 1. trimester og trur du er i risikogruppe: Ta kontakt med fastlegen din.

TREDJE DOSE TIL DEI MED NEDSETT IMMUNFORSVAR

Om du har nedsett immunforsvar kan du no få 3. dose med vaksine.
Sjå kommunen si heimeside for informasjon om kva for tilstander som fell inn under denne gruppa og korleis ein går frem får å få 3. dose. 
Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker.

Meir informasjon

For å få 3. dose må det dokumenterast at ein person tilhøyrer utvalgt gruppe med alvorlig nedsett immunforsvar. Spesialisthelsetenesta er hovudansvarlig for dette, og pasientane vil identifiserast der og motta eit brev frå sjukehuset som ein kan ta med seg til kommunen når ein skal bestilla eller møta opp til vaksinasjon. 

Sidan dette kan ta noko tid, har spesialisthelsetenesta i tillegg kome fram til følgjande alternative måtar å dokumentera at ein tilhøyrer ein pasientgruppe som kan motta en tredje dose: 

Gruppe 1 

• organtransplanterte, beinmargstransplanterte siste 2 åra, eller ein pågåande graft versus hostsjukdom som krever immunsuppresjon 

• alvorleg og moderat primær immunsvikt 

• aktiv dialysebehandling og pasientar med kronisk nyresvikt stadium 5 

• avansert eller ubehandla hiv-infeksjon 

Alle som har ei diagnose i som høyrer til lista for gruppe 1 kan visa fram notat frå sjukehus, som visar diagnose, om ein ynskjer vaksine før ein har motteke brev frå sjukehuset. 

Gruppe 2 

• Pasientar med pågåande, betydeleg immundempande behandling av anna årsak.

Pasientar som brukar immundempande medisinar som står på lista frå dei fagmedisinske miljøa kan kontakta kommunen direkte og visa fram dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning som visar pasienten sitt navn

• Kreftpasientar med aktiv eller nylig gjennomgått immundempande behandling.

Desse må venta på brev frå spesialisthelsetenesta fordi det må gjerast ei individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirknader.

• Pasienter som av ansvarlig legespesialist vert ansett å ha svært nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene ovanfor.

Desse må ha også venta på eige brev frå spesialisthelsetenesta. 

Personar med autoimmun sjukdom som brukar eitt eller fleire av følgjande immundempande medisinar i den alfabetiske lista kan altså oppsøkja kommunen sitt vaksinasjonstilbod med dokumentasjon på at ein brukar eit slikt preparat. 

Dette kan gjerast ved at pasienten tar med vanlig ID i tillegg til resept eller sjølve forpakninga med påskrift som viser at han/ho er brukar av medisinen.  

Alternativt kan pasienten ta med journalutskrift som bekrefter det same. 

Brev fra behandlande spesialist som dokumenterar at dei brukar eit av preparata kan også nyttast. Vær merksam på at medikamentlista kan verta oppdatert/utvida på eit seinare tidspunkt.

 

ALLE OVER 18 ÅR

Om du er over 18 år og enno ikkje er vaksinert, ber me deg om å registrera deg elektronisk på kommunen si heimeside, eller ringja vaksinetelefonen.

FREMSKUNDING AV DOSE 2

Om du er over 18 år og det er gått minst 3 veker sidan dose 1, kan du framskunda tidspunkt for dose 2. Ring vaksinetelefonen eller send SMS.

REGISTRERING FOR VAKSINERING

Registrering skjer helst elektronisk på kommunen si heimeside.Alternativt kan ein ringja vaksinetelefonen.

VAKSINETELEFONEN

Ring 489 97 002 måndagar mellom kl 11:00 - 15:00
SMS kan sendast alle dagar, heile døgeret

Vaksinering av barn og unge med alvorleg sjukdom

Oppdatert 28.07.2021:

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalar at barn og ungdom i alderen 12-17 år med særleg alvorleg grunnsjudom får tilbod om vaksine. Tilbodet gjeld frå fylte 12 år.

