HeimPolitikk og høyringarFormannskapet, utval, råd, nemnder m.m.

Formannskapet, utval, råd, nemnder m.m.

Formannskapet

Formannskapet har i valperioden 2023–2027 elleve medlemmer og vert valt av kommunestyret. Alle medlemmer og varamedlemmer i formannskapet må vera faste medlemmer i kommunestyret. Møta i formannskapet vert leia av ordføraren. Oversikt over medlemmer og varamedlemmer finn du nedanfor. 

Faste medlemmer i formannskapet 2023–2027:
Karl Bård Kollbotn (Framstegspartiet) – leiar (ordførar)
Arild Røen (Høgre) - nestleiar (varaordførar)
Linda Haug Kollbotn (Framstegspartiet)
Øyvind Røen (Senterpartiet)
Gunn Totland Moss (Kristeleg Folkeparti)
Ragnfrid Aadland Olsnes (Bygdalista)
Shirin Kvernes Khadoor (Arbeidarpartiet)
Lise Marie Johannessen Sandvik (Arbeidarpartiet)
Thomas Hellevang (Industri- og Næringspartiet)
Jarle Tverli (Industri- og Næringspartiet)
Camilla Stavnes Hisdal (Miljøpartiet Dei Grøne)

 

Varamedlemmer for Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet i formannskapet 2023–2027:
1. Odd Arne Haga (Framstegspartiet)
2. Håvard Tvedterås (Framstegspartiet)
3. Audun Johannes Yndestad (Framstegspartiet)

 

Varamedlemmer for Høgre i formannskapet 2023–2027:
1. Malin Foss-Reistad (Høgre)

 

Varamedlemmer for Bygdalista i formannskapet 2023–2027:
1. Knut Harald Frøland (Bygdalista)

 

Varamedlemmer for Arbeidarpartiet, Industri- og Næringspartiet og Miljøpartiet Dei Grøne i formannskapet 2023–2027:
1. Monica Tjønna (Industri- og Næringspartiet)
2. Torbjørn Storås (Arbeidarpartiet)
3. Gunn Østvik Petersen (Arbeidarpartiet)

Oversikt over medlemmer og varamedlemmerfinn du òg i kommunen sin møteplan. I tillegg kan oversikt lastast ned som pdf-fil.   

Formannskapet er oppretta med heimel i kommunelova § 5-6

Formannskapet har vanlegvis seks til ti møte i året. Dei fleste møta er ettermiddags-/kveldsmøte med møtestart kl. 15.00. Møte blir vanlegvis haldne på kommunehuset på Tysse. 

Formannskapsmøta vert overførte direkte på internett. Det vert òg lagt ut opptak frå møta. Opptaka er tilgjengelege i eitt år frå møtedatoen. 

Møteplan, møteinnkallingar og møteprotokollar

Utvalet for oppvekst, helse og omsorg

Utvalet for oppvekst, helse og omsorg vart oppretta av kommunestyret 26.10.2023. Utvalet har ni medlemmer. Oversikt over medlemmer og varamedlemmer finn du nedanfor. 

Medlemmer i utvalet for oppvekst, helse og omsorg 2023–2027:
Knut Harald Frøland (Bygdalista) – leiar
Håvard Tvedterås (Framstegspartiet) – nestleiar
Odd Arne Haga (Framstegspartiet)
Malin Foss-Reistad (Høgre)
Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bygdalista)
Torbjørn Storås (Arbeidarpartiet)
Gunn Østvik Petersen (Arbeidarpartiet)
Monica Tjønna (Industri- og Næringspartiet)
Solveig Lara Gautadottir (Miljøpartiet Dei Grøne)

 

Varamedlemmer for Framstegspartiet, Bygdalista, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet i utvalet for oppvekst, helse og omsorg 2023–2027:
1. Magnus Erdal (Senterpartiet)
2. Mirjam Dyrhovden Fjell (Kristeleg Folkeparti)
3. Gunnar J. Bruvik (Framstegspartiet)
4. Torgeir Borge Tysseland (Høgre)
5. Lena Tveit (Bygdalista)
6. Ingrid Haukanes Røen (Senterpartiet)
7. Kurt Hauge (Framstegspartiet)

