Omsorgsbustad

Eldre, sjuke, funksjonshemma og andre som treng tilpassa bustad, kan søkje om å få leige ein omsorgsbustad.

Omsorgsbustaden er tilpassa rørslehemma og bygd slik at du kan motta nødvendige pleie- og omsorgstenester. Bustaden er din eigen heim, og tildeling av heimetenester skjer som for andre heimebuande.

For å sikre at du får det tilbodet som passar best for deg, kjem me vanlegvis på heimebesøk. Avtale om heimebesøk gjer me med deg eller den du har gitt fullmakt.

Slik søkjer du

Trykk her for å lasta ned søknadsskjema om helse- og omsorgstenester

I søknaden må du beskriva behovet ditt og grunngje kvifor du søkjer. 

Sidan søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å senda søknaden på e-post. Søknaden må derfor sendast eller leverast på ein av følgjande måtar: 

 • Lever søknaden på Samnangerheimen eller i ekspedisjonen på kommunehuset på Tysse
 • Send søknaden i posten til: 
  Samnanger kommune 
  Tyssevegen 217
  5650 Tysse
 • Send søknaden digitalt til kommunen via den sikre løysinga eDialog

Søknadsfrist

Det er ikkje søknadsfrist. Me handsamar alle søknadane etter kvart som dei kjem inn til oss.

Kva får du?

 • du får ein tilpassa bustad
 • du kan søkja om bustøtte frå Husbanken

Krav til søkjar

 • du er 18 år eller eldre
 • du må ha legeuttale
 • du må ha eit fysisk eller psykisk funksjonstap
 • du må betala husleige

Kontakt oss

Eining for pleie og omsorg - Samnangerheimen

Klage på vedtak

Trykk her for å lesa korleis du kan klaga på eit vedtak eller tilbodet du får. 


Sist oppdatert: 22.07.2022
Publisert: 27.06.2018