HeimKoronaKoronavaksine

Koronavaksine

Informasjon om arbeidet med vaksinasjon mot covid-19 i Samnanger vert løpande oppdatert på denne sida.

Nyheitssaker

Framskunda tidspunkt for vaksinedose 2
Nyheitssak 28.07.2021

Meld deg for vaksinering
Nyheitssak 27.07.2021 - oppdatert 28.07.2021
 

Elektronisk (digital) registrering for koronavaksine

Registrer deg her

NB! Du må ha BankID for å nytta tenesta.

(Når du klikkar på "Registrer deg her" kjem du inn på ei innloggingsside. På innloggingssida kan du velja språk ved å klikka på "globusen" i øvste høgre hjørne. Trykk her for kopi av skjermbilde frå innloggingssida.) 

Det er viktig at flest mogeleg nyttar elektronisk registrering. Me tilrår at du registrerer deg sjølv om du ikkje ønskjer vaksine. Få gjerne nokon til å hjelpa deg om det trengs. 

Vaksinetype

Det er vaksinen frå PfizerBioNTech som no vert nytta i Samnanger. 

Kven skal registrera seg for koronavaksine? 

Oppdatert 28.07.2021:
Om du fyller 18 i 2021 år eller er eldre (fylte 18 år før 2021) og ikkje har registrert deg enno, er det fint om du gjer det snarast.

Trykk her for nyheitssak 27.07.2021 med oppmoding om å registrera seg for koronavaksine

Trykk her for oversikt over prioriteringsrekkefølgje for vaksinering / oversikt over grupper

Vaksinering av barn og unge

Oppdatert 28.07.2021:

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalar at barn og ungdom i alderen 12-17 år med særleg alvorleg grunnsjudom får tilbod om vaksine. Tilbodet gjeld frå fylte 12 år.

Indikasjonen er alvorlege og komplekse nevrologiske sjukdomar eller medfødde syndrom og sjukdomar i lista under. Andre tilstandar med særleg høg risiko kan vurderast individuelt etter særskilt anbefaling frå barnelege.

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt (gjeld alvorleg/medfødd immunsvikt, ikkje immunsuppresjon per se)
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel SMA, Duchenne og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon

Me ber om at pasientar/førsette som trur det er aktuelt med vaksinering kontaktar fastlege for vurdering for vaksinasjon.

Oversikt over risikogrupper

 • Personar 18 - 64 år som har særleg høg risiko:
  • ​Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
  • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel Downs syndrom og ALS)
  • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon
 • Personar 18 - 64 år med underliggjande sjukdom/tilstand:
  • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon
  • Immundempande behandling ved autoimmune sjukdommar
  • Diabetes
  • Kronisk lungesjukdom (anna enn velregulert astma)
  • Fedme med KMI over eller lik 35
  • Demens
  • Kronisk hjarte- og karsjukdommar (med untak av høgt blodtrykk)
  • Hjerneslag

Om du er i tvil om du tilhøyrer denne gruppa tek du kontakt med fastlegen din. 

Meir informasjon om elektronisk registrering 

Det er viktig at flest mogeleg nyttar elektronisk registrering. Me tilrår at du registrerer deg sjølv om du ikkje ønskjer vaksine. Få gjerne nokon til å hjelpa deg dersom det trengs.  

Etter registrering får du tilsendt sms med tilbod om tidspunkt for vaksinering. Vaksineforsyninga er svært usikker, og me veit ikkje nøyaktig kor mange dosar me får før 1-2 veker på førehand. Difor kan me ikkje sende sms med time til første vaksinedose før 1-2 veker på førehand. 

Dersom du ikkje kan nytta elektronisk registrering, ring kommunen sin vaksinetelefon:

 • Tlf. 489 97 002. Vaksinetelefonen er open måndagar kl. 11.00 - 15.00, men ver førebudd på ventetid på denne telefonlinja. 

Ventetid på vaksinering

Nyheitssak 27.07.2021 med oppmoding om å registrera seg for koronavaksine, som følgje av at det er for få personar som ønskjer vaksinering no i sommarferien

Normalt må ein rekne med at det kan ta opptil fleire veker frå registrering til ein får tildelt time. Dette skuldast usikre vaksineforsendingar. Tildeling skjer i samsvar med nasjonal prioriteringsplan og føregår så rettferdig som det er mogleg. 

Me understreker at dette ikkje er timebestilling, men registrering av dei som ynskjer koronavaksinen, og ved å registrere deg blir du sett i ein vaksinekø. Når du har fått tildelt time vil du få ei timebekrefting på sms.

Koronavaksinasjon er gratis og det er kommunen si plikt å tilby deg vaksinering.

Sommarferie og vaksinering

Tilbod om vaksinering vil bli gitt gjennom heile sommaren. Ver førebudd på at du kan få tilbod om vaksinering medan du har ferie. Vaksinering kan ikkje flyttast til feriekommunen, men du kan velja å utsetja vaksineringa.

Vaksineringsstad

Vaksineringsstad er Storstova på Samnangerheimen. 

Status for vaksinering i Samnanger 

Trykk her for status 

Tal vaksinedosar satt i Samnanger pr. 30.07.2021 er totalt 2384. 

Tal vaksinerte med PfizerBioNTech i Samnanger til og med veke 30/2021
  Dose 1 Dose 2
Veke 1 14 0
Veke 2 13 0
Veke 3 6 0
Veke 4 19 14
Veke 5 34 13
Veke 6 42 6
Veke 7 31 17
Veke 8 7 35
Veke 9 6 43
Veke 10 4 31
Veke 11 37 5
Veke 12 39 8
Veke 13 38 4
Veke 14 84 0
Veke 15 99 0
Veke 16 83 0
Veke 17 81 36
Veke 18 49 38
Veke 19 21 42
Veke 20 1 82
Veke 21 12 143
Veke 22 57 128
Veke 23 30 79
Veke 24 56 48
Veke 25 111 8
Veke 26 110 0
Veke 27 68 4
Veke 28 45 27
Veke 29 105 6
Veke 30 145 28
Totalt

1447

845

 

Tal vaksinerte med AstraZeneca i Samnanger til og med veke 30/2021
  Dose 1 Dose 2
Veke 9 43 0
Veke 10 49 0
Totalt 92 0

 

Tal vaksinerte i Samnanger til og med veke 30/2021  -  Totalt for alle vaksinetypar
  Dose 1 Dose 2
Sum totalt 1539 845
 Framgang i vaksineringa

Oppdatert 29.06.2021:

Ferdig vaksinert  -  dose 2: 

 • Gruppe 1 (bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper)
 • Gruppe 2 (85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper)
 • Gruppe 3 (75-84 år)
 • Gruppe 4 (65-74 år + 18-64 år med særleg høg risiko)
 • Gruppe 5 (55-64 år med underliggjande sjukdom/tilstand)
 • Gruppe 6 (45-54 år med underliggjande sjukdom/tilstand)
 • Gruppe 7 (18-44 år med underliggjande sjukdom/tilstand)

Ferdig vaksinert  -  dose 1:

 • Gruppe 8 (55-64 år). Ferdig i veke 25/2021. 
 • Gruppe 9 (45-54 år). Ferdig i veke 26/2021. 

Under vaksinering  -  dose 1:

 • Gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år). Start i veke 26/2021. 
 • Tilsette i barnehage og skule 

Ikkje starta vaksinering: 

 • Gruppe 11 (25-39 år) Forventa oppstart i veke 29.

Dersom du meiner du tilhøyrer gruppe 4 til 7 og enno ikkje har fått tilbod om vaksine, ber me deg om å ta kontakt på kommunen sin vaksinetelefon.  

Vaksineforsyninga er svært usikker, og me veit ikkje nøyaktig kor mange dosar me får før 1-2 veker på førehand. Difor kan me ikkje senda sms med tilbod om tidspunkt for vaksinering før 1-2 veker på førehand. 

Prioriteringrekkefølgje for vaksinering

Trykk her for informasjon om prioriteringsrekkefølge / grupper

Prioriteringsrekkefølgje (oppdatert 26.05.2021):

 1. Bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper 
 2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper                                 
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år + enkelte personar 18-64 år med særleg høg risiko         
 5. Alder 55-64 år med underliggjande sjukdom/tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggjnde sjukdom/tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggjande sjukdom/tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Personar i gruppa 18-64 år med særleg høg risiko gjeld dei med følgjande diagnoser: 

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (særskilt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel Downs syndrom og ALS). 
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon

Personar med underliggjande sjukdom/tilstand:

 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon
 • Immundempande behandling ved autoimmune sjukdommar
 • Diabetes
 • Kronisk lungesjukdom (anna enn velregulert astma)
 • Fedme med KMI over eller lik 35
 • Demens
 • Kronisk hjarte- og karsjukdommar (med untak av høgt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom som ikkje er nemnd i lista over kan også gje auka risiko for alvorleg sjukdom og død av covid-19. Dette skal vurderast av pasienten sin fastlege. 

 

Tilsette i barnehage og skule: (oppdatert 28.06.2021)

Regjeringa har opna opp for at vaksinering av tilsette i barnehage og skule kan prioriterast, om den einskilde kommune ynskjer det.

Samnanger kommune vil prøver å få til prioritering av denne tilsettegruppa så langt det lar seg gjera innafor dei ressursrammene me har. 

 • Alle helsearbeidarane skal ha fått tilbod om vaksine før kommunen går over på barnehage og skule.
 • Kun inntil 10 % av tilsende doser kan nyttast til dette.
 • Me prioritarar barnehagane fyrst, så barneskulen og ungdomsskulen til slutt.
 • Tilsette som ikkje bur i Samnanger skal prioriterast likt med tilsette som bur i kommunen.
 • Det ser ut til at dei første på listane kan få tilbod i veke 27.

Dei tilsette i barnehage og skule tek kontakt med sin styrar/rektor.

Eksterne lenker om koronavaksine


Sist oppdatert: 30.07.2021
Publisert: 28.12.2020