 

Varamedlemmer for Arbeidarpartiet, Industri- og Næringspartiet og Miljøpartiet Dei Grøne i utvalet for oppvekst, helse og omsorg 2023–2027: 
1. Roger G. Urås (Arbeidarpartiet)
2. Oskar Røen (Miljøpartiet Dei Grøne)
3. Thomas Hellevang (Industri- og Næringspartiet)
4. Oddrun Lemme Sandvin (Arbeidarpartiet)

 

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer finn du òg i kommunen sin møteplan. I tillegg kan oversikt lastast ned som pdf-fil

Kontrollutvalet

Kommunestyret vel representantar til kontrollutvalet. I valperioden 2023–2027 har kontrollutvalet sju medlemmer. Minimum ein av medlemmene må vera medlem av kommunestyret. Leiar i utvalet kan ikkje vera medlem av same parti eller høyre til same gruppe som ordføraren. Medlemmene og varamedlemmene kan ikkje vere representerte i andre politiske utval. 

Utvalet er heimla i kommunelova kapittel 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 1. 

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalet finn du nedanfor. 

Medlemmer i kontrollutvalet 2023–2027
Øyvind Strømmen (Miljøpartiet Dei Grøne) – leiar
Terje Hoseth Næss (Kristeleg Folkeparti) – nestleiar
Tyra Pedersen (Industri- og Næringspartiet)
Hermod Nilsen (Industri- og Næringspartiet)
Eva Hellevang (Høgre)
Kenneth Holdhus (Bygdalista)
Inger Gro Lien (Senterpartiet)

 

Varamedlemmer for Arbeidarpartiet, Industri- og Næringspartiet og Miljøpartiet Dei Grøne i kontrollutvalet 2023–2027:
1. Ingvild R. Bogevik (Arbeidarpartiet)
2. Karin H. Steinsland (Arbeidarpartiet)
3. Roy Ove Eikedal

 

Varamedlemmer for Framstegspartiet, Bygdalista, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet i kontrollutvvalet 2023–2027: 
1. Rikke Beckstrøm (Framstegspartiet)
2. Vibeke Bohre Våge (Høgre)
3. Øyvind Steinsland (Bygdalista)
4. Vidar Trengereid (Senterpartiet)
5. Morten Røen (Framstegspartiet)
6. Sigmund Dyrhovden (Kristeleg Folkeparti)

 

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalet kan òg lastast ned som pdf-fil

Oversikt over møte i kontrollutvalet finn du i kommunen sin møteplan

E-post til kontrollutvalet kan sendast til leiar, Øyvind Strømmen: oyvindstrommen@gmail.com, med kopi til Helge Inge Johansen, sekretariat for Samnanger kontrollutval: helge.inge.johansen@vlfk.no.

Førespurnader til kontrollutvalet:
Som innbyggar i kommunen kan du vende deg til kontrollutvalet dersom du har generelle innspel eller tips om meir konkrete og moglege kritikkverdige forhold som tema og områder for kontroll eller revisjon.

Det vert likevel gjort merksam på at det i hovudsak er utanfor kontrollutvalet sitt mandat og reglement å behandle henvendingar som m.a. gjeld enkeltsaker, klagesaker, saker som er til behandling i rettsapparatet, usemje i politiske vedtak eller varsel etter Arbeidsmiljølova kap. 2a.

Vi gjer også merksam på at kontrollutvalet berre har plikt til å behandle dei saker som kommunestyret ber dei om, eller der det går fram av kommunelova kapittel 23 og 24. Når det gjeld henvendingar frå andre enn kommunestyret, må kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil prioritere å sjå nærare på det henvendinga tek opp.