Indikasjonen er alvorlege og komplekse nevrologiske sjukdomar eller medfødde syndrom og sjukdomar i lista under. Andre tilstandar med særleg høg risiko kan vurderast individuelt etter særskilt anbefaling frå barnelege.

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt (gjeld alvorleg/medfødd immunsvikt, ikkje immunsuppresjon per se)
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel SMA, Duchenne og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon

Me ber om at pasientar/førsette som trur det er aktuelt med vaksinering kontaktar fastlege for vurdering for vaksinasjon.

Oversikt over risikogrupper

Personar 18 - 64 år som har særleg høg risiko
 • ​Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel Downs syndrom og ALS)
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon
Personar 18 - 64 år med underliggjande sjukdom/tilstand
 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon
 • Immundempande behandling ved autoimmune sjukdommar
 • Diabetes
 • Kronisk lungesjukdom (anna enn velregulert astma)
 • Fedme med KMI over eller lik 35
 • Demens
 • Kronisk hjarte- og karsjukdommar (med untak av høgt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Om du er i tvil om du tilhøyrer denne gruppa tek du kontakt med fastlegen din. 

 

Meir informasjon om elektronisk registrering 

Det er viktig at flest mogeleg nyttar elektronisk registrering. Me tilrår at du registrerer deg sjølv om du ikkje ønskjer vaksine. Få gjerne nokon til å hjelpa deg dersom det trengs.  

Etter registrering får du tilsendt sms med tilbod om tidspunkt for vaksinering. Vaksineforsyninga er svært usikker, og me veit ikkje nøyaktig kor mange dosar me får før 1-2 veker på førehand. Difor kan me ikkje sende sms med time til første vaksinedose før 1-2 veker på førehand. 

Dersom du ikkje kan nytta elektronisk registrering, ring kommunen sin vaksinetelefon:

 • tlf. 489 97 002. Vaksinetelefonen er open mådagar kl. 11.00 - 15.00, men ver førebudd på ventetid på denne telefonlinja

Me understreker at dette ikkje er timebestilling, men registrering av dei som ynskjer koronavaksinen, og ved å registrere deg blir du sett i ein vaksinekø. Når du har fått tildelt time vil du få ei timebekrefting på sms.

Koronavaksinasjon er gratis og det er kommunen si plikt å tilby deg vaksinering.

Vaksineringsstad

Vaksineringsstad er Storstova på Samnangerheimen. 

Status for vaksinering i Samnanger 

Trykk her for status 

Tal vaksinedosar satt i Samnanger pr. 09.09.2021 er totalt 3383. 

Tal vaksinerte med PfizerBioNTech i Samnanger til og med veke 36/2021
  Dose 1 Dose 2 Dose 3
Veke 1 14 0

0

Veke 2 13 0

0

Veke 3 6 0 0
Veke 4 19 14 0
Veke 5 34 13 0
Veke 6 42 6 0
Veke 7 31 17 0
Veke 8 7 35 0
Veke 9 6 43 0
Veke 10 4 31 0
Veke 11 37 5 0
Veke 12 39 8 0
Veke 13 38 4 0
Veke 14 84 0 0
Veke 15 99 0 0
Veke 16 83 0 0
Veke 17 81 36 0
Veke 18 49 38 0
Veke 19 21 42 0
Veke 20 1 82 0
Veke 21 12 143 0
Veke 22 57 128 0
Veke 23 30 79 0
Veke 24 56 48 0
Veke 25 111 8 0
Veke 26 110 0 0
Veke 27 68 4 0
Veke 28 45 27 0
Veke 29 105 6 0
Veke 30 145 28 0
Veke 31 133 215 0
Veke 32 27 123 0
Veke 33 12 91 0
Veke 34 22 119 0
Veke 35 13 119 1
Veke 36 9 115 0
Totalt

