HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarMindre reguleringsendring Bruahaugen i Eikedalen

Mindre reguleringsendring Bruahaugen i Eikedalen

Naturutvalet gjorde 16. november 2021 vedtak om mindre reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Bruahaugen i Eikedalen, PlanID 1242201101.

"Med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 andre ledd, vert det gjort vedtak om mindre endring av detaljreguleringsplan for Bruahaugen, planID 1242201101. Endringa gjeld føresegnspunkt 1.3.2 om utbyggingsrekkefølge, og ny tekst for dette punktet vert:

1.3.2      Feltet skal byggjast ut i etappar.

                Etappevis utbygging er planlagt slik:

                Etappe 1: Utbyggingsområdet ovanfor/vest for Kråvegen

                Etappe 2: Utbyggingsområdet nedanfor/aust for Kråvegen

                Unnateke frå etappeoppsettet er fråskilte enkelttomtar."

 

Alle dokumenta i saka finn ein på følgjande lenkje:

https://innsyn.sing.no/Samnanger/Innsyn/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2021000751&

 

I tråd med plan- og bygningslova § 12-12 tredje ledd kan vedtaket påklagast. Klagar må vera part i saka eller ha rettsleg klageinteresse, jf. forvaltningslova § 28. Ein eventuell klage skal grunngjevast og sendast kommunen innan tre veker frå denne kunngjeringa. Adressa er postmottak@samnanger.kommune.no, eller Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse.


Sist oppdatert: 01.12.2021
Publisert: 01.12.2021