Vi gjer også merksam på at kontrollutvalet ikkje er eit forvaltningsorgan som fattar enkeltvedtak etter forvaltningslova § 2. Personar som vender seg til kontrollutvalet er ikkje å rekne som part i ei eventuell påfølgjande kontrollsak. Det vil derfor ikkje vere klagerett på vedtak gjort av kontrollutvalet, eller andre partsrettar etter forvaltningslova § 28 knytt til vedtak gjort av utvalet.
Førespurnader kan sendast til sekretariatet for kontrollutvalet

Oppgåver:

Kontrollutvalet skal føre tilsyn med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegne. Kontrollutvalet har som hovudføremål å medverke til ei ålmenn tillit i befolkninga, i høve best mogleg løysing av kommunale oppgåver. Vidare at den kommunale oppgåveløysinga er i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og politiske vedtak.  

Til hjelp i dette arbeidet får kontrollutvalet utført:

  • rekneskapsrevisjon
  • forvaltningsrevisjon av verksemda i kommunen og av verksemda i selskap kommunen har eigarinteresser i
  • eigarskapskontroll av selskap kommunen har eigarinteresser i
  • andre kontroll- og tilsynsoppgåver ved bestillingar til den valde revisor

Utvalet skal også sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet, kan ikkje leggast til kommuneadministrasjonen, eller til revisjonen.

Kontrollutvalet rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. 

Årsmeldingar for kontrollutvalet finn du her.

Reglement for kontrollutvalet i Samnanger kommune:

 

Den valde revisor: 

Samnanger kommune har inngått avtale med BDO AS om kjøp av revisjonstenester. Revisjonstenestene omfattar rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll i selskap som kommunen har eigarinteresser i, og andre kontroll- og tilsynsoppgåver i regi av kontrollutvalet. 

Sekretariat for kontrollutvalet: 

Samnanger kommune kjøper sekretariatstenester for kontrollutvalet hjå Sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune

Sekretariatstenestene omfattar mellom anna saksførebuing for kontrollutvalet, møteinnkalling og saksoppfølging etter møter. Døme; føring av møteprotokoll og iverksetjing av vedtak. Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalet er direkte underlagt kontrollutvalet. Dei pliktar å følgja utvalet sine retningslinjer og pålegg.  

Viktige lenker:

Valstyret

Valstyret har i valperioden 2023–2027 elleve medlemmer og vert valt av kommunestyret. Valstyret har hovudansvaret for gjennomføring av kommunestyre-,  stortings- og sametingsval. Oppgåvene til valstyret går fram av Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Medlemmer i valstyret i valperioden 2023–2027: 

Namn: Rolle
Karl Bård Kollbotn (Frp) Leiar
Arild Røen (H) Nestleiar
Linda Haug Kollbotn (Frp) Medlem
Øyvind Røen (Sp) Medlem
Gunn Totland Moss (KrF) Medlem
Ragnfrid Aadland Olsnes (Bl) Medlem
Shirin Kvernes Khadoor (Ap) Medlem
Lise Marie Johannessen Sandvik (Ap) Medlem
Thomas Hellevang (INP) Medlem
Jarle Tverli (INP) Medlem
Camilla Stavnes Hisdal (MDG) Medlem

Eldrerådet

Eldrerådet har fem medlemmer og vert valt av kommunestyret. 

Eldrerådet er oppretta med heimel i kommunelova §  5-12

Eldrerådet har vanlegvis om lag fire møte i året. Møta har dei siste åra vore på biblioteket på Bjørkheim. 

Medlemmer og varamedlemmer i eldrerådet i valperioden 2023–2027: 

Medlem Personleg varamedlem
Steinar Taule Solveig K. Vassenden
Linda Haug Kollbotn Arild Røen
Gunnar J. Bruvik Øyvind Røen
Brynjulv Hernes Eva Hellevang
Marit Lønnebakken Ingunn Vevle

Steinar Taule er leiar i eldrerådet. Linda Haug Kollbotn er nestleiar.  

Møteplan for eldrerådet:

Møteplan 2024 i PDF-format

 Rådet for personar med funksjonsnedsetting

Rådet for personar med funksjonsnedsetting har fem medlemmer og vert valt av kommunestyret.

