HeimPolitikk og høyringarFormannskapet, utval, råd, nemnder m.m.

Formannskapet, utval, råd, nemnder m.m.

Formannskapet

Formannskapet har ni medlemmer og vert valt av kommunestyret. Alle medlemmer og varamedlemmer i formannskapet må vera faste medlemmer i kommunestyret. Møta i formannskapet vert leia av ordføraren. Oversikt over medlemmer og varamedlemmer finn du i kommunen sin møteplan.  

Formannskapet er oppretta med heimel i kommunelova § 5-6

Formannskapet har vanlegvis seks til ti møte i året. Dei fleste møta er ettermiddags-/kveldsmøte med møtestart kl. 15.00. Møte blir vanlegvis haldne på kommunehuset på Tysse. 

Formannskapsmøta vert overførte direkte på internett. Det vert òg lagt ut opptak frå møta. Opptaka er tilgjengelege i eitt år frå møtedatoen. 

Møteplan for formannskapet. 

Naturutvalet

Naturutvalet har ni medlemmer og vert valt av kommunestyret. Oversikt over medlemmer og varamedlemmer finn du i kommunen sin møteplan.

Naturutvalet er oppretta med heimel i kommunelova § 5-7

Naturutvalet har vanlegvis seks til åtte møte i året. Dei fleste møta er ettermiddags-/kveldsmøte med møtestart kl. 15.00. Møta blir vanlegvis haldne på kommunehuset på Tysse. 

Naututvalsmøtga vert overførte direkte på internett. Det vert òg lagt ut opptak frå møta. Opptaka er tilgjengelege i eitt år frå møtedatoen.

Møteplan for naturutvalet. 

Kontrollutvalet

Kommunestyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har 5 medlemmar og minimum ein av desse må vera medlem av kommunestyret. Leiar i utvalet kan ikkje vera medlem av same parti eller høyre til same gruppe som ordførar. Medlemmane og varamedlemmane kan ikkje vere representerte i andre politiske utval. 

Utvalet er heimla i kommunelova kapittel 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 1. 

Oversikt over medlemmer, varamedlemmer og møte i kontrollutvalet finn du i kommunen sin møteplan.  

E-post til kontrollutvalet kan sendast til leiar, Arild Røen: arild.roen@dnb.no med kopi til Helge Inge Johansen, sekretariat for Samnanger kontrollutval: helge.inge.johansen@vlfk.no.

Førespurnader til kontrollutvalet:
Som innbyggar i kommunen kan du vende deg til kontrollutvalet dersom du har generelle innspel eller tips om meir konkrete og moglege kritikkverdige forhold som tema og områder for kontroll eller revisjon.
Det vert likevel gjort merksam på at det i hovudsak er utanfor kontrollutvalet sitt mandat og reglement å behandle henvendingar som m.a. gjeld enkeltsaker, klagesaker, saker som er til behandling i rettsapparatet, usemje i politiske vedtak eller varsel etter Arbeidsmiljølova kap. 2a.
Vi gjer også merksam på at kontrollutvalet berre har plikt til å behandle dei saker som kommunestyret ber dei om, eller der det går fram av kommunelova kapittel 23 og 24. Når det gjeld henvendingar frå andre enn kommunestyret, må kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil prioritere å sjå nærare på det henvendinga tek opp.
Vi gjer også merksam på at kontrollutvalet ikkje er eit forvaltningsorgan som fattar enkeltvedtak etter forvaltningslova § 2. Personar som vender seg til kontrollutvalet er ikkje å rekne som part i ei eventuell påfølgjande kontrollsak. Det vil derfor ikkje vere klagerett på vedtak gjort av kontrollutvalet, eller andre partsrettar etter forvaltningslova § 28 knytt til vedtak gjort av utvalet.
Førespurnader kan sendast til sekretariatet for kontrollutvalet

Oppgåver:

Kontrollutvalet skal føre tilsyn med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegne. Kontrollutvalet har som hovudføremål å medverke til ei ålmenn tillit i befolkninga, i høve best mogleg løysing av kommunale oppgåver. Vidare at den kommunale oppgåveløysinga er i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og politiske vedtak.  

Til hjelp i dette arbeidet får kontrollutvalet utført:

  • rekneskapsrevisjon
  • forvaltningsrevisjon av verksemda i kommunen og av verksemda i selskap kommunen har eigarinteresser i
  • eigarskapskontroll av selskap kommunen har eigarinteresser i
  • andre kontroll- og tilsynsoppgåver ved bestillingar til den valde revisor

Utvalet skal også sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet, kan ikkje leggast til kommuneadministrasjonen, eller til revisjonen.

Kontrollutvalet rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. 

Årsmeldingar for kontrollutvalet finn du her.

Reglement for kontrollutvalet i Samnanger kommune:

 

Den valde revisor: 

Samnanger kommune har inngått avtale med BDO AS om kjøp av revisjonstenester. Revisjonstenestene omfattar rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll i selskap som kommunen har eigarinteresser i, og andre kontroll- og tilsynsoppgåver i regi av kontrollutvalet. 

Sekretariat for kontrollutvalet: 

Samnanger kommune kjøper sekretariatstenester for kontrollutvalet hjå Sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune

Sekretariatstenestene omfattar mellom anna saksførebuing for kontrollutvalet, møteinnkalling og saksoppfølging etter møter. Døme; føring av møteprotokoll og iverksetjing av vedtak. Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalet er direkte underlagt kontrollutvalet. Dei pliktar å følgja utvalet sine retningslinjer og pålegg.  

