HeimKoronaKoronavaksine

Koronavaksine

Dose 1

Aldersgruppa 5-11 år
Føresette kan la sitt born vaksinere dersom dei ynskjer det. Det er her inga sterk tilråding frå mydigheitene si side, men eit tilbod.

Det er mest aktuelt for:

 • Familiar der born har nær kontakt med personar med særskilde behov for å verta beskytta.
 • Born som har auka risiko fordi dei skal flytta til eller opphalda seg i land med høgare smitterisiko, eller dårlegare tilgang til helsetenester enn i Noreg, eller born som av andre grunner lever i ein utsett situasjon.

Oppstart i februar. Meir informasjon kjem seinare.

Aldersgruppa 12-15 år
Føresette kan la sitt born vaksinera dersom dei ynskjer det. Det er her inga sterk tilråding frå mydigheitene si side, men eit tilbod.
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-12-15-ar/


Aldersgruppa 16 år og eldre

Alle som ikke har starta med grunnvaksinering bør starte med dose 1 så snart som mogleg.

Dose 2

Aldersgruppa 5-11 år
Èin dose vurderast å gje best nytte-ulempebalanse, men det er mogleg å gje dose to 8-12 veker etter dose ein der føresette ynskjer dette.
Det er her inga sterk tilråding frå mydigheitene si side, men eit tilbod.

Aldersgruppa 12-15 år
Føresette kan la sitt born vaksinere med dose to 8-12 veker etter dose ein hvis føresette/bornet sjølv ynskjer det.
Det er her inga sterk tilråding frå myndigheitene si side, men eit tilbod.


Aldersgruppa 16 år og eldre
Alle bør ta dose 2 så snart som mogleg.

Dose 3

Det er berre gruppa personar med alvorleg svekka immunforsvar som skal ha det som vert kalla dose 3. Me oppfordrar desse til å melda seg for dose 3 for å sikra god immunitet.
Det er naudsynt med med skriftleg dokumentasjon av fastlege/spesialist for å få tilbod om dose 3.

Påfyllsdose

For å sikra best mogleg immunitet tilrådast påfyllsdose til følgjande grupper:

 1. Gruppa 18 år og eldre
 2. Gruppa 18 og eldre med underliggjande helsetilstander som gjev høg risiko for alvorleg forløp av covid-19 vert spesielt oppfordra til vaksinering
 3. Helsepersonell og tilsette i skuler og barnehager i alderen 18 og eldre vert spesielt oppfordra til vaksinering
 4. Personar med alvorleg svekka immunforsvar som tidlegare har motteke tre dosar som del av sin primærvaksinasjonsserie vert spesielt oppfordra til vaksinering. Det er ikkje naudsynt med med ny skriftleg dokumentasjon av fastlege/spesialist for å få tilbod om påfyllsdose

Sjå lenger nede på sida om kva for diagnosar som gjeld for gruppe 2 og 4.

Intervall mellom siste dose og påfyllsdose:
Gruppe 1-3: minimum 4,5 månader (20 veker)
Gruppe 4: minimum 3 månader

Det skal gå minst èi veke mellom influensavaksinering og påfyllsdose.

Vaksinering av personar som har gjennomgått covid-19

Gjennomgått covid-19-infeksjon reknast som ei immunologisk hending, og kan erstatte ein vaksinedose.
Ved vaksinering bør ein vente så lenge som mogleg, og minst tre månader etter gjennomgått infeksjon.
Det bør gå minst éi veke mellom koronavaksine og andre vaksinar, t.d. influensavaksine og vaksinar i barnevaksinasjonsprogrammet. 

Vaksiner deg

Oppfordringa til deg som ikkje er vaksinert, eller som manglar dose 2 eller påfyllsdose: Vaksiner deg snarast råd for å unngå alvorleg sjukdom.

Nye vaksinasjonsgrupper

 • Me starta opp med å gje påfyllsdose til alle som er 18 år og eldre den 12. januar.
 • Regjeringen har opna opp for vaksinering av aldersgruppa 5-11 år, sjølv om ein ikkje har alvorleg underliggjande sjukdom.
  Sannsynleg oppstart vert i februar. Detaljar omkring vaksineringa vil kome etter kvart.
  For denne gruppa er det inga sterk anbefaling frå myndigheitene si side, men eit tilbod.

