Kulturskulen

 

Søknadsfrist for plass i kulturskulen skuleåret 2024/2025 er 18.04.2024
Du kan søkje med å trykke her

Undervisningstilbod

Undervisningstilbodet gjeld for born frå 4. trinn.
Nytt : Frå hausten 2022 kan born som startar på 2. trinn spela korpsinstrument.

Grunnkurs for alle elevar på 4. trinn.
Kulturskulen og grunnskulen samarbeider om dette tilbodet.
Grunnkurset er ein del av musikkundervisninga på skulen. Opplæring i noteteori og samspel. Det er inga påmelding til dette grunnkurset. 

Korpsinstrument

Kulturskulen har samarbeid med Samnanger skulemusikklag om instrumentopplæring. Tre ulike samspelnivå: aspirantkorps, juniorkorps og hovudkorps. Det er best for eleven å halda fram med opplæring i kulturskulen samstundes som han/ho spelar i skulekorpset. Skulekorpset leiger ut instrument dersom det er ledige instrument. Gjeld dersom eleven ikkje skal gå i korpset.

Søkjar får prøva ulike instrument før me avgjer kva han/ho får spela. 

Messinginstrument: kornett/trompet, valthorn, trombone, barytonhorn, tuba
Treblåseinstrument: tverrfløyte, klarinett, saxofon

Slagverk

Undervisning i trommesett og perkusjon. Slagverkarane kan få plass i skulekorpset. Eleven må ha trommesett heime!

Piano/keyboard

Undervisning på Samnanger barneskule. 

Gitar

Akkordspel/melodispel. Elevane kan også få spela bassgitar. 

Ukulele

Kurs for born og vaksne saman. 

Band/samspel

Elevane bør ha instrument sjølve og erfaring i å bruka dei. 

Song

Songtimar. 

Teater

Elevane får setja opp eige teaterstykke, eventuelt musikal. 

Tutti Frutti

Band for vaksne med psykisk utviklingshemming. 

Tilsette i kulturskulen

Karianne Kayser, kulturskulerektor
E-post: karianne.kayser@samnanger.kommune.no
Telefon: 56 58 74 08 / 47 37 92 47
Undervisningsoppgåver: Song, tverrfløyte, piano, bandet Tutti Frutti, musikkstunder på Samnangerheimen og musikkundervisning i barneskulen

 

Per-Lorentz Milotzki
E-post: per-lorentz.milotzki@samnanger.kommune.no
Telefon: 975 83 555
Undervisningsoppgåver: Saksofon, dirigent for Samnanger Skulemusikklag og for Nordbygda/Tysse Musikklag

 

Ole Kristian Bonden
E-post: olekristian.bonden@samnanger.kommune.no
Telefon: 971 13 804
Undervisningsoppgåver: Messingblåsinstrument og dirigent for juniorkorpset

 

Endre Lindtner Jørgensen
E-post: endre.lindtner.jorgensen@samnanger.kommune.no
Telefon: 994 79 328
Undervisningsoppgåver: Klarinett og dirigent for aspirantkorpset

 

Snorre Stalheim Svenningsen
E-post: snorre.stalheim.svenningsen@samnanger.kommune.no
Telefon: 970 84 213
Undervisningsoppgåver: Slagverk og slagverkinstruktør for skulekorpset

 

Frøydis Flotve
E-post: froydis.flotve@samnanger.kommune.no
Telefon: 996 03 271
Undervisningsoppgåver: Teater

 

Ole Rasmus Hjelle
E-post: ole.rasmus.hjelle@samnanger.kommune.no
Telefon: 909 63 681
Undervisningsoppgåver: Musikkundervisning i barneskulen, gitar og bandinstrument

 

Målsetjingar for kulturskulen

  • å gje den enkelte elev best mogeleg høve til å utvikla sine musikalske og kunstnariske evner og anlegg
  • å gje ei allmenn og praktisk opplæring i ulike musikk- og kulturuttrykk
  • å leggja grunnlaget for eit rikt kulturliv i kommunen, ta vare på gamle lokale musikk- og kulturtradisjonar og utvikle nye
  • å hjelpa til å gje eit positivt ungdomsmiljø ved å skapa grobotn for verdfulle og varige aktivitetar innan musikk og andre kulturelle uttrykk.