Rådet er oppretta med heimel i kommunelova § 5-12

Medlemmer og varamedlemmer i rådet for personar med funksjonsnedsetting i valperioden 2023–2027: 

Namn Rolle
Gunnar Utskot Leiar
Monica Tjønna Nestleiar
Stig Henning Mjelde Medlem
Henrik Røen Medlem
Åse Kvam Røen Medlem
Oskar Røen Første varamedlem
Shirin Kvernes Khadoor Andre varamedlem


Møteplan for rådet for personar med funksjonsnedsetting:

Møteplan 2024 i PDF-format

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har seks medlemmer, frå aldersgruppa ungdomsskule/vidaregåande skule. Ungdomsrådet skal fremma barn og unge sine interesser og tala deira sak i Samnanger kommune.  

Ungdomsrådet er oppretta med heimel i kommunelova § 5-12

Ungdomsrådet har vanlegvis seks møte i året. Møta har dei siste åra vore på biblioteket på Bjørkheim. 

Møteplan for ungdomsrådet:

Møteplan 2024 i PDF-format

Medlemmer i ungdomsrådet pr. 02.11.2023:

Namn Funksjon/rolle
Dina Kvittingen Leiar
Isa Haugen  Nestleiar
Daniel S. B. Totland Medlem
Carl Tveit Medlem
Julia Steinsland-Hauge Medlem
Sara M. Flatøy Medlem
   
Daniel Borge Kristensen Sekretær

Vedtekter for Samnanger ungdomsråd

Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet er eit partssamansett utval med åtte medlemmer: fem arbeidsgjevarrepresentantar (politikarar) og tre arbeidstakarrepresentantar. Arbeidsgjevarrepresentantane vert valde av kommunestyret. 

Administrasjonsutvalet er oppretta med heimel i kommunelova § 5-11 og reglar i den kommunale hovudavtalen. 

Administrasjonsutvalet har vanlegvis tre til fire møte i året. Møta vert haldne på kommunehuset på Tysse. 

Medlemmer og varamedlemmer i administrasjonsutvalet: 

Namn Parti/fagforeining Rolle
Karl Bård Kollbotn Framstegspartiet (Frp) Leiar
Arild Røen Høgre (H) Nestleiar
Gunn Totland Moss  Kristeleg Folkeparti (KrF) Medlem
Shirin Kvernes Khadoor Arbeidarpartiet (Ap) Medlem
Jarle Tverli Industri- og Næringspartiet (INP) Medlem
Lise Marie J. Sandvik Fagforbundet Medlem
Heidi Gjerde Fagforbundet Medlem
Hilde M. Aarvik Utdanningsforbundet Medlem
Namn Parti/fagforeining Rolle
Ragnfrid Aadland Olsnes Bygdalista (Bl) 1. varamedlem for Frp, Bl, H, KrF og Sp
Øyvind Røen Senterpartiet (Sp) 2. varamedlem for Frp, Bl, H, KrF og Sp
Malin Foss-Reistad Høgre (H) 3. varamedlem for Frp, Bl, H, KrF og Sp
Knut Harald Frøland  Bygdalista (Bl) 4. varamedlem for Frp, Bl, H, KrF og Sp
Monica Tjønna Industri- og Næringspartiet (INP) 1. varamedlem for Ap, INP og MDG
Camilla Stavnes Hisdal Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) 2. varamedlem for Ap, INP og MDG
Torbjørn Storås Arbeidarpartiet (Ap) 3. varamedlem for Ap, INP og MDG
Bjørg Tvedterås Fagforbundet Varamedlem for Fagforbundet

Møteplan for administrasjonsutvalet: 

Møteplan 2024 i PDF-format

 Diverse utval, råd, nemder, legat og styre

Oversikt over diverse utval, råd, nemnder, legat og styre. Dette er enten kommunale organ, eller organ som Samnanger kommune har medlemmer/representantar i. 

Diverse utval, råd, nemnder, legat og styre 

Nedlagte utval

Naturutvalet

Naturutvalet vart nedlagt 26.10.2023.

Naturutvalet hadde i valperioden 2019–2023 ni medlemmer og var valt av kommunestyret. 

Naturutvalsmøta vart overførte direkte på internett. Det er òg lagt ut opptak frå møta. Opptaka er tilgjengelege i eitt år frå møtedatoen.

  


Sist oppdatert: 07.03.2024
Publisert: 29.12.2020