HeimKoronaSmittevernreglar for Samnanger

Smittevernreglar for Samnanger

Regional forskrift for bergensregionen

Regjeringa vedtok 03.12.2021 å innføra forskrift om lokale tiltak i 13 kommunar i bergensregionen, mellom anna Samnanger. Tiltaka i forskrifta gjeld frå fredag 03.12.2021 kl. 21.00 og inntil vidare.

Trykk her for å lesa meir om den regionale forskrifta. 

Trykk her for å lesa sjølve forskrifta (kapittel 5A i covid-19-forskrifta). 

Lokal forskrift for Samnanger

Samnanger kommune vedtok 19.11.2021 å innføra forskrift om smitteverntiltak (munnbind og registrering av gjester på serveringsstader). Forskrifta gjeld i perioden 22.11.2021 - 20.12.2021. 

Trykk her for å lesa meir om den lokale forskrifta.

Trykk her for å lesa sjølve forskrifta. 

 

Smittevernreglar og tilrådingar for Samnanger

Munnbind  -  lokalt og regionalt påbod

Når det er fare for at du ikkje kan halda minst ein meters avstand til andre, har du plikt til å bruka munnbind på kollektivtransport, i drosje, kjøpesenter, butikkar inkl. innandørs fellesareal utanfor butikkar. I drosje skal du ta på munnbind før du set deg inn og ha munnbindet på heilt til du går ut av drosjen igjen.

Det er elles ei generell tilråding om å bruka munnbind innandørs på offentleg stad når det ikkje er mogleg å halda minst ein meters avstand. 

Krav om å bruka munnbind gjeld ikkje for barn under 12 år, eller for dei som av medisinske eller andre årsaker ikkje kan bruka munnbind.

Serveringsstader  -  lokalt og regionalt påbod

Det er krav om sitjeplassar for serveringsstader med skjenkeløyve. Skjenkestader, restaurantar, kafear, kantiner og andre serveringssteder skal føra oversikt over gjestar – med namn, telefonnummer, tidspunkt og dato. Gjestar skal få informasjon om at staden fører ei slik oversikt. Serveringsstaden skal oppbevara lista i tråd med krav til personvern og sletta den etter 14 dagar.

Arrangement  -  regionalt påbod

Antal deltakarar på private innandørs arrangement er avgrensa til 100 deltakarar. Tilsette og oppdragstakarar skal ikkje reknast med i dette talet. Som private arrangement reknast familie- og vennesammenkomstar samt andre sosiale tilstellingar med arbeid og skule, inkludert tilstellingar etter seremoniar. Arrangør av offentlege arrangemet skal ha oversikt over kven som er til stades, for å kunne bistå kommunen ved ei eventuell seinare smitteoppsporing.

Det kan maksimalt vera 600 i publikum på innandørs arrangement uten faste tilviste plassar. Dei skal delast i kohortar som ikkje er større enn 200.

Heimekontor  -  regionalt påbod

Arbeidsgjevarar skal sørga for at tilsette jobbar heimefrå heile eller delar av veka, for eksempel 50 %, når dette er praktisk mogleg og ikkje til hinder for viktig og nødvendig verksemd på arbeidsplassen. Arbeidsgjevarar skal kunne dokumentera at det er gitt beskjed til dei tilsette om korleis dette skal gjennomførast.

Ved nyoppståtte luftvegssymptom  -  tilråding

Ha låg terskel for å halda deg heime og testa deg om du er sjuk med nyoppståtte luftvegssymptom.

Sosialt  -  tilråding

Avgrens talet på nærkontaktar, hald avstand til andre der det er mogleg i det offentlege rom - helst ein meters avstand, dropp handhelsing og unngå å klemma andre enn dine næraste. 

Husstandsmedlemmer til smitta  -  tilråding

Husstandsmedlemmer til smitta bør halda seg heime nokre dagar for å sjå om dei utviklar symptom. 

Dersom ein i husstanden er smitta av covid-19, blir det tilrådd at andre husstandsmedlemmer, så langt det let seg gjera, held seg heime 3-4 dagar for å følgja med på om ein sjølv kan vera smitta. Dette gjeld uavhengig av vaksinasjonsstatus. Perioden du er heime bør begynnast og avsluttast med ein negativ sjølvtest. 

Ut over dette gjeld nasjonale reglar for test, karantene og isolasjon

Ei generell tilråding er at husstandar der ein har ein koronasmitta person, reduserer talet på nærkontakter fram til ein er ute av smittesituasjonen. 

Utlevering av sjølvtest

Sjølvtest kan ein få utlevert på legekontoret/teststasjonen om ein har symptom eller er beden om å testa seg av smittevernlegen. Ikkje gå inn på legekontoret, men ring på ringjeklokka utanfor og vent på svar. For andre grunnar til å testa seg må ein sjølv kjøpa test.

Generelle smittevernråd for befolkninga

Trykk her for informasjon om Folkehelseinstituttet sine generelle smittevernråd for befolkninga


Sist oppdatert: 04.12.2021
Publisert: 19.11.2021