Elevinntak

Elevar vert tekne inn etter søknad som vert gjort i SpeedAdmin. 
Registrer deg og meld deg på fag her.
Elevplassen gjeld for heile skuleåret til han blir sagt opp!
Frist for utmelding og byte av fag for skuleåret 2024/2025 er 18.04.2024.
Dette må gjerast på epost til kulturskulerektor Karianne Kayser

Speedadmin

Hausten 2022 byrja kulturskulen å nytta SpeedAdmin som administrasjons- og kommunikasjonsprogram.
Ynskjer du å sjå kontaktopplysningar som er registrert på ein elev, å gjera endringar? Logg inn i SpeedAdmin.
Har du spørsmål? Kontakt oss på karianne.kayser@samnanger.kommune.no

Elevar vert tekne inn etter søknad som blir sendt inn via SpeedAdmin. 
Registrer deg og meld deg på fag her. Frist for å melde seg inn i kulturskulen for skuleåret 2024/2025 er 18.04.2024.

Samnanger kulturskule tilbyr undervisning i musikk og drama/teater for born og unge innbyggarar i kommunen vår.

Skuleåret har 38 veker. Skuleruta for kulturskulen er stort sett det same som for grunnskulen med omsyn til feriar, fridagar, planleggingsdagar m.m. Undervisninga er for det meste desentralisert, og går for det meste føre seg ute på skulane (så langt det er mogeleg).
Kulturskulen får nytta rom og utstyr på skulane.

Aktivitetar utanom undervisninga

Kulturskuleelevane får høve til å ta del på ulike tilskipingar og konsertar. Me arrangerar jamleg tilskipingar på Samnangerheimen, me samarbeider med Pensjonistlaget. Me er ved fleire høve utom bygda med nokre av våre elevar; t.d. ”De unges festspilldag” i Bergen i mai.

Fordjupningsprogram / talentklasse

Særskilt interesserte elevar kan søkja om å ta fordjupingsprogram med dobbel undervisningstid. Det er også mogleg å søkja om plass i talentklasse i Bergen kulturskole. Desse elevane vert tekne inn etter prøvespel.

Kva kostar det (skulepengar) 

Kommunestyret fastset kvart år satsane for betaling for plass i kulturskulen (skulepengar).

Satsar for 2024
Plasstype / tilbod Pris
Kontingent pr. elev kr 1 503 per halvår
Kontingent pr. elev i gruppe over 4 (storgrupper) kr    837 per halvår
Kontingent pr. elev fordjupning kr 3 005 per halvår  
Instrumentleige kr    336 per halvår

Søskenmoderasjon 30 % for 2. og eventuelt fleire born i same husstand. Søskenmoderasjon gjeld berre for elevar under 18 år.  

Betalinga er på forskot. Innbetalinga skjer i starten på skuleåret og i starten på kalenderåret. Ein motteken plass er bindande og elevpengar må soleis betalast for heile året. Ved særskilde høve, etter søknad, kan skulepengar bli delvis refunderte.

 

Eleven / heimen sine plikter

Alle må møta presis til timane, vera godt budde og ha med seg det dei er pålagde til i undervisninga. Dersom eleven ikkje kan møta til time, må læraren få melding om dette. Dei føresette må sjølve syta for instrument til å øva på (elevane må ha instrument heime!) Samnanger skulemusikklag leiger ut blåseinstrument. Eleven/dei føresette må kjøpa det notematerialet som trengst.

Slik søkjer du

Søknadsfrist for plass i kulturskulen skuleåret 2024/2025 er 18.04.2024 
Du kan søkje med å trykke her

 

Skuleruter for kulturskulen 

Skulerute for kulturskulen skuleåret 2023 - 2024

Rammeplanar for kulturskulen

Trykk her for å lasta ned rammeplanen for Samnanger kulturskule.

Trykk her for å laste ned og lese i Norsk kulturskoleråd sin rammeplan for kulturskulen.


Sist oppdatert: 07.03.2024
Publisert: 20.08.2018