For folkevalde

Møteportalen for folkevalde

Kommunen har ein eigen møteportal for folkevalde. Møteportalen krev innlogging og er berre tilgjengeleg for folkevalde. 

Trykk her for meir informasjon og lenker til innlogging i møteportalen

Forfall til møte

Folkevalde som ikkje har høve til å møta, må melda frå om dette snarast til servicesenteret på kommunehuset (tlf. 56587400 eller e-post post@samnanger.kommune.no). Servicesenteret vil då kalla inn varamedlem.   

Reglar om rett og plikt for folkevalde til å delta i møte står i kommunelova § 8-1

Gildskap (habilitet)

Folkevalde som trur dei kan vera ugilde i ei eller fleire saker på saklista, vert bedne om å melda frå om dette til servicesenteret på kommunehuset i god tid før møtet. Servicesenteret vil då eventuelt kalla inn varamedlem i den aktuelle saka. 

Reglar om gildskap (habilitet) i kommunelova

Reglar om gildskap (habilitet) i forvaltningslova

Vedlegg til reglement for kommunestyret m.fl. - reglar og rutinar for vurdering av gildskap.

Veiledar frå Kommunal- og regionaldepartementet 

Godtgjersle for folkevalde

Forskrift om økonomisk godtgjersle m.m. for folkevalde i Samnanger kommune

Reglement

 

Skjema

Skjema for krav om dekking av tapt arbeidsforteneste

Skjema for erklæring om teieplikt for folkevalde

Køyrereglar for god kommunikasjon i kommunestyret og politiske utval

(Vedtekne av kommunestyret 15.09.2022). 

Ytringsfriheita står sterkt og skal stå sterkt, men det kan like fullt vere nyttig at politikarane held seg med køyrereglar for god kommunikasjon for å styrkja at ordskiftet kan skje på ein respektfull måte. Dette kan og vere med å styrkja vedtaka ved at alle representantar tør å ta ordet, og at det kan legga til rette for at dialog og godt samarbeid kan skje på tvers av partigrenser.

Punkta under er eit grunnlag for god kommunikasjon i kommunestyret og politiske utval i Samnanger kommune:

  1. Ver godt førebudd til møta.
  2. Ver høfleg og bruk fint språk.
  3. Ver merksam på eige kroppsspråk og tenk gjennom kva signal du sender. 
  4. Hels alltid når du kjem og når du går, sjølv om debattane kan vere friske.
  5. Ver tydeleg og tenk gjennom om bodskapen din kan bli oppfatta feil. Ver raus og positiv og prøv å tolka folk i beste meining.  
  6. Nytt gjerne humor, men syt for at denne vert inkluderande.
  7. Gje ros og konstruktive tilbakemeldingar. 
  8. Fokusèr på sak, ikkje person.
  9. Gje ei oppleving av likeverd.
  10. Hugs å trena på å innrømma at du tok feil.

Sist oppdatert: 12.12.2023
Publisert: 05.01.2021