Folkehelse

Kva er folkehelse og folkehelsearbeid?

I følgje Lov om folkehelse (folkehelseloven) § 3 vert folkehelse og folkehelsearbeid definert slik:

a) Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

b) Folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelsearbeidet som sektorovergripande

Folkehelsearbeid skal vera sektorovergripande, og skal drivast gjennom tiltak i mange sektorar i samfunnet. Utanom kommuneorganisasjonen er frivillige organisasjonar, næringsliv og statlege organ viktige samarbeidspartar.

Kvar skjer folkehelsearbeidet?

10-90 regelen (figur 1) er ein peikepinn på at mykje folkehelsearbeid skil seg frå anna helsearbeid, og lyder: ”Berre 10 % av folks helseproblem kan helsetenesta sjølv gjera noko med. Dei resterande 90 % må løysast utanfor helsetenesta”. 

Illustrasjon folkehelsearbeid (10-90 regelen) 

Figur 1. 90-10 regelen (Wildavsky 1977) fra NOU 1998:18 Det er bruk for alle.

Folkehelserapport for Samnanger

Folkehelserapport 2019-2023 for Samnanger kommune (fullversjon)

Folkehelserapport 2019-2023 for Samnanger kommune (kortversjon)

Dokument frå Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseprofil 2024 for Samnanger kommune

Folkehelseprofil 2023 for Samnanger kommune

Folkehelseprofil 2022 for Samnanger kommune

Folkehelseprofil 2021 for Samnanger kommune

Folkehelseprofil 2020 for Samnanger kommune


Sist oppdatert: 18.03.2024
Publisert: 10.03.2021