Vaksinasjonstidspunkt framover

Du treng ikkje bestilla time, men kan møta på drop-in på Storstova på Samnangerheimen. Vær førebudd på ventetid, spesielt tidleg på dagen.

Fredag 04. februar kl 11:00 - 15:30
Fredag 11. februar kl 11:00 - 15:30
Fredag 18. februar kl 11:00 - 15:30

 • Dose 1: Alle som er 12 år og eldre
  - Adersgruppa 12-15 år: inga stekt tilråding, men eit tilbod
  - Alle som er 16 år og eldre: Tilråding 
 • Dose 2: Alle som er 12 år og eldre
  - Aldersgruppa 12-15 år: Inga sterk tilråding, men eit tilbod
  Alle som er 16 år og eldre: Tilråding
 • Dose 3: Personar med svekka immunforsvar.
 • Påfyllsdose: Alle som er 18 år og eldre (minimum 20 veker etter dose 2)
 • Påfyllsdose: Personar med alvorleg nedsett immunforsvar, som allereie har fått dose 3 som ledd i grunnvaksinering (påfyllsdosen vert difor dose 4, og vert gjeven minimum tre månader etter dose 3)

Koronavaksinasjon er gratis og det er kommunen si plikt å tilby deg vaksinering.

Vaksinasjonstidpunkt etter 18. februar kjem seinare.

Vaksinering av aldersgruppa 5-11 år
Denne gruppa kan ikkje møta på drop-in, men kan ringa koronatelefonen (966 26 968) for å tinga time.

Det er inga sterk tilråding frå myndigheitene si side om vaksinering av denne gruppa, men eit tilbod. Vaksinering er viktigast for born med kroniske sjukdomar og enkelte andre grupper. Sjå kommunen si heimeside for meir informasjon.

 

Sjå elles lenger nede på sida for informasjon om diagnosekriteriar for:

 •  Dose 3 og påfyllsdose (dose 4) for personar med alvorleg svekka immunforsvar
 •  Påfyllsdose for personar i alderen 18-44 år med høg risiko for alvorleg forløp av covid-19

Vaksinetype

Det er vaksinen frå PfizerBioNTech som no vert nytta i Samnanger.

 

Kven skal registrera seg for koronavaksine?

Alle som skal ha fyrste vaksinedose må registrera seg elektronisk før dei kjem til vaksinering.
Dei som treng dose 2, dose 3 eller påfyllsdose, treng ikkje registrera seg på nytt.


Elektronisk (digital) registrering for koronavaksine

Registrer deg her

NB! Du må ha BankID for å nytta tenesta.

(Når du klikkar på "Registrer deg her" kjem du inn på ei innloggingsside. På innloggingssida kan du velja språk ved å klikka på "globusen" i øvste høgre hjørne. Trykk her for kopi av skjermbilde frå innloggingssida.) 

Dersom du ikkje kan nytta elektronisk registrering, eller synast dette er vanskeleg, ring kommunen sin koronatelefon på tlf. 966 26 968. Koronatelefonen er open måndag til fredag frå kl 09:00 - 14:00, laurdag til sundag 10:00 - 12:00, men ver førebudd på ventetid på denne telefonlinja

 

Samtykkeskjema for dei som er under 16 år

For alle som ikkje er fylt 16 år ved vaksineringstidspunktet må skriftleg samtykke frå begge foreldra takast med på vaksineringsdagen.
Samtykkeskjema kan hentast på legekontoret eller lastast ned nedanfor. Me rår til at ein av foreldra følgjer med til vaksineringa.

Samtykkeskjema

 

Meir informasjon om spesielle grupper

Gravide

FHI tilrår at gravide i 2. og 3. trimester får tilbod om vaksine. Gravide som tilhøyrer risikogruppe for alvorleg forløp av covid-19, kan óg vaksinerast i 1. trimester (fram til 12. svangerskapsuke).

Om du er gravid etter 12. svangerskapsveke og ikkje er vaksinert enno, er du velkomen til å registrera deg for vaksinering på kommunen si heimeside og møta på drop in.
Tilrådinga gjeld dose 1, dose 2 og påfyllsdose.

Om du er gravid i 1. trimester og trur du er i risikogruppe: Ta kontakt med fastlegen din.


