HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av ny oppstart for endring av Områdeplan for Bjørkheimsområdet

Kunngjering av ny oppstart for endring av Områdeplan for Bjørkheimsområdet

Det vert med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 varsla oppstart av arbeid med revisjon av områdereguleringsplan for Bjørkheimsområdet. Innspel til planarbeidet kan sendast innan 8. desember 2022.
Publisert: 03.11.2022
Sist endra: 16.05.2023

Innspel til planarbeidet kan sendast innan 8. desember til konsulent Norconsult AS.

Adresser for innspel:

Innspel kan sendast til konsulent, som vidaresender innspela samla til Samnanger kommune:

 

Planområdet ved oppstart er synt med svart, stipla omriss i oversiktskartet nedanfor. Klikk her for ein større versjon.

Figur 1. Plangrense for ny oppstart synt med svart omriss.

Planområdet som varslast her er noko utvida frå varsling i fjor, spesielt på Myrvang og i Grunnavågen.  På Myrvang er årsaka til utviding at ved eventuell bygging av fleirbrukshall på Lauskar kan det bli naudsynt med enkelte tiltak rundt bekken, utviding i Grunnavågen er gjort for å synleggjera i områdeplanen at kommuneplanens arealføremål «småbåthamn» er teikna inn på eit mykje større område enn det som var intensjonen bak kommuneplanen.  Førebels plangrense/varslingsgrense er òg utvida nokre stader i nordaust på grunn av vegplanlegging rundt fylkesvegane. Spesielt gjeld dette mogeleg endring av veg, ved tilkopling av fv. 5132 til fv. 49 sør for Storhaugen.

For kart og plandokument i gjeldande plan syner me til:

Tema for planarbeidet er:

 • Å avklara om Lauskar kan og bør byggast ut med fleirbrukshall og/eller kombinasjon av fleirbrukshall og
         næring – gjennom konsekvensutgreiing og undersøking av planføresetnader og kostnader.
  • Trafikksikkerheitssituasjonen vert ikkje opplevt som trygg nok gjennom Bjørkheim, difor trengs ny vurdering av heile vegsystemet – utan undergang, og med god kollektivbetjening.
  • Tilkomst til verksemdene, areal til innfartsparkering og annan offentleg parkering:
   • Korleis er parkeringssituasjonen for eksisterande verksemder og funksjonar?
   • Rydding i «villparkering».
   • Kan parkeringshus/meir underjordisk parkering vera eit godt grep for Bjørkheim?

 

Her må ein gå i dialog og samarbeid med grunneigarar slik at deira innspel blir teke omsyn til dersom dei er tenlege for området sitt trafikkbilete.

 

 • Gang- og sykkelveg frå Bjelkavik til Haukaneset. Denne er avklart i kommuneplanens arealdel, men meir detaljert trasé må regulerast.
 • Betre sikring og bruk av park- og strandområde, med «promenade»/sti på kommunen sin eigedom langs Grunnavågen. Endring av område for småbåthamn - til den lokaliteten der gjeste-/småbåthamna no ligg.
 • Betre utforming av uterom og gater i sentrum- med god kontakt mot park – og strandområde
 • Ny bubilparkering som ikkje ligg inne i kjernen av Bjørkheim, samt løysing for tøming av bubiltoalett.
 • Nytt offentleg toalett.
 • Vurdere kombinert føremål som inkluderer bustad på dagens regulerte område F/K2 og F/K3.

 

Kommunen si vurdering av krav om konsekvensutgreiing

Det er konkludert med at det ligg føre plikt til å konsekvensutgreia denne reguleringsendringa, med særleg grunngjeving i konsekvensar for landbruk.

 

Opplegg for medverknad

Det vart arrangert folkemøte i biblioteket på Bjørkheim med god deltaking tysdag 4. oktober kl. 17.30-19.00.

Det vert det lagt opp til god dialog med grunneigarar, næringsforum, velforeiningar, relevante lag og organisasjonar m. fl. i vidare prosess.

 

Planskildring og ROS

Arbeidet med revisjonen vil inkludera utarbeiding av planskildring med risiko- og sårbarheitsanalyse. Planskildringa vil inkludera skildring av alle nye grep i planen, og konsekvensane av desse.

 

Har du spørsmål?

Kontakt einingsleiar for teknisk forvaltning i Samnanger kommune Ragnhild Lønningdal, tlf. 45375161 eller  ragnhild.lonningdal@samnanger.kommune.no

Om ho skulle vere utilgjengeleg, kan du óg ringe konsulent hjå Norconsult Kjell Ove Hjelmeland, tlf. 45404535.

 

Link til innsynsløysing for denne arkivsaka

https://innsyn.sing.no/Samnanger/Innsyn/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2019000731&