HeimKultur og aktivitetTilskotsordningar og stipend

Tilskotsordningar og stipend

 

Kulturmidlar

Kulturmidlane skal stimulera eksisterande og nye kulturtiltak i Samnanger kommune slik at kulturen kan vera ei positiv skaparkraft og utfalding som gjer at me får eit betre samfunn å bu i.

Kven kan søka

Personar, organisasjonar, lag/foreningar, grupper og institusjonar som driv kultur- og fritidsarbeid i Samnanger kommune. Organisasjonar, foreiningar og institusjonar utanfor kommunen kan få tilskot når arbeidet deira er av spesiell monnaleg verdi for Samnanger.

Former for tilskot

- Driftstilskot til lag og organisasjonar
- Tilskot til tilskipingar
- Tilskot til kulturminne
- Tilskot til lokale kulturbygg

Retningslinjer og søknadsskjema

  • Les meir om retningslinene for kulturmidlar her.
  • Søknadsskjema for kulturmidlar finn du her. 

Søknadsfrist til kommunen er 20. mars

Tilskot til lokale kulturbygg

Frivillige lag, foreiningar, stiftingar, samvirkeføretak og samvirkelag kan søka om tilskot til lokale kulturbygg via www.anleggsregisteret.no.

Søknadsfrist til kommunen er 15. januar.

Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Ein kan søka om midlar til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivanlegg via www.anleggsregisteret.no

Det er fleire krav og fristar ein må ta omsyn til i søknadsprossessen. Nærare opplysningar om ordninga får du ved å venda deg til kulturkontoret.

Den første av fleire fristar til kommunen er 30. juni. 

Tilskot vilt- og fiskeriforvaltning

Det er høve til å søka kommunen om tilskot til tiltak innan vilt- og fiskeforvaltning og friluftsliv. Denne tilskotsordninga vert finansiert av BKK (Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap), som eit av vilkåra i konsesjonen deira for Samnangervassdraget. 

Det er kommunen sitt naturutval som handsamar slike søknader. Søknader skal sendast til kommunen på ein av følgjande måtar: 

  • Postadresse: Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse
  • E-postadresse: post@samnanger.kommune.no
  • eDialog: sikker løysing for digital sending av dokument til kommunen

Kven kan søka?

Fondet kan nyttast til tiltak som tek vare på eller betrar tilhøva for fisk, vilt og friluftsliv i Samnanger kommune. Privatpersonar, frivillige organisasjonar og offentlege instansar kan søka om tilskot.

Vedtekter

Vedtekter for bruk av konsesjonsmidlar i Samnanger

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. april


Nærare opplysningar om ordninga får du ved å venda deg til kulturavdelinga.

Tilskot til ungdomstiltak 

Pengane skal brukast til å styrka oppvekstmiljøet til barn og unge i aldersgruppa 13-20 år, som bur i Samnanger kommune. Tiltaka skal bidra til fritidsaktivitetar eller fritidstilbod for målgruppa.

Kven kan søka?

Frivillige lag og organisasjonar, grupper, klubbar og einskildpersoner kan søka. Søkar må bu i Samnanger kommune. Tiltak for ungdom, drive av ungdom, vil bli prioritert.

Retningsliner og søknadsskjema

  • Les meir om retningsliner for tilskot til ungdomstiltak her.
  • Søknadsskjema for tilskot til ungdomstiltak finn du her. 

Søknadsfrist i 2022 var 20. mai.


Sist oppdatert: 25.07.2022
Publisert: 20.10.2020