Viktige lenker:

Valstyret

Valstyret har ti medlemmer og vert valt av kommunestyret. Valstyret har hovudansvaret for gjennomføring av kommunestyre-,  stortings- og sametingsval. Oppgåvene til valstyret går fram av Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i valstyret finn du i kommunen sin møteplan.

Eldrerådet

Eldrerådet har fem medlemmer og vert valt av kommunestyret. 

Eldrerådet er oppretta med heimel i kommunelova §  5-12

Eldrerådet har vanlegvis om lag fire møte i året. Møta har dei siste åra vore på biblioteket på Bjørkheim. 

Medlemmer og varamedlemmer i eldrerådet: 

Namn Rolle
Solveig Vassenden Leiar
Svein Verner Røseth Medlem
Karin Børdal Tveit Medlem
Solveig Sjursen Medlem
Terje Totland Medlem
Eva Hellevang Varamedlem
Inger Karin Totland Varamedlem
Gunnar J. Bruvik Varamedlem
Anne Mari Steinsland Varamedlem
Ole Totland Varamedlem

Møteplan for eldrerådet:

Møteplan 2023 i PDF-format

 

Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Rådet for personar med nedsett funksjonsevne har tre medlemmer og vert valt av kommunestyret.

Rådet er oppretta med heimel i kommunelova § 5-12

Rådet har vanlegvis om lag tre møte i året.

Medlemmer og varamedlemmer i rådet for personar med nedsett funksjonsevne: 

Namn Rolle
Gunnar Utskot Leiar
Monica Tjønna (Sp) Medlem
Henrik Røen Medlem
Kristin Solvåg Varemedlem
Martin Haugen (Bl) Varamedlem
Miriam Hisdal Varamedlem

 Møteplan for rådet for personar med nedsett funksjonevne:

Møteplan 2023 i PDF-format

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har seks medlemmer, frå aldersgruppa ungdomsskule/vidaregåande skule. Ungdomsrådet skal fremma barn og unge sine interesser og tala deira sak i Samnanger kommune.  

Ungdomsrådet er oppretta med heimel i kommunelova § 5-12

Ungdomsrådet har vanlegvis seks møte i året. Møta har dei siste åra vore på biblioteket på Bjørkheim. 

Møteplan for ungdomsrådet:

Møteplan 2023 i PDF-format

Medlemmer i ungdomsrådet pr. 27.10.2022:

Namn Funksjon/rolle
Dina Kvittingen Leiar
Isa Haugen  Nestleiar
Daniel S. B. Totland Medlem
Sunniva Frøland Medlem
Carl Tveit Medlem
Julia Steinsland-Hauge Medlem
   
Sara M. Flatøy Varamedlem
   
Daniel Borge Kristensen Sekretær

Vedtekter for Samnanger ungdomsråd

Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet er eit partssamansett utval med åtte medlemmer: fem arbeidsgjevarrepresentantar (politikarar) og tre arbeidstakarrepresentantar. Arbeidsgjevarrepresentantane vert valde av kommunestyret. 

Administrasjonsutvalet er oppretta med heimel i kommunelova § 5-11 og reglar i den kommunale hovudavtalen. 

Administrasjonsutvalet har vanlegvis tre til fire møte i året. Møta vert haldne på kommunehuset på Tysse. 

Medlemmer og varamedlemmer i administrasjonsutvalet: 

Namn Parti/fagforeining Rolle
Knut Harald Frøland Bygdalista (Bl) Leiar
Øyvind Røen Senterpartiet (Sp) Nestleiar
Linda Haug Kollbotn Framstegspartiet (Frp) Medlem
Gunn Totland Moss Kristeleg Folkeparti (KrF Medlem
Øyvind Strømmen Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) Medlem
Oddrun Lemme Sandvin Fagforbundet Medlem
Heidi Gjerde Fagforbundet Medlem
Hilde M. Aarvik Utdanningsforbundet Medlem
Namn Parti/fagforeining Rolle
Lena Tveit Bygdalista (Bl) 1. varamedlem for Bl, KrF, Sp og Frp
Odd Arne Haga Framstegspartiet (Frp) 2. varamedlem for Bl, KrF, Sp og Frp
Monica Tjønna Senterpartiet (Sp) 3. varamedlem for Bl, KrF, Sp og Frp
Julie Oline Espelid Svensdal Kristeleg Folkeparti (KrF) 4. varamedlem for Bl, KrF, Sp og Frp
Bjarte Linga Bygdalista (Bl) 5. varamedlem for Bl, KrF, Sp og Frp
Heidi Victoria Moss Bygdalista (Bl) 6. varamedlem for Bl, KrF, Sp og Frp
Shirin Kvernes Khadoor Arbeiderpartiet (Ap) 1. varamedlem for Ap, H og MDG
Thorvald Moe Høgre (H) 2. varamedlem for Ap, H og MDG
Sølvi Gåsdal Arbeiderpartiet (Ap) 3. varamedlem for Ap, H og MDG
Bjørg Tvedterås Fagforbundet Varamedlem for Fagforbundet
Jarle Tverli Utdanningsforbundet Varamedlem for Utdanningsforbundet

Møteplan for administrasjonsutvalet: 

Møteplan 2023 i PDF-format

  

Diverse utval, råd, nemder, legat og styre

Oversikt over diverse utval, råd, nemnder, legat og styre. Dette er enten kommunale organ, eller organ som Samnanger kommune har medlemmer/representantar i. 

Diverse utval, råd, nemnder, legat og styre 

  


Sist oppdatert: 28.04.2023
Publisert: 29.12.2020