Vaksinasjon av born 5 til 11 år med alvorleg underliggjande sjukdom

Born i alderen 5-11 år, også dei med alvorleg grunnsjukdom, har svært små sjansar for å bli innlagt på sjukehus på grunn av covid-19 infeksjon.
Enkelte born med alvorleg grunnsjukdom kan likevel ha nytte av det vernet koronavaksinen gir, og det kan bidra til at dei lettare kan delta på skule og aktivitetar.

Folkehelseinstituttet har derfor utvida råda om vaksinasjon mot koronavirus til å gjelda born i alderen 5 til 11 år med alvorlege grunnsjukdommar.

Dei får tilbod om to dosar. Minimunsintervalet mellom fyrste og andre dose er 3 veker.
Eit langt interval på åtte til tolv veker mellom dosane gjev den beste vaksineresponsen og vil være viktig for langsiktig beskyttelse i denne aldersgruppa.
FHI anbefalar difor at det i dei fleste tilfelle vert nytta eit interval på åtte veker mellom fyrste og andre dose.

Vaksinering av denne gruppa vil gå føre seg i regi av Bergen kommune.

Grunnsjukdommar hos born i alder 5-11 år som gjer at ein kan få tilbod om koronavaksine

• Organtransplantasjon (t.d. hjarte, nyre, lever etc.).
• Immunsvikt (inkluderer dei som har alvorlege former)
• Hematologisk kreftsjukdom (t.d. leukemi, lymfom) siste fem år
• Annen aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
• Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon
• Kronisk nyresjukdom med betydeleg nedsett nyrefunksjon
• Alvorleg hjartesjukdom (barn med hjartesvikt, alvorleg pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sjukdom/«Fontan-barn»)
• Alvorleg lungesjukdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorleg astma med forverringar som har behøvd akutt sjukehusinnlegging siste året)
• Annan svært alvorleg sjukdom. Vaksinasjon i slike tilfelle vurderast individuelt av barnelege.

Vaksine kan også verta gitt born med nærkontaktar (i same hushaldning) som har en alvorlig underliggjande sjukdom. Det kan i slike tilfeller være ynskjeleg at bornet vaksinerast for å indirekte beskytte dei alvorleg sjuke i heimen. Tilbod om vaksinasjon vurderast av den sjuke sitt familiemedlem, barnets føresette og/eller barnet sin fastlege.

Det vil komma ein eigen bornevaksine med eit lågare antigeninnhald til dette formålet.

Trur du ditt born bør få vaksina?

Føresette som meiner bornet er i behov av vaksine kan diskutera dette med barnelegen som følger opp bornet eller med bornet sin fastlege.
Er legen einig med deg, får du dokumentasjon på dette fra legen og kan registrera bornet for koronavaksinasjon ved å kontakta koronatelefonen i Samnanger (966 26 968), som vil formidle kontakt vidare med Bergen kommune.

Trykk her for link til Bergen kommune si vaksineside

Dose 3 og påfyllsdose (dose 4) til dei med alvorleg nedsett immunforsvar

Her er link til FHI sin informasjon om kven som skal tilbydast dose 3 og påfyllsdose (dose 4):
https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

Påfyllsdose til personar som er 18 år og eldre med høg risiko for alvorleg forløp av covid-19

Her er ei liste over dei diagnosane det gjeld:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsjukdom dei fem siste åra
 • Annan aktiv kreftsjukdom eller nyleg avslutta behandling mot kreft
 • Nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon

 

Status for vaksinering i Samnanger 

Trykk her for status 

Tal vaksinedosar satt i Samnanger pr. 24.01.2022 er totalt 4850. 