1663

1627 1

 

Tal vaksinerte med AstraZeneca i Samnanger til og med veke 36/2021
  Dose 1 Dose 2
Veke 9 43 0
Veke 10 49 0
Totalt 92 0

 

Tal vaksinerte i Samnanger til og med veke 36/2021  -  Totalt for alle vaksinetypar
  Dose 1 Dose 2 Dose 3
Sum totalt 1755 1627 1
 Framgang i vaksineringa

Oppdatert 13.08.2021:

Ferdig vaksinert  -  dose 2: 

 • Gruppe 1 (bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper)
 • Gruppe 2 (85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper)
 • Gruppe 3 (75-84 år)
 • Gruppe 4 (65-74 år + 18-64 år med særleg høg risiko)
 • Gruppe 5 (55-64 år med underliggjande sjukdom/tilstand)
 • Gruppe 6 (45-54 år med underliggjande sjukdom/tilstand)
 • Gruppe 7 (18-44 år med underliggjande sjukdom/tilstand)

Ferdig vaksinert  -  dose 1:

 • Gruppe 1-7.
 • Gruppe 8 (55-64 år).  
 • Gruppe 9 (45-54 år). 
 • Gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år)
 • Personell i helse og omsorg, samt skule og barnehage.

Under vaksinering  -  dose 1:

 • Gruppe 11 (25-39 år)

Me ber deg ta kontakt på vaksinetelefonen eller koronatelefonen dersom: 

 • du enno ikkje er vaksinert med dose 1
 • du har fått dose 1 for minst 3 veker sidan og ynskjer å få framskunda dose 2

Med "ferdig vaksinert" meiner me at minst 90% av vaksineringsgruppa har fått vaksine

Prioriteringrekkefølgje for vaksinering

Trykk her for informasjon om prioriteringsrekkefølge / grupper

Prioriteringsrekkefølgje (oppdatert 26.05.2021):

 1. Bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper 
 2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper                                 
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år + enkelte personar 18-64 år med særleg høg risiko         
 5. Alder 55-64 år med underliggjande sjukdom/tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggjnde sjukdom/tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggjande sjukdom/tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Personar i gruppa 18-64 år med særleg høg risiko gjeld dei med følgjande diagnoser: 

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (særskilt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel Downs syndrom og ALS). 
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon

Personar med underliggjande sjukdom/tilstand:

 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon
 • Immundempande behandling ved autoimmune sjukdommar
 • Diabetes
 • Kronisk lungesjukdom (anna enn velregulert astma)
 • Fedme med KMI over eller lik 35
 • Demens
 • Kronisk hjarte- og karsjukdommar (med untak av høgt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom som ikkje er nemnd i lista over kan også gje auka risiko for alvorleg sjukdom og død av covid-19. Dette skal vurderast av pasienten sin fastlege. 

 

Tilsette i barnehage og skule: (oppdatert 28.06.2021)

Regjeringa har opna opp for at vaksinering av tilsette i barnehage og skule kan prioriterast, om den einskilde kommune ynskjer det.

Samnanger kommune vil prøver å få til prioritering av denne tilsettegruppa så langt det lar seg gjera innafor dei ressursrammene me har. 

 • Alle helsearbeidarane skal ha fått tilbod om vaksine før kommunen går over på barnehage og skule.
 • Kun inntil 10 % av tilsende doser kan nyttast til dette.
 • Me prioritarar barnehagane fyrst, så barneskulen og ungdomsskulen til slutt.
 • Tilsette som ikkje bur i Samnanger skal prioriterast likt med tilsette som bur i kommunen.
 • Det ser ut til at dei første på listane kan få tilbod i veke 27.

Dei tilsette i barnehage og skule tek kontakt med sin styrar/rektor.

Eksterne lenker om koronavaksine


Sist oppdatert: 22.09.2021
Publisert: 28.12.2020