Byggetilsyn

Kommunen gjennomfører tilsyn i byggeprosjekter etter plan- og bygningsloven og etter vedteken tilsynstrategi. Når vi gjennomfører tilsyn kontrollerer vi i hovudsak om dei ansvarlege følgjer byggeløyvet og lovverket.

Kvifor gjennomfører me tilsyn? 

Hovudmålet med byggeplasstilsyn er å bidra til betre bygg med god kvalitet. Regelmessige tilsyn vil bidra til økt seriøsitet i bransjen, økt tillit til ansvarsrettssystemet og reduserte kostnader i byggeprosessen. Tilsyn vil også gje ein betre dialog mellom kommune og føretak.

Når gjennomfører me tilsyn?

Kommunen kan gjennomføre tilsyn når som helst i løpet av ei byggesak, og inntil fem år etter ferdigattest. Det kan skje på vårt eige initiativ, eller på grunn av melding frå andre. I dei fleste tilfelle vil vi varsle på førehand at vi kjem på tilsyn, men vi kan også komme uanmeldt.

Korleis gjennomfører me tilsyn?

I hovudsak kan me gjennomføre tre typar tilsyn i samband med byggesaker. 

 • Byggeplasstilsyn
  Ved eit byggeplasstilsyn vil me komme ut på byggeplassen for å sjå om utbyggar følgjer byggeløyvet og reglane i plan- og bygningslova.
 • Dokumenttilsyn
  I eit dokumenttilsyn vil me be om å få tilsendt dokumentasjon. Dokumentasjonen må vise at løysingane for eit fagområde oppfyller krava i plan- og bygningslova.
 • Føretakstilsyn
  Under eit føretakstilsyn vil me kontrollere at eit ansvarleg føretak har eit styringssystem som tilfredsstiller krava i lov og forskrift. Tilsynet gjennomførast som regel ved at me kallar føretaket inn til oss.  

Kva gjer kommunen dersom me finn avvik?

Dersom mefinn avvik kan me følgje opp på forskjellige måtar. Dei vanlegaste reaksjonane frå kommunen er:

 • Ein advarsel
 • Trekke tilbake ansvarsrettar
 • Krevje uavhengig kontroll
 • Krevje at avviket rettast
 • Krevje stans i arbeidet fram til avviket er retta
 • Lovbrotsgebyr

Du kan ha klagerett

Innkalling og gjennomføring av tilsyn kan du ikkje klage på. Vedtak om krav og sanksjoner kan derimot klagast på. 
Trykk her for meir informasjon om å klage på eit vedtak. 

Meir informasjon


Sist oppdatert: 18.11.2022
Publisert: 19.12.2019