Tal vaksinerte med PfizerBioNTech i Samnanger til og med veke 03/2022
  Dose 1 Dose 2 Dose 3 Påfylls-dose
 65+
Påfylls-dose 
45-64 år
Påfylls-dose
helse-pers.
Påfylls-dose
ansatte skule og barnehg.
Påfyllsdose
18 - 44 år
Andre
Veke 1 14 0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 2 13 0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Veke 4 19 14 0 0 0 0 0 0 0
Veke 5 34 13 0 0 0 0 0 0 0
Veke 6 42 6 0 0 0 0 0 0 0
Veke 7 31 17 0 0 0 0 0 0 0
Veke 8 7 35 0 0 0 0 0 0 0
Veke 9 6 43 0 0 0 0 0 0 0
Veke 10 4 31 0 0 0 0 0 0 0
Veke 11 37 5 0 0 0 0 0 0 0
Veke 12 39 8 0 0 0 0 0 0 0
Veke 13 38 4 0 0 0 0 0 0 0
Veke 14 84 0 0 0 0 0 0 0 0
Veke 15 99 0 0 0 0 0 0 0 0
Veke 16 83 0 0 0 0 0 0 0 0
Veke 17 81 36 0 0 0 0 0 0 0
Veke 18 49 38 0 0 0 0 0 0 0
Veke 19 21 42 0 0 0 0 0 0 0
Veke 20 1 82 0 0 0 0 0 0 0
Veke 21 12 143 0 0 0 0 0 0 0
Veke 22 57 128 0 0 0 0 0 0 0
Veke 23 30 79 0 0 0 0 0 0 0
Veke 24 56 48 0 0 0 0 0 0 0
Veke 25 111 8 0 0 0 0 0 0 0
Veke 26 110 0 0 0 0 0 0 0 0
Veke 27 68 4 0 0 0 0 0 0 0
Veke 28 45 27 0 0 0 0 0 0 0
Veke 29 105 6 0 0 0 0 0 0 0
Veke 30 145 28 0 0 0 0 0 0 0
Veke 31 133 215 0 0 0 0 0 0 0
Veke 32 27 123 0 0 0 0 0 0 0
Veke 33 12 91 0 0 0 0 0 0 0
Veke 34 22 119 0 0 0 0 0 0 0
Veke 35 13 119 1 0 0 0 0 0 0
Veke 36 9 115 0 0 0 0 0 0 0
Veke 37 5 37 0 0 0 0 0 0 0
Veke 38 57 42 0 0 0 0 0 0 0
Veke 39 36 11 7 0 0 0 0 0 0
Veke 40 4 8 3 0 0 0 0 0 0
Veke 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veke 42 4 8 4 2 0 0 0 0 0
Veke 43 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Veke 44 6 12 5 36 0 0 0 0 0
Veke 45 2 0 0 10 0 0 0 0 0
Veke 46 2 10 2 129 0 7 0 0 0
Veke 47 5 11 1 102 0 1 0 0 0
Veke 48 2 1 2 142 0 33 0 0 0
Veke 49 5 3 3 22 24 37 0 0 0
Veke 50 2 3 10 28 107 11 9 0 0
Veke 51 1 4 1 5 79 3 2 0 0
Veke 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veke 1 3 6 1 2 90 5 24 12 2
Veke 2 6 3 0 3 40 0 0 69 2
Veke 3 2 4 0 7 23 0 2 42 1
Totalt

1802

1790 40 498 363 97 37 123 5

5

 

Tal vaksinerte med AstraZeneca i Samnanger til og med veke 03/2022
  Dose 1 Dose 2
Veke 9 - 2021 43 0
Veke 10 - 2021 49 0
Totalt 92 0

 

Tal vaksinerte i Samnanger til og med veke 03/2022  -  Totalt for alle vaksinetypar
  Dose 1 Dose 2 Dose 3

Påfylls-dose
 65+

Påfylls-dose 
45 - 64 

Påfylls-dose 
helsepers.
Påfylls-dose ansatte skule og barnehg. Påfyllsdose
18 - 44 år
Andre
Sum totalt 1897 1790 40

498

363

97

37

123

5

 Framgang i vaksineringa

Oppdatert 24.01.22

Dose 1

 • Gruppa 5-11 år: ikkje starta vaksineringa enda
 • Gruppa 12 år og eldre: ferdig vaksinert

Dose 2

 • Gruppa 5-15 år: ikkje starta vaksinering
 • Gruppa 16 år og eldre: ferdig vaksinert

Dose 3

 • Det er berre gruppa PERSONAR MED SVEKKA IMMUNFORSVAR som skal ha det som vert kalla "dose 3". 
  Denne gruppa er ferdig vaksinert.

Påfyllsdose

 • Gruppa 65 år og eldre: Er ferdig vaksinert.

 • Gruppa 45-64 år: Under vaksinering
 • Gruppa 18-44 år: Under vaksinering

 

Med "ferdig vaksinert" meiner me at minst 90% av vaksineringsgruppa har fått vaksine

Eksterne lenker om koronavaksine


Sist oppdatert: 27.01.2022
Publisert: 28.12.2020