HeimKultur og aktivitetTilskotsordningar og stipend

Tilskotsordningar og stipend

 

Kulturmidlar

Kulturmidlane skal stimulera eksisterande og nye kulturtiltak i Samnanger kommune slik at kulturen kan vera ei positiv skaparkraft og utfalding som gjer at me får eit betre samfunn å bu i.

Kven kan søka

Personar, organisasjonar, lag/foreningar, grupper og institusjonar som driv kultur- og fritidsarbeid i Samnanger kommune. Organisasjonar, foreiningar og institusjonar utanfor kommunen kan få tilskot når arbeidet deira er av spesiell monnaleg verdi for Samnanger.

Former for tilskot

- Driftstilskot til lag og organisasjonar
- Tilskot til tilskipingar
- Tilskot til kulturminne
- Tilskot til lokale kulturbygg

Retningslinjer og søknadsskjema

  • Les meir om retningslinene for kulturmidlar her.
  • Søknadsskjema for kulturmidlar finn du her. 

Søknadsfrist til kommunen er 20. mars

Tilskot til lokale kulturbygg

Frivillige lag, foreiningar, stiftingar, samvirkeføretak og samvirkelag kan søka om tilskot til lokale kulturbygg via www.anleggsregistret.no.
Tilskota skal bidra til egna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulik kulturell verksemd. Tilskot kan gjevast til kulturhus, fleirbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for biletkunst. Tilskot kan og gjevast til etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikkje til vedlikehald eller drift.

Sjå www.anleggsregisteret.no for meir informasjon om:
• Vilkår for tilskot
• Retningsliner for ordninga
• Søknadsskjema (og hjelp til utfylling)

Søknadsfristen er 15. januar kvart år.
Ta kontakt med kommunen for å registrera anlegget i Anleggsregisteret.

Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Frivillige lag og organisasjonar med fleire kan søka midlar til bygging eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet via www.anleggsregisteret.no.

Ein kan søka om tilskot til ordinære anlegg eller tilskot til nærmiljøanlegg. Det er fleire krav og fristar ein må ta omsyn til i søknadsprosessen.

For å søka om tilskot til større anlegg for organisert idrett (ordinære anlegg) må anlegget vera omtalt i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2024. Om ikkje anlegget er omtalt i planen må laget eller organisasjonen melde inn planane til kommunen, som deretter vurderer dette i ein planprosess. Frist for innmelding til plan er 30. juni kvart år.

For søknader om tilskot til ordinære anlegg som er omtalt i plan eller nærmiljøanlegg for eigenorganisert aktivitet er søknadsfristen 15. oktober kvart år.

Sjå www.anleggsregisteret.no for meir informasjon om:
• Vilkår og krav
• Søknadsprosess
• Søknadsskjema (og hjelp til utfylling av skjema)
• Dokumentasjonskrav
• Rettleiaren for ordninga Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Ta kontakt med kommunen for å registrerer anlegget i Anleggsregisteret.

Tilskot vilt- og fiskeriforvaltning og friluftsliv

Det er høve til å søka kommunen om tilskot til tiltak innan vilt- og fiskeforvaltning og friluftsliv. Denne tilskotsordninga vert finansiert av BKK (Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap), som eit av vilkåra i konsesjonen deira for Samnangervassdraget. 

Det er kommunen sitt naturutval som handsamar slike søknader. Søknader skal sendast til kommunen på ein av følgjande måtar: 

  • Postadresse: Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse
  • E-postadresse: post@samnanger.kommune.no
  • eDialog: sikker løysing for digital sending av dokument til kommunen

Kven kan søka?

Fondet kan nyttast til tiltak som tek vare på eller betrar tilhøva for fisk, vilt og friluftsliv i Samnanger kommune. Privatpersonar, frivillige organisasjonar og offentlege instansar kan søka om tilskot.

Vedtekter

Vedtekter for bruk av konsesjonsmidlar i Samnanger

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. april


Nærare opplysningar om ordninga får du ved å venda deg til kulturavdelinga.

Tilskot til ungdomstiltak 

Pengane skal brukast til å styrka oppvekstmiljøet til barn og unge i aldersgruppa 13-20 år, som bur i Samnanger kommune. Tiltaka skal bidra til fritidsaktivitetar eller fritidstilbod for målgruppa.

Kven kan søka?

Frivillige lag og organisasjonar, grupper, klubbar og einskildpersoner kan søka. Søkar må bu i Samnanger kommune. Tiltak for ungdom, drive av ungdom, vil bli prioritert.

Retningsliner og søknadsskjema

  • Les meir om retningsliner for tilskot til ungdomstiltak her.
  • Søknadsskjema for tilskot til ungdomstiltak finn du her. 

Søknadsfrist til kommunen er 20. mars

Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

Foreiningar tilslutta Den Norske Turistforening, eller andre foreiningar med tilsvarande føremål, kan søka tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter via www.anleggsregisteret.no.

Sjå www.anleggsregisteret.no for meir informasjon om:
• Vilkår og krav
• Søknadsprosess
• Søknadsskjema (og hjelp til utfylling)
• Dokumentasjonskrav

Søknadsfristen er 1. november kvart år.

Ta kontakt med kommunen for å registrera anlegget i Anleggsregisteret.

Kulturpris

Kvart fjerde år deler Samnanger ut ein kulturpris til einskildpersonar eller lag/organisasjonar, i eller med tilknyting til kommunen.
Kulturprisen vert gjeven for særleg fortenestefull innsats for kulturlivet i kommunen eller for aktivt kulturarbeid over lengre tid.

Har du ein god kandidat du meiner fortener denne?
Grunngjeve, skriftleg framlegg til kandidatar skal sendast til Samnanger kommune innan 1. mai. Prisvinnaren får 10.000,-.

Prisen kan ikkje tildelast fleire gongar til same person/ lag/organisasjon for same gjeremål. Det er formannskapet som avgjer kven som får prisen.


Sist oppdatert: 23.10.2023
Publisert: 13.01.2020