HeimKoronaKoronavaksine

Koronavaksine

Informasjon om arbeidet med vaksinasjon mot covid-19 i Samnanger vert løpande oppdatert på denne sida.

Elektronisk (digital) registrering for koronavaksine

Registrer deg her

NB! Du må ha BankID for å nytta tenesta.

(Når du klikkar på "Registrer deg her" kjem du inn på ei innloggingsside. På innloggingssida kan du velja språk ved å klikka på "globusen" i øvste høgre hjørne. Trykk her for kopi av skjermbilde frå innloggingssida.) 

Det er viktig at flest mogeleg nyttar elektronisk registrering. Me tilrår at du registrerer deg sjølv om du ikkje ønskjer vaksine. Få gjerne nokon til å hjelpa deg om det trengs. 

Vaksinetype

Det er framleis førebels stans i vaksiering med vaksine frå AstraZeneca. 

Regjeringa beslutta 23.04.2021 å følgja Folkehelseinstituttet si anbefaling om at alle som har fått første dose av AstraZeneca-vaksine skal få tilbod om vidare vaksinering med mRNA-vaksine (Pfizer-BioNTech eller Moderna). 

Dei som har fått dose 1 av vaksinen frå AstraZeneca vil få dose 2 i form av vaksinen frå PfizerBioNTech. Denne vil bli gitt tolv veker etter dose 1. Dei siste i denne gruppa i Samnanger vil verta vaksinerte i veke 22/2021. 

Meir informasjon finn du i publikumsbrev frå Folkehelseinstituttet (datert 23.04.2021)

For tida er det berre vaksinen frå PfizerBioNTech som vert nytta i Samnanger. Intervallet mellom dose 1 og 2 vil vera ulikt framover, i samsvar med Folkehelseinstituttet (FHI) sine retningslinjer. 

Kven skal registrera seg for koronavaksine? 

Oppdatert 02.06.2021:
Me ber alle i gruppe 1-9 som ikkje har registrert seg enno, om å gjera dette. (Trykk her for oversikt over prioriteringsrekkefølgje/ grupper). 

Me ynskjer at gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år) og gruppe 11 (25-39 år) ventar med å registrera seg.   

Oversikt over risikogrupper

 • Personar 18 - 64 år som har særleg høg risiko:
  • ​Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
  • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel Downs syndrom og ALS)
  • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon
 • Personar 18 - 64 år med underliggjande sjukdom/tilstand:
  • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon
  • Immundempande behandling ved autoimmune sjukdommar
  • Diabetes
  • Kronisk lungesjukdom (anna enn velregulert astma)
  • Fedme med KMI over eller lik 35
  • Demens
  • Kronisk hjarte- og karsjukdommar (med untak av høgt blodtrykk)
  • Hjerneslag

Om du er i tvil om du tilhøyrer denne gruppa tek du kontakt med fastlegen din. 

Meir informasjon om elektronisk registrering 

Det er viktig at flest mogeleg nyttar elektronisk registrering. Me tilrår at du registrerer deg sjølv om du ikkje ønskjer vaksine. Få gjerne nokon til å hjelpa deg dersom det trengs.  

Dersom du ikkje kan nytta elektronisk registrering, ring kommunen sin vaksinetelefon:

 • Tlf. 489 97 002. Vaksinetelefonen er open måndagar kl. 09.00 - 14.00, men ver førebudd på ventetid på denne telefonlinja. Ikkje bruk koronatelefonen til spørsmål som gjeld vaksinering. 

Ventetid på vaksinering

Ein må rekne med at det kan ta opptil fleire veker frå registrering til ein får tildelt time. Tildeling skjer i samsvar med nasjonal prioriteringsplan og føregår så rettferdig som det er mogleg. 

Me understreker at dette ikkje er timebestilling, men registrering av dei som ynskjer koronavaksinen, og ved å registrere deg blir du sett i ein vaksinekø. Når du har fått tildelt time vil du få ei timebekrefting på sms.

Koronavaksinasjon er gratis og det er kommunen si plikt å tilby deg vaksinering.

Andre aldersgrupper enn dei som er nemnde over kan venta med å registrera seg. Følg med i lokalavisa Samningen og her på kommunen si heimeside. 

Sommarferie og vaksinering

Tilbod om vaksinering vil bli gitt gjennom heile sommaren. Ver førebudd på at du kan få tilbod om vaksinering medan du har ferie. Vaksinering kan ikkje flyttast til feriekommunen, men du kan velja å utsetja vaksineringa.

Vaksineringsstad

Vaksineringsstad er Storstova på Samnangerheimen. 

Status for vaksinering i Samnanger 

Trykk her for status 

Antal vaksinedosar satt i Samnanger pr. 03.06.2021 er totalt 1514. 

Tal vaksinerte med PfizerBioNTech i Samnanger til og med veke 22/2021
  Dose 1 Dose 2
Veke 1 14 0
Veke 2 13 0
Veke 3 6 0
Veke 4 19 14
Veke 5 34 13
Veke 6 42 6
Veke 7 31 17
Veke 8 7 35
Veke 9 6 43
Veke 10 4 31
Veke 11 37 5
Veke 12 39 8
Veke 13 38 4
Veke 14 84 0
Veke 15 99 0
Veke 16 83 0
Veke 17 81 36
Veke 18 49 38
Veke 19 21 42
Veke 20 1 82
Veke 21 12 143
Veke 22 57 128
Totalt

777

645

 

Tal vaksinerte med AstraZeneca i Samnanger til og med veke 22/2021
  Dose 1 Dose 2
Veke 9 43 0
Veke 10 49 0
Totalt 92 0

 

Tal vaksinerte i Samnanger til og med veke 22/2021  -  Totalt for alle vaksinetypar
  Dose 1 Dose 2
Sum totalt 869 645
 Framgang i vaksineringa

Oppdatert 31.05.2021:

Ferdig vaksinert  -  dose 2: 

 • Gruppe 1 (bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper)
 • Gruppe 2 (85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper)
 • Gruppe 3 (75-84 år)

Ferdig vaksinert  -  dose 1:

 • Gruppe 4 (65-74 år + 18-64 år med særleg høg risiko)
 • Gruppe 5 (55-64 år med underliggjande sjukdom/tilstand)
 • Gruppe 6 (45-54 år med underliggjande sjukdom/tilstand)
 • Gruppe 7 (18-44 år med underliggjande sjukdom/tilstand)

Under vaksinering  -  dose 1:

 • Gruppe 8 (55-64 år)

Ikkje starta vaksinering: 

 • Gruppe 9 (45-54 år)
 • Gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år)
 • Gruppe 11 (25-39 år)

Dersom du meiner du tilhøyrer gruppe 4 til 7 og enno ikkje har fått tilbod om vaksine, ber me deg om å ta kontakt på kommunen sin vaksinetelefon.  

I veke 21 og 22 vil dei fleste vaksinane gå med til å gje dose to. 
Me reknar med å starta med vaksinering av gruppe omkring 9 omkring veke 24-25

Vaksineforsyninga er svært usikker, og me veit ikkje nøyaktig kor mange dosar me får før 1-2 veker på førehand. Difor kan me ikkje senda sms med tilbod om tidspunkt for vaksinering før 1-2 veker på førehand. 

Prioriteringrekkefølgje for vaksinering

Trykk her for informasjon om prioriteringsrekkefølge / grupper

Prioriteringsrekkefølgje (oppdatert 26.05.2021):

 1. Bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper 
 2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper                                 
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år + enkelte personar 18-64 år med særleg høg risiko         
 5. Alder 55-64 år med underliggjande sjukdom/tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggjnde sjukdom/tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggjande sjukdom/tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Personar i gruppa 18-64 år med særleg høg risiko gjeld dei med følgjande diagnoser: 

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (særskilt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel Downs syndrom og ALS). 
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon

Personar med underliggjande sjukdom/tilstand:

 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon
 • Immundempande behandling ved autoimmune sjukdommar
 • Diabetes
 • Kronisk lungesjukdom (anna enn velregulert astma)
 • Fedme med KMI over eller lik 35
 • Demens
 • Kronisk hjarte- og karsjukdommar (med untak av høgt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom som ikkje er nemnd i lista over kan også gje auka risiko for alvorleg sjukdom og død av covid-19. Dette skal vurderast av pasienten sin fastlege. 

Eksterne lenker om koronavaksine


Sist oppdatert: 11.06.2021
Publisert: